Enjoying this page?

MEGILAH - 004b – מגילה נקראת – פרק ראשון – מגילה, ד ע”ב

צורת הדף באתר היברובוקס

למימרא: דתקנתא דכרכין הוי?

למימרא דתקנתא דכרכין היא - כדי שיספקו, משמע כדי שיהו פנויין ליום השמחה:

והתנן: "חל להיות בשני, כפרים ועיירות גדולות - קורין בו ביום". ואם איתא, ליקדמו ליום הכניסה?

הוו להו עשרה[1], ועשרה לא תקינו רבנן.

ת"ש: "חל להיות בחמישי - כפרים ועיירות גדולות קורין בו ביום". ואם איתא - ליקדמו ליום הכניסה, דאחד עשר הוא?

מיום הכניסה ליום הכניסה לא דחינן.

תא שמע: "א"ר יהודה - אימתי, במקום שנכנסים בשני ובחמישי, אבל מקום שאין נכנסים בשני ובחמישי - אין קורין אותה אלא בזמנה".

ואי סלקא דעתך תקנתא דכרכין היא: "משום דאין נכנסים בשני ובחמישי" מפסדי להו לכרכין?!

לא תימא: "כדי שיספקו מים ומזון", אלא אימא: "מפני שמספקים מים ומזון לאחיהם שבכרכין":

אלא אימא מפני שמספקין - שכר הוא להם בשביל שהן מספקין, הלכך היכא דאין נכנסין לא קולא הוא לגבייהו, ואין כאן שכר:

כיצד חל להיות בשני בשבת - כפרים ועיירות גדולות קורין בו ביום וכו':

מאי שנא רישא דנקט סידורא דירחא, ומאי שנא סיפא דנקט סידורא דיומי?

סידרא דירחא - דקתני: "בי"א בי"ב בי"ג בי"ד בט"ו" כסדר מנין החודש, וכשבא לפרשה נקט סדר ימי השבת, ושמעינן ימי החודש לאחריה: "חל להיות ערב שבת - כפרים מקדימין ליום  הכניסה" - הרי י"ג. "חל להיות בשבת" - הרי י"ב. "חל להיות אחר השבת - כפרים מקדימין ליום הכניסה" - הרי י"א[2]. ומשני: "איידי דמיתהפכי ליה - נקט סידורא דיומי". כלומר' ע"י שאם היה אוחז ימי השבת לפי סדר ימי החדש - יהו נהפכין לו וטועה בגירסתו, השונה את המשנה. לפי שהיה צריך להזכירן לאחוריו: אחר השבת - דהיינו י"א, בשבת - י"ב, ערב שבת - י"ג - מתוך כך הוא בא לדלג ולטעות - להכי נקט סידורא דיומא, וסדר החודש הבא לו לאחוריים, אינו מזכירו בפיו, דהרי מאליו הוא נשמע, ואין כאן עוד טעות:

איידי דמיתהפכי ליה - נקט סידורא דיומי:

 

חל להיות בע"ש וכו':

מתני' מני אי רבי אי רבי יוסי.

מני מתני' - דקתני: "חל להיות ע"ש - עיירות ומוקפות חומה קורין בו ביום" - אי רבי אי רבי יוסי:

מאי רבי?

דתניא: "חל להיות בע"ש - כפרים ועיירות גדולות מקדימין ליום הכניסה, ומוקפין חומה קורין בו ביום.

ר' אומר: אומר אני, לא ידחו עיירות ממקומן, אלא אלו ואלו קורין בו ביום".

מאי טעמא דת"ק?

דכתיב: "בכל שנה ושנה" - מה כל שנה ושנה עיירות קודמות למוקפין, אף כאן עיירות קודמות למוקפין.

בכל שנה ושנה - "להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה" - כל השנים יהו שוות:

ואימא: "בכל שנה ושנה" - מה כל שנה ושנה אין נדחין עיירות ממקומן, אף כאן לא ידחו עיירות ממקומן?

שאני הכא, דלא אפשר.

דלא אפשר - דאם כן, לא יקדמו עיירות למוקפין, שאינן יכולין לקרות בשבת:

ורבי מ"ט?

"בכל שנה ושנה", מה כל שנה ושנה אין עיירות נדחין ממקומן, אף כאן לא ידחו עיירות ממקומן.

מה כל שנה ושנה עיירות בי"ד - לכך אין נדחות ממקומן ודלא כתנא קמא דרבי:

ואימא: "בכל שנה ושנה", מה כל שנה ושנה עיירות קודמות למוקפין, אף כאן נמי עיירות קודמות למוקפין?

שאני הכא, דלא אפשר.

מאי ר' יוסי?

דתניא: "חל להיות בערב שבת - מוקפין וכפרים מקדימין ליום הכניסה, ועיירות גדולות קורין בו ביום.

רבי יוסי אומר: אין מוקפין קודמין לעיירות, אלא אלו ואלו קורין בו ביום".

מ"ט דתנא קמא?

דכתיב: "בכל שנה ושנה". מה כל שנה ושנה, עיירות בארבעה עשר, וזמנו של זה לא זמנו של זה.

זמנו של זה לא הוא זמנו של זה - הלכך לא עבד כתנא דמתני' כו':

אף כאן, עיירות בארבעה עשר, וזמנו של זה לא זמנו של זה.

ואימא: "בכל שנה ושנה",

Recroding ends

מה כל שנה ושנה אין מוקפין קודמין לעיירות, אף כאן אין מוקפין קודמין לעיירות?

שאני הכא, דלא אפשר.

דלא אפשר - דאי לא מקדמת להו למוקפין צריך אתה לעקור עיירות מפני מוקפין או יקראו ביום אחד:

מ"ט דר' יוסי?

"בכל שנה ושנה", מה כל שנה ושנה אין מוקפין קודמין לעיירות, אף כאן אין מוקפין קודמין לעיירות.

ואימא: "בכל שנה ושנה", מה כל שנה ושנה זמנו של זה לא זמנו של זה, אף כאן זמנו של זה לא זמנו של זה?

שאני הכא, דלא אפשר.

וסבר רבי: עיירות לא דחינן ליום הכניסה?!

והתניא: "חל להיות בשבת: כפרים מקדימין ליום הכניסה, ועיירות גדולות קורין בע"ש, ומוקפות חומה למחר.

ר' אומר: אומר אני הואיל ונדחו עיירות ממקומן - ידחו ליום הכניסה"?

הכי השתא?! התם - זמנם שבת היא, והואיל דנדחו ידחו, והכא - זמנם ערב שבת.

הכא ערב שבת זמנם - ואין לך צורך לדחותן:

כמאן אזלא הא דאמר רבי חלבו א"ר הונא: פורים שחל להיות בשבת - הכל נדחין ליום הכניסה.

הכל נדחין - סלקא דעתך? והא איכא מוקפין דעבדי למחר?

אלא כל הנדחה - ידחה ליום הכניסה.

כמאן? - כרבי.

דכולי עלמא מיהא מגילה בשבת לא קרינן - מאי טעמא?

אמר רבה: הכל חייבין בקריאת מגילה

הכל חייבין - ומתוך שהוא מחוייב בדבר הוא בהול לצאת ידי חובה:

ואין הכל בקיאין במקרא מגילה.

גזירה שמא יטלנה בידו וילך אצל בקי ללמוד, ויעבירנה ארבע אמות ברשות הרבים.

ויעבירנה ארבע אמות - ואפילו לן בשדה ומגילה בידו - יש לגזור על הדבר[3]:

והיינו טעמא דשופר, והיינו טעמא דלולב[4].

רב יוסף אמר: מפני שעיניהן של עניים נשואות במקרא מגילה.

נשואות למקרא מגילה - לקבל מתנות האביונים ואי אפשר בשבת:

תניא נמי הכי: אע"פ שאמרו כפרים מקדימין ליום הכניסה - גובין בו ביום ומחלקין בו ביום".

גובין בו ביום - שמקדימין בו לקרות גובין הגבאים מתנות האביונים ומחלקין לעניים:

"אע"פ שאמרו"? אדרבה, "משום דאמרו" הוא?

אדרבה - משום דאמרו להקדים את הקריאה, הוא דאמרו להקדים את המתנות, כדמפרש תנא טעמא ואזיל, מפני שעיניהן של עניים כו':

אלא הואיל ואמרו שכפרים מקדימין ליום הכניסה - גובין בו ביום ומחלקין בו ביום, מפני שעיניהם של עניים נשואות במקרא מגילה.

אבל 

  1. 1 באדר
  2. 2 רש"י מתחיל מע"ש שאז החשבון של יג, יב, יא, באים זה אחר זה, משא"כ אם הי' מתחיל מיום שני הי' צריך לדלג עד ע"ש
  3. 3 לכאורה בא לתרץ למה לו לומר שמא יעבירנו ד' אמות, ולא אמר שמא יוציאנו מרה"י לרה"ר, ולכן מפרש שבזה מבואר אפילו כשלן בשדה שאינו מוציאו מרה"י מ"מ יש חשש העברה של ד' אמות בשבת
  4. 4 שכשר"ה וחג הסוכות חל בשבת אין תוקעין ואין נוטלין הלולב