Enjoying this page?

PESACHIM - 120a – ערבי פסחים – פרק עשירי – פסחים, קכ ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

בראשונה לא?

בראשונה לא - דאין אדם רשאי לאכול כלום אחר מצת חובה:

לא מיבעיא קאמר. לא מיבעיא בראשונה דקאכיל לתיאבון אבל באחרונה דילמא אתי למיכל אכילה גסה אימא לא.

קמ"ל.

מר זוטרא מתני הכי: אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל: מפטירין אחר המצה אפיקומן.

נימא מסייע ליה: "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן", אחר הפסח דלא, אבל אחר מצה מפטירין?

לא מיבעיא קאמר. לא מיבעיא אחר מצה דלא נפיש טעמיה, אבל לאחר פסח אימא לא.

קמ"ל.

מיתיבי: "הסופגנין והדובשנין והאיסקריטין - אדם ממלא כריסו מהן ובלבד שיאכל (אכילת) כזית מצה באחרונה".

באחרונה אין, בראשונה לא?

לא מיבעיא קאמר. לא מיבעיא בראשונה דקאכיל לתיאבון, אבל באחרונה דאתי למיכלה אכילה גסה אימא לא.

קמ"ל:

אמר רבא: מצה בזמן הזה דאורייתא בומרור דרבנן.

ומאי שנא מרור דכתיב (במדבר ט, יא) על מצות ומרורים בזמן דאיכא פסח יש מרור ובזמן דליכא פסח ליכא מרור. מצה נמי הא כתיב על מצות ומרורים מצה?

מיהדר הדר ביה קרא. (שמות יב, יח) בערב תאכלו מצות[1].

ורב אחא בר יעקב אמר: אחד זה ואחד זה דרבנן.

אלא הכתיב: "בערב תאכלו מצות"?

ההיא מיבעי ליה לטמא ושהיה בדרך רחוקה. דס"ד אמינא כיון דפסח לא אכלי מצה ומרור נמי לא ניכול - קמ"ל.

ורבא אמר לך: טמא ושהיה בדרך רחוקה לא צריך קרא דלא גרעי מערל ובן נכר.

דתניא: (שמות יב, מח) כל ערל לא יאכל בו בו אינו אוכל אבל אוכל במצה ומרור.

ואידך כתיב בהאי וכתיב בהאי.

וצריכי.

תניא כוותיה דרבא: (דברים טז, ח) ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה' אלהיך גמה שביעי רשות אף ששת ימים רשות.

מה שביעי רשות - דכתיב וביום השביעי עצרת דלא כתיב תאכלו מצות שהרי הוציאו מן הכלל אף ששת ימים רשות שאם רוצה יכול לאכול בשר בלא לחם או להתענות:

מאי טעמא הוי דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא.

יכול אף לילה הראשון רשות? תלמוד לומר: "על מצות ומרורים יאכלוהו".

אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים בזמן שאין בית המקדש קיים מנין?

ת"ל בערב תאכלו מצות הכתוב קבעו חובה:

מתני' דישנו מקצתן יאכלו

כולן לא יאכלו

כולם לא יאכלו - אם התחילו לאכול פסחם וישנו ועדיין לא אכלו כל פסחם לא יאכלו דנראין כאוכלי פסחם בשתי חבורות או בזמן הזה שאין פסח אם ישנו כולם: גמ'

 

תוספות

באחרונה אין בראשונה לא. פי' בראשונה בלא אחרונה לא כגון דלית ליה אלא כזית מצה ותו לא דטוב לאוכלו על השובע ולהיות טעם מצה בפיו אבל ודאי אי אית ליה מצה לכל סעודתו טוב לו לאכול מצה בתחלה לתיאבון ולברך עליה ואח"כ בגמר סעודתו יאכל כזית מצה ויהיה טעם מצה בפיו ועיקר מצוה על הראשונה שהיא באה לתיאבון וגם יהא לבסוף טעם מצה בפיו באותו כזית אחרון ואפילו אם עיקר מצוה באחרונה אין זה תימה אם אנו מברכין על הראשונה כדי לפטור המצה של אחרונה שהרי אין לברך על האחרונה משום שלאחר שמילא כריסו הוא אבל יכול הוא לברך על הראשונה ותיפטר האחרונה שהיא עיקר המצוה כדפרישית לעיל לרב חסדא גבי תרי טיבולי דמרור וכן צ"ל להלל שהיה כורך מצה ופסח בסוף הסעודה והכי הוי אכיל מצה דאורייתא אם כן בתחלת סעודה היה מברך על המצה ואוכל דמועלת אותה ברכה לברכת מצה עם הפסח שבסוף ומיהו לההיא פירוש' דלעיל דלרב חסדא בעי לחזר על שאר ירקות לטיבול ראשון כדי שיברך על המרור בטיבול שני א"כ ה"נ יחזר כמו כן על הסופגנין לאכול בתחלה כדי שיברך על אכילת מצה לבסוף מיהו לפי' אחר שגם לרב חסדא אין צריך לחזר על שאר ירקות אלא מברך על המרור בטיבול ראשון ובאותה ברכה יצא בטיבול שני ה"נ יברך על מצה דמתחלה ויצא בשל מצות מצה שלבסוף:

מפטירין אחר מצה אפיקומן. וא"ת אחר הפסח מאי טעמא אין מפטירין הא נפיש טעמיה טפי ממצה יש לומר כדמפרש בירושלמי דמשום הכי נאכל על השובע שלא יבא לידי שבירת עצם וכתיב (שמות יב) ועצם לא תשברו בו ומש"ה אין אוכלין שום דבר וא"ת הא במנחה נמי אמרי' בתמורה (דף כג.) ובמנחות (דף כא:) דנאכלת על השובע וליכא למימר האי טעמא י"ל דהתם ה"ט שלא יצא משלחן רבו רעב אבל במצה לא שייך האי טעמא דלאו משלחן רבו הויא כולי האי וחגיגה הבאה עם הפסח אע"ג דאיכא למ"ד דאית בה משום שבירת עצם ואפ"ה אינה נאכלת על השובע היינו משום דפסח בן שנתו הוא ורכיך וחיישינן לשבירת עצם אבל חגיגה לא ומאן דאמר אין מפטירין אחר מצה ופסח אם כן לא ס"ל כטעם הירושלמי אלא סבר דבעינן שיהא טעם מצה ופסח בפיו:

כל בן נכר לא יאכל בו בו אינו אוכל. אין לפרש בו אינו חייב לאכול דהא ודאי חייב לאכול דהא חייב בכל המצות אלא שאינו רוצה ונראה לפרש דמיירי בישראל מומר בשעת שחיטה וחזר ועשה תשובה וקאמר אף על גב דישראל מעליא הוא כיון שלא נמנה עליו בשעת שחיטה שוב אינו אוכל בו אבל אוכל הוא במצה ובמרור וערל היינו שמתו אחיו מחמת מילה וחייב בכל המצות ומקיים כולן אלא שאינו בפסח ובפרק מי שהיה טמא (לעיל דף צו.) גרס תרוייהו כל ערל לא יאכל בו כל בן נכר לא יאכל בו למה לי ומשני צריכי דאי אתמר ערל משום דמאיס כו' לכאורה משמע דאיצטריך גופיה דקרא ולא נהירא דלמה לי צריכותא אפילו דמו להדדי לגמרי וכי מזהירין מן הדין פשיטא דתרוייהו צריכי למכתב אלא אדיוקא דקראי קאי דדייקינן בו הוא דאינו אוכל אבל אוכל הוא במצה ובמרור קיימא הך צריכותא והכי מיפרשא התם צריכא דאי אשמעינן כלומר תרוייהו צריכי לדיוקא דקרא אבל אוכל הוא במצה ובמרור דאי אשמעינן ערל משום דלבו לשמים אבל בן נכר אימא לא ואי אשמעינן בן נכר משום דלא מאיס אבל ערל אימא לא ואף על גב דגמרא לא קאמר הכי ליכא למיחש שלא בא להשמיענו אלא שחלוקים זה מזה והוי כאילו צריכי לגופייהו ודכוותה אשכחן בפ"ק דב"ק (דף ג.) גבי ושלח דמשמע שן ומשמע רגל כו':

(שייך לעיל) רב אחא בר יעקב אמר אחד זה ואחד זה מדרבנן. צ"ע בההיא סוגיא דפרק כל שעה (לעיל דף כח:) דמשמע בין לר' יהודה בין לר"ש סבירא להו דהוי דאורייתא מר נפקא לן מעליו מדכתיב שבעת ימים תאכל עליו מצות דעליו מיותר לומר דעליו של פסח הוא חייב לאכול מצות ומר נפקא לן מבערב תאכלו מצות כדרבא וצ"ל דההיא פלוגתא אליבא דרבא ולא כרב אחא בר יעקב ומ"מ תימה דרבי יהודה מצריך קרא לטמא ושהיה בדרך רחוקה וערל ובן נכר כסברת רב אחא בר יעקב דלית הילכתא כוותיה ואנן קיימא לן כרבי יהודה לגבי רבי שמעון:

עין משפט ונר מצוה[עריכה]

קז א מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה א , סמג עשין מ:

קח ב מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה יב:

קט ג מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תעה סעיף ז:

קי ד מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה יד , ומיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה יד , סמג עשין רכו , טור ושו"ע או"ח סי' תעח סעיף ב:

  1. 1 [רש"י שמות יב, טו]