Enjoying this page?

PESACHIM - 112a – ערבי פסחים – פרק עשירי – פסחים, קיב ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

דמסוכר ולא משי ידיה, מפחיד שבעה יומי.

דשקיל מזייה ולא משי ידיה, מפחיד תלתא יומי.

דשקיל טופריה ולא משי ידיה, מפחיד חד יומא.

ולא ידע מאי קא מפחיד.

 

ידא אאוסיא, דרגא לפחדא.

ידא אפותא, דרגא לשינתא.

 

תנא, "אוכלין ומשקין תחת המטה, אפילו מחופין בכלי ברזל, רוח רעה שורה עליהן".

 

ת"ר, "לא ישתה אדם מים, לא בלילי רביעיות ולא בלילי שבתות.

ואם שתה, דמו בראשו, מפני סכנה".

מאי סכנה?

רוח רעה.

ואם צחי מאי תקנתיה?

[לימא], שבעה קולות שאמר דוד על המים, והדר נישתי.

שנאמר, (תהילים כט, ) "קול ה' על המים אל הכבוד הרעים ה' על מים רבים".

"קול ה' בכח".

"קול ה' בהדר".

"קול ה' שובר ארזים וישבר ה' את ארזי הלבנון".

"קול ה' חוצב להבות אש".

"קול ה' יחיל מדבר יחיל ה' מדבר קדש".

"קול ה' יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כולו אומר כבוד".

ואי לא, [לימא] הכי, "לול, שפן, אניגרון, אנירדפין, בין כוכבי יתיבנא, בין בליעי שמיני אזילנא".

ואי לא, אי איכא איניש בהדיה, ניתעריה, ולימא ליה, "פלניא בר פלנתא צחינא מיא", והדר נישתי.

ואי לא, מקרקש נכתמא אחצבא, והדר נישתי.

ואי לא, נישדי בה מידי, והדר נישתי.

 

ת"ר, "לא ישתה אדם מים, לא מן הנהרות ולא מן האגמים, בלילה.

ואם שתה, דמו בראשו, מפני הסכנה".

מאי סכנה?

סכנת שברירי.

ואי צחי מאי תקנתיה?

אי איכא איניש בהדיה, לימא ליה, "פלניא בר פלנתא צחינא מיא".

ואי לא, [לימא] איהו לנפשיה, "פלניא, אמרה לי אימי, 'איזדהר משברירי שברירי ברירי רירי ירי רי צחינא מיא בכסי חיורי'":

 

ואפילו מן התמחוי וכו': פשיטא?

לא נצרכא, אלא אפילו לר"ע דאמר "עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות", הכא משום פרסומי ניסא [מודה].

תנא דבי אליהו, "אע"פ שאמר ר"ע, 'עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות', אבל עושה הוא דבר מועט בתוך ביתו".

מאי נינהו?

אמר רב פפא, כסא דהרסנא.

כדתנן, "ר' יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר, וקל כנשר, רץ כצבי, וגבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמים".

תנו רבנן, שבעה דברים צוה ר"ע את רבי יהושע בנו:

בני, אל תשב בגובהה של עיר ותשנה.

ואל תדור בעיר שראשיה תלמידי חכמים.

ואל תכנס לביתך פתאום, כ"ש לבית חבירך.

ואל תמנע מנעלים מרגליך.

השכם ואכול, בקיץ מפני החמה ובחורף מפני הצינה.

ועשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריות.

והוי משתדל עם אדם שהשעה משחקת לו.

 

אמר רב פפא, לא למיזבן מיניה ולא לזבוני ליה, אלא למעבד שותפות בהדיה.

והשתא דאמר רב שמואל בר יצחק, "מאי דכתיב (איוב א) "מעשה ידיו ברכת"?

כל הנוטל פרוטה מאיוב, מתברך".

אפילו למיזבן מיניה ולזבוני ליה שפיר דמי.

 

חמשה דברים צוה ר"ע את רבי שמעון בן יוחי, כשהיה חבוש בבית האסורין:

אמר לו, "רבי למדני תורה".

אמר, "איני מלמדך".

אמר לו, אם אין אתה מלמדני, אני אומר ליוחי אבא, ומוסרך למלכות!"

אמר לו, "בני, יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק!".

אמר לו, "ומי בסכנה?! והלא עגל בסכנה?!"

אמר לו, "אם בקשת ליחנק, היתלה באילן גדול.

וכשאתה מלמד את בנך, למדהו בספר מוגה"

מאי היא?

אמר רבא ואיתימא רב משרשיא, בחדתא, שבשתא כיון דעל, על.

"לא תבשל בקדירה שבישל בה חבירך".

מאי ניהו?

גרושה בחיי בעלה.

דאמר מר, גרוש שנשא גרושה, ארבע דעות במטה.

ואי בעית אימא, אפילו באלמנה.

לפי