Enjoying this page?

PESACHIM - 108a – ערבי פסחים – פרק עשירי – פסחים, קח ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

בין הכוסות הללו, אם רצה לשתות, ישתה.

בין הכוסות הללו - בין הראשון לשני:

בין שלישי לרביעי, לא ישתה".

ואי אמרת מסעד סעיד, אמאי ישתה? הא קא אכיל למצה אכילה גסה?

אלא שמע מינה, מגרר גריר.

רב ששת הוה יתיב בתעניתא כל מעלי יומא דפסחא.

נימא קא סבר רב ששת, "סמוך למנחה גדולה" תנן, ומשום פסחא הוא, דילמא מימשך ואתי לאימנועי מלמעבד פיסחא הוא.

נימא קא סבר רב ששת סמוך למנחה גדולה תנן ומשום פסח - וקסבר כרבי יהודה בן בתירא דאמר כולי יומא זמן שחיטה הוא ומאי בין הערבים ערב דאתמול משכלה ערב דאתמול דהיינו משעלה עמוד השחר לערב דהאידנא משום הכי מתענה כולי יומא ואע"פ שלא היה פסח בימיו הואיל ומיתסרא בכך:

וסבר לה כי הא דאמר רבי אושעיא אמר ר"א, "מכשיר היה בן בתירא בפסח ששחטו שחרית בארבעה עשר לשמו".

ומצפרא זמן פסחא הוא, דכולי יומא חזי לפסחא.

דסבר (שמות יב, ) "בין הערבים" בין ערב דאתמול לערב דהאידנא?

אמרי, לא, שאני רב ששת דאיסתניס הוה, דאי טעים בצפרא מידי, לאורת' לא הוה מהני ליה מיכלא:

לא רב ששת איסתניס - מעונג היה ואי הוה טעים מצפרא לא מצי למיטעם מצה לתיאבון לאורתא:

 

ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב:

עד שיסב - הסיבה על צד שמאל:

 איתמר, "מצה צריך הסיבה,

מצה צריכה הסיבה - כבני חורין שהוא זכר לגאולה:

מרור אין צריך הסיבה".

מרור אין צריך הסיבה - שהוא זכר לעבדות:

"יין" איתמר משמיה דרב נחמן, "צריך הסיבה".

ואיתמר משמיה דרב נחמן, :אין צריך הסיבה".

ולא פליגי, הא בתרתי כסי קמאי, הא בתרתי כסי בתראי.

אמרי לה להאי גיסא, ואמרי לה להאי גיסא.

אמרי לה להאי גיסא, תרי כסי קמאי בעו הסיבה, דהשתא הוא דקא מתחלא לה חירות.

תרי כסי בתראי לא בעו הסיבה, מאי דהוה הוה.

ואמרי לה להאי גיסא.

אדרבה, תרי כסי בתראי בעו הסיבה, ההיא שעתא דקא הויא חירות.

תרי כסי קמאי לא בעו הסיבה, דאכתי עבדים היינו קאמר.

השתא דאיתמר הכי ואיתמר הכי, אידי ואידי בעו הסיבה.

פרקדן, לא שמיה הסיבה.

הסיבת ימין, לא שמה הסיבה.

ולא עוד אלא שמא יקדים קנה לוושט ויבא לידי סכנה.

שמא יקדים - אפרקדן קאי שמתוך שצוארו שוחה לאחריו שיפוי כובע הסותם את פי הקנה נפתח ומתקפל למעלה והקנה פושט למעלה והמאכל נכנס לתוכו ונחנק:

אשה אצל בעלה, לא בעיא הסיבה.

ואם אשה חשובה היא, צריכה הסיבה.

בן אצל אביו, בעי הסיבה.

איבעיא להו, תלמיד אצל רבו מאי?

ת"ש, [דאמר] אביי, כי הוינן בי מר, זגינן אבירכי דהדדי.

הוה זגינן אבירכי דהדדי - נשענין כל אחד על ברכי חבירו:

כי אתינן לבי רב יוסף, אמר לן "לא צריכתו, מורא רבך כמורא שמים".

מיתיבי, "עם הכל אדם מיסב, ואפילו תלמיד אצל רבו"?

כי תניא ההיא, בשוליא דנגרי.

בשוליא דנגרי - תלמידו של נגר המלמדו אומנות:

איבעיא להו, שמש מאי?

תא שמע, דאמר ריב"ל, "השמש שאכל כזית מצה כשהוא מיסב, יצא".

מיסב, אין לא מיסב לא.

שמע מינה בעי הסיבה.

שמע מינה.

ואמר ר' יהושע בן לוי, נשים חייבות בארבעה כוסות הללו,

ארבע כוסות - שלשה כנגד ג' כוסות שנאמרו בפסוק זה וכוס פרעה בידי וגומר ורביעי ברכת המזון:

 

 

רשב"ם

בין הכוסות הללו - בין הראשון לשני בין השני לשלישי ומשום דחמרא מגרר גריר ליה הוא כדמפרש ואזיל:

בין שלישי לרביעי לא ישתה - שלישי דברכת המזון דכיון דלא חיישינן עוד לגרירי ליבא לא שרינן ליה דנראה כמוסיף על ארבעה כוסות ובגמרת ירושלמי נמצא למה כדי שלא ישתכר דתו לא חזי למיגמר הלילא ופריך התם הלא כבר משוכר הוא שהרי שתה הרבה בסעודתו ומשני יין שבתוך המזון לא משכר שלאחר המזון משכר: 

נימא קסבר רב ששת סמוך למנחה גדולה תנן ומשום פסח - וקסבר לה בשחיטת פסח כר' יהודה בן בתירא דאמר כוליה יומא זמן שחיטה הוא ומאי בין הערבים דכתיב בפסח בין ערב דהאידנא לערב דאתמול משכלה ערב דאתמול דהיינו משיעלה עמוד השחר לערב דהאידנא משום הכי מתענה כוליה יומא ואע''פ שלא היה פסח בימיו הואיל ואיתסר איתסר: 

ואי טעם מידי בצפרא - לא מצי למיכל מצה לתיאבון לאורתא: 

עד שיסב - הסיבה של צד שמאל: 

מצה צריכה הסיבה - כשאוכל מצה של מצוה לילה הראשון כבני חורין שהוא זכר לגאולה 

מרור אין צריך הסיבה - שהוא זכר לעבדות: 

בן אצל אביו צריך הסיבה - דלא הוי כפוף כל כך: 

דההיא שעתא משתעי בחירות - ובגאולה שהוא אומר הגדה השתא שמעינן מינה דארבעה כוסות צריך הסיבה מרור אין צריך הסיבה 

פרקדן - פניו כלפי למעלה ושוכב על אחוריו: 

הסיבת ימין לאו שמה הסיבה - שהרי בימינו הוא צריך לאכול: 

שמא יקדים - אפרקדן קאי שמתוך שצוארו שוחה לאחוריו שפוי כובע הסותם את פי הקנה נפתח ומתקפל למעלה וקנה פושט למעלה והמאכל נכנס לתוכו ונחנק כך פירש רבינו שלמה וקשיא לי אמאי לא סמכיה להאי ולא אהסיבת ימין ורבותי פירשו שמא יקדים קנה לושט דושט הוי על (דרך) ימין ונפתח הכובע שעל פי הקנה מאיליו כשהוא מטה כלפי ימין ואם יכנס בו המאכל הרי סכנה שאין אוכלין ומשקין נכנסין אלא דרך הושט ולכך נראה בעיני דאהסיבת ימין קאי מדסמכיה לדידיה: 

אשה אינה צריכה הסיבה - מפני אימת בעלה וכפופה לו ומפרש בשאילתות דרב אחאי לאו דרכייהו דנשי למיזגא 

בי מר - רבה: 

הוה זגינן אבירכי דהדדי - כל אחד נשען על ברכי חבירו: 

כי אתינן לבי רב יוסף - דרבה מלך מקמי דרב יוסף: 

כמורא שמים - דכתיב (דברים ו) את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמים (לעיל פסחים דף כב:) השוה מורא רבו למורא שמים: 

בשוליא דנגרי - תלמידו של נגר שמלמדו אומנות: 

שמש שאכל כזית מצה - לא גרסינן באחרונה:

תוספות


אלא אי אמרת מסעד סעיד. והא דאמרינן בפ' כיצד מברכין ' (ברכות דף לה:) דחמרא סעיד ומשמח מפרש התם דטובא גריר פורתא סעיד:

רב ששת הוה יתיב בתעניתא. לאו דוקא אלא שומר עצמו מלאכול אי נמי היה מקבל עליו ממש תענית כדי שיהא נזכר ונזהר מלאכול והבכורות נהגו להתענות ערב פסח דקתני במסכת סופרים (פרק כא הלכה ג) שאין מתענין בניסן אלא הבכורות בערב הפסח:

נימא קא סבר רב ששת משום פסח. ואע"ג דהשתא ליכא פסח מכל מקום האיסור שהיה בזמן הבית לא בטל ואע"ג דרבי יהודה בן בתירא לא מכשר אלא בדיעבד אבל לכתחלה אסור משום לא תשחט על חמץ לא תשחט הפסח ועדיין חמץ קיים עד ו' שעות ולא אשכחן תנא דפליג מכל מקום כיון דדיעבד כשר סבירא ליה להחמיר שלא לאכול מן הבקר:

מאי דהוה הוה. שכבר אמרו גאולה לפני הסעודה ואף על גב דמצה צריכה הסיבה ולא אמר מאי דהוה הוה שאני מצה שהיא עיקר סעודה יותר מיין ועוד ביין היסב כבר בשני כוסות הראשונים ועוד שכתובה בתורה זכר לחירות שלא הספיק בצקם להחמיץ עד שנגאלו ואע"ג דהויא לחם עוני יש לאוכלה דרך חירות ומה שצריך הסיבה במצה היינו כשמברכין לעל אכילת מצה ובאפיקומן:

כולהו נמי צריכי הסיבה. וכל ד' כוסות צריכים הסיבה בשעת שתיה וצ"ע אם שכח ולא היסב אם יחזור וישתה וכן אם בכוס שלישי לא היסב אם יכול לחזור ולשתות בהסיבה אף על גב דבין שלישי לרביעי לא ישתה:

פרקדן. פניו למעלה ולא כמפרש פניו למטה דאין דרך לאכול בענין זה וכן משמע בהמוכר את הספינה (ב"ב עד.) במתי מדבר דגנו אפרקיד ואזיל פרשא תותי ' כרעיה כדנקיט רומחא בידיה:

בפני רבו אין צריך הסיבה. נראה דאביו והוא רבו נמי אין צריך דלא גרע מרבו אחר מיהו סתם אב מלמד לבנו תורה כדאמרינן בפ"ק דקידושין (דף לא.) שהבן ירא מאביו יותר מאמו מפני שמלמדו תורה ואפי' הכי קאמר בפני אביו צריך הסיבה:

 עין משפט ונר מצוה

מז א מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' תע סעיף ג וטור ושו"ע או"ח סי' תעא סעיף א בהג"ה:

מח ב מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ח , סמ"ג עשין מא , טור ושו"ע או"ח סי' תעה סעיף א:

מט ג מיי' שם , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תעג סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' תעט , וטור ושו"ע או"ח סי' תפ:

נ ד מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תעב סעיף ג:

נא ה מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תעב סעיף ד:

נב ו ז מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תעב סעיף ה:

נג ח מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תעב סעיף ו:

נד ט מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תעב סעיף יד: