Enjoying this page?

PESACHIM - 114b – ערבי פסחים – פרק עשירי – פסחים, קיד ע”ב

צורת הדף באתר היברו

אמר ר"ל זאת אומרת: מצות צריכות כוונה.

זאת אומרת מצות צריכות כונה משום הכי בעי תרי טיבולי, שמא לא נתכוון לשם מרור הואיל ובירך בורא פרי האדמה כשאר ירקות דעלמא:

כיון דלא בעידן חיובא דמרור הוא דאכיל ליה, בבורא פה"א הוא דאכיל ליה, ודילמא לא איכוון למרור - הלכך בעי למהדר לאטבולי לשם מרור.

דאי סלקא דעתך מצוה לא בעיא כוונה למה לך תרי טיבולי, והא טביל ליה חדא זימנא?

ממאי? דילמא לעולם מצות אין צריכות כוונה, ודקאמרת: תרי טיבולי למה לי? כי היכי דליהוי היכירא לתינוקות.

וכי תימא א"כ לישמעינן שאר ירקות?

אי אשמעינן שאר ירקות הוה אמינא היכא דאיכא שאר ירקות הוא דבעינן תרי טיבולי אבל חזרת לחודא לא בעי תרי טיבולי - קמשמע לן דאפי' חזרת בעינן תרי טיבולי, כי היכי דליהוי ביה היכירא לתינוקות.

דילמא הא קמשמע לן דבעינן תרי טיבולי משום תינוקות שישאלו ועבדינן היכירא טובא:

ועוד תניא: אכלן דמאי - יצא. אכלן בלא מתכוין - יצא. אכלן לחצאין - יצא.

אכלו לחצאין חצי זית בפעם ראשונה וחצי זית בפעם שניה ובמרור קא איירי:

ובלבד שלא ישהא בין אכילה לחבירתה יותר מכדי אכילת פרס?

תנאי היא.

תנאי היא - דהאי תנא לית ליה צריכות כוונה ור' יוסי אית ליה צריכות כוונה:

דתניא רבי יוסי אומר: אע"פ שטיבל בחזרת מצוה להביא לפניו חזרת וחרוסת ושני תבשילין.

ואכתי ממאי דילמא קסבר רבי יוסי מצות אין צריכות כוונה, והאי דבעינן תרי טיבולי כי היכי דתיהוי היכירא לתינוקות?

א"כ - מאי מצוה?

מאי שני תבשילין?

אמר רב הונא סילקא וארוזא.

רבא הוה מיהדר אסילקא וארוזא, הואיל ונפיק מפומיה דרב הונא.

אמר רב אשי: שמע מינה דרב הונא לית דחייש להא דרבי יוחנן בן נורי.

ש"מ - מדקאמר רב הונא דמבשלין אורז בפסח ולא חייש לחימוץ לית דחש לה לדרבי יוחנן:

דתניא. רבי יוחנן בן נורי אומר: אורז מין דגן הוא וחייבין על חימוצו כרת ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח.

חזקיה אמר אפי' דג וביצה שעליו.

אפילו דג וביצה שעליו שהיו רגילין להטיח את הדג בביצים:

רב יוסף אמר צריך שני מיני בשר אחד זכר לפסח וא' זכר לחגיגה.

ואחד זכר  -לחגיגת ארבעה עשר:

רבינא אמר אפילו גרמא ובישולא.

גרמא ובישולא חתיכת בשר ומן המרק:

פשיטא היכא דאיכא שאר ירקות מברך אשאר ירקות בורא פרי האדמה ואכיל, והדר מברך על אכילת מרור ואכיל.

פשיטא היכא דאיכא שאר ירקי - מברך מעיקרא אירקי בורא פרי האדמה דאסור ליהנות מן העולם בלא ברכה וכיון דיש לו שאר ירקות הכי שפיר טפי שיברך בפה"א על הירקות תחלה דהיינו ברכה הראויה להם ויפטור את המרור הבא אחריו מברכת בפה"א ואח"כ יברך על החזרת על אכילת מרור:

היכא דליכא אלא חסא מאי?

אמר רב הונא: מברך מעיקרא אמרור ב"פ האדמה ואכיל, ולבסוף מברך עליה על אכילת מרור ואכיל.

תוספות

זאת אומרת מצות צריכות כוונה. ריש לקיש סבר דמתני' סתמא קתני ומיירי אפי' יכול למצוא שאר ירקות אין לו לטרוח אחר שאר ירקות אלא עושה שני טיבולין במרור והיינו משום דמצות צריכות כוונה וכיון דלא בעידן כו' ובבורא פרי האדמה הוא דאכיל ליה כלומר שלא בירך על אכילת מרור ודילמא לא איכוון ודילמא לאו דוקא כלומר ודאי לא איכוון למרור דאין מצוה אלא עד טיבול שני אחר מצה הלכך בעי למהדר ואטבולי פי' ולברך על אכילת מרור ולא נקט וברוכי משום דרב חסדא אית ליה בשמעתין דמברך על אכילת מרור בטיבול ראשון והא דקאמר ובבורא פרי האדמה אכיל ליה היינו כלומר שאינו אוכל לשם אכילת מרור אלא אכלו לצאת בבורא פרי האדמה דאי סלקא דעתך לא בעי כוונה אם כן יצא חובת מרור בטיבול ראשון אע"ג דאכלו לפני מצה וכתיב על מצות ומרורים לא הויא עיכובא אמאי צריך תרי טיבולי במרור הוה ליה לאהדורי אשאר ירקות משום היכירא בטיבול ראשון ואחר מצה בטיבול שני יאכל מרור והגמרא דחי דלעולם אין צריכות כוונה ומהדרינן אשאר ירקי משום היכירא וכדי לאכול מרור אחר המצה ומתניתין קמ"ל היכא דליכא שאר ירקי דאפי' במרור בעינן תרי טיבולי כדי לאכול מרור כמצוותו ומשום היכירא ולא אמרי' שלא יאכל מרור עד לבסוף ולא נחוש להיכירא:

אכלן דמאי יצא. אבל ודאי לא יצא אע"ג דמעשר ירק דרבנן כדאמרינן גבי מצה בכל שעה (לעיל דף לה:) אבל לא בטבל ומוקי לה בטבל טבול מדרבנן ואיתקש מרור למצה ובדמאי יצא נמי במצה משום דאי בעי מפקיר נכסיה וחזי ליה וטעמא דהחמירו בודאי דרבנן דטבל דאורייתא מפיק התם (לעיל דף לה:) מלא תאכל עליו חמץ יצא זה שאיסורו משום בל תאכל טבל ואיתקש מצה לחמץ:

אכלו בלא מתכוין יצא. קשיא לריש לקיש ואע"ג דריש לקיש דייק ממתניתין ע"כ מתניתין לא איירי בכל ענין אלא בדליכא שאר ירקות וקא משני תנאי היא וכיון דאיכא תנא דסבר כריש לקיש דייק שפיר ריש לקיש ממתניתין דצריכות כוונה כי מסתמא איירי בכל ענין אפי' איכא שאר ירקות:

סילקא וארוזא. וכ"ש שני מיני בשר:

לית דחש לה לדר' יוחנן בן נורי. וטעמא דאינו בא לידי חימוץ אלא לידי סרחון בפ' כל שעה (לעיל דף לה.):

שני מיני בשר. פירוש ר"ח צלי. זכר לפסח ומבושל זכר לחגיגה ולא נהירא דקיימא לן כבן תימא (לעיל דף ע.) דאין חגיגה נאכלת אלא צלי דמתניתין אתיא כוותיה לכך נראה דתרוייהו מבושלין וכן משמע לשון תבשילין:

אחד זכר לפסח ואחד לחגיגה. כשחל י"ד להיות בשבת אין צריך רק בישול אחד דחגיגת י"ד אינה דוחה את השבת ומיהו אומר ר"י דמ"מ אין לחלק דדמי לחובה אם היינו מניחים מלעשות שני תבשילין וגם יש לחוש שמא לא יעשו בשאר פסחים ואין שום חשש אם אנו עושין אע"ג דלא צריך דליכא למיחש שמא יבנה בית המקדש ויאמרו אשתקד עשינו זכר לחגיגה בשבת והשתא נמי נקריבה בשבת דהקרבה מסורה לזריזין וכשיבנה משה ואהרן יהא עמנו וליכא למיטעי אך הבא להניח מלעשות שני תבשילין אין מזהירין אותו:

אמר רב הונא מברך כו'. רב הונא סבר כריש לקיש דבעי כוונה ואפי' אית ליה שאר ירקות עביד במרור שני טיבולי: