Enjoying this page?

PESACHIM - 109b – ערבי פסחים – פרק עשירי – פסחים, קט ע”ב

צורת הדף באתר היברובוקס

אמה על אמה, ברום שלש אמות.

ושיערו חכמים שיעור מי מקוה, ארבעים סאה.

אמר רב אשי, אמר לי רבין בר חיננא, "שולחן של מקדש של פרקים הוה.

דאי ס"ד הדוקי הוה מיהדק, אמתא באמתא היכי מטבליה?!

מאי קושיא?!

דילמא בים שעשה שלמה הוה מטביל ליה .

דתני ר' חייא, "ים שעשה שלמה, מחזיק מאה וחמשים מקוה טהרה":

 

ולא יפחתו לו מארבעה: היכי מתקני רבנן מידי דאתי בה לידי סכנה?

והתניא, "לא יאכל אדם תרי, ולא ישתה תרי, ולא יקנח תרי, ולא יעשה צרכיו תרי"?

אמר רב נחמן אמר קרא, (שמות יב, מב) "ליל שמורים", ליל המשומר ובא מן המזיקין[1].

רבא אמר, כוס של ברכה מצטרף לטובה ואינו מצטרף לרעה.

רבינא אמר, ארבעה כסי תקינו רבנן דרך חירות, כל חד וחד,

רשב"ם

דהיינו אמה על אמה ברום שלש אמות. צריך שיהא הכלי מלא מים שיטבול בו האדם ושיערו חכמים דהיינו ארבעים סאה ומינה ילפינן לרביעית של תורה כיצד חלקהו מתחלה כולו לרומו רומו של מקוה שלש אמות דהיינו שמונה עשר טפחים וחלקם לששה עשר חלקים ותמצא בכל חלק וחלק טפח וחצי אצבע גובה ברוחב אמה על אמה ומחזיק אחד מששה עשר בארבעים סאה דהיינו שני סאין וחצי סאה טפח וחצי אצבע כמה חומשי אצבעות הן עשרים ושנים וחצי חומש מד' אצבעות עשרים חומשין ומחצי אצבע ב' חומשין וחצי חלקם להני כ''ב חומשין וחצי לחמשה חלקים ותמצא בכל חלק וחלק ארבעה חומשין וחצי השלך מהן שני חלקים שהן תשעה חומשין ועכב בידך שלשה חלקים שהן שלשה עשר חומשין וחצי של רום הכלי דהיינו רום אצבעים וחצי אצבע וחומש אצבע וכאשר מיעטת רום הכלי שני חלקים מחמשה ונשארו שלשה חלקים כן תמעיט את המשקין שנשארו בידינו מארבעים סאה שני סאין וחצי דהיינו חמשה חצאין השלך השני חלקים ועכב השלשה חלקים שהן סאה וחצי נמצא כלי של אמה מרובע ברום אצבע וחצי אצבע וחומש אצבע מחזיק סאה וחצי חלקהו לרחבו אמה על אמה יש בו ששה ושלשים חתיכות של טפח על טפח והסאה וחצי יש להם שלשים וששה לוגין נמצא כלי של טפח על טפח ברום אצבעים וחצי אצבע וחומש אצבע מחזיק לוג דהיינו ארבע רביעיות חלקהו לרוחבו שתי וערב ותמצא בו ארבע פעמים אצבעים על אצבעים כנגד ארבע רביעיות נמצא כלי של אצבעים על אצבעים ברום אצבעים וחצי אצבע וחומש אצבע מחזיק רביעית דהיינו ביצה ומחצה לשון קצר ששמע רבינו מרבי יעקב בר יקר רבו זצ''ל איפה שלש סאין סאה ששה קבין קב ארבע לוגין לוג ששה ביצים דהיינו ארבע רביעיות פירושא דקבא לא גרסינן כלל עד אמר רב אשי ופירוש הוא מהלכות גדולות של רב יהודאי אמה על אמה יש בה שלשים וששה טפחים בטפח על טפח שהאמה ו' טפחים וכשתחלקנו לאורכו ברצועות שהן רחבות [טפח] תמצא בו ו' [רצועות] כל אחת ואחח רחבה טפח וארכה ו' טפחים ואח''כ חלק כל רצועה לארכה לששה תמצא בה ששה פעמים טפח על טפח וכן לששה רצועות הרי ל''ו טפחים: 

שולחן של מקדש. שולחן של זהב שעשה משה וכתיב ביה (שמות כה) אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קומתו: 

של פרקים הוה. שינולין לפרק רוחבו לשנים וכן רגלי השלחן אינן מחוברין יפה ויכולין לפרקן: 

דאי ס''ד הדוקי מיהדק. שאין יכולין לפרק רחבו: 

הכי מצי מטביל ליה. הואיל ורחבו אמה בכלי שהוא אמה על אמה דמקוה היה שם בעזרה כדאי' בסדר יומא (ד' לא.) א''נ באמת המים שבעזרה שבה מטבילין כלי שרת שנטמאו והיתה רחבה אמה ועל שם כך נקראת אמה כדתנן (יומא דף נח:) אלו ואלו מתערבין באמה ולשון ראשון לשון רבינו יעקב מדאמר רב אשי למלתיה גבי מקוה: השלחן מקבל טומאה כדאמרינן בחומר בקודש (חגיגה ד' כו:) דאמר ר''ל מאי דכתיב השלחן הטהור מכלל שהוא טמא: 

מחזיק מאה וחמשים מקוה טהרה. במס' עירובין מפרש מנא לן: 

מי מתקני. ארבע כוסות שהן זוגות דאתי בהו לידי סכנה דאפילו למ''ד לקמן דארבעה אין בו משום זוגות אלא בתרי לענין כשפים מיהא חיישינן לקמן בשמעתין: תרי. זוגות וה''ה לארבעה: 

צרכיו. תשמיש: 

רבא אמר כוס של בהמ''ז. שהוא שלישי לרעה אינו מצטרף להשלים זוגות לסכנה אם שותה רביעי אחריו וכי האי גוונא אמרי' לקמן וישמרך לרעה אינו מצטרף:

  1. 1 [רש"י שמות יב, מב]