Enjoying this page?

PESACHIM - 100a – ערבי פסחים – פרק עשירי – פסחים, ק ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

דילמא משבשתא היא?

א"ל מרימר, ואיתימא רב יימר, "אנא איקלעי לפירקיה דרב פנחס בריה דרב אמי, וקם תנא ותני קמיה, וקיבלה מיניה".

אי הכי קשיא?

אלא מחוורתא כדרב הונא.

ולרב הונא מי ניחא?!

והאמר רבי ירמיה א"ר יוחנן, ואיתימא א"ר אבהו א"ר יוסי בר רבי חנינא, "הלכה כר' יהודה בערב הפסח, והלכה כר' יוסי בע"ש".

"הלכה כר' יהודה בערב הפסח", מכלל דפליג רבי יוסי בתרוייהו?

לא.

"הלכה", מכלל דפליגי בהפסקה.

דתניא, "מפסיקין לשבתות.

דברי רבי יהודה.

רבי יוסי אומר, אין מפסיקין.

ומעשה ברשב"ג [ורבי יהודה] ורבי יוסי, שהיו מסובין בעכו, וקדש עליהם היום.

א"ל רשב"ג לרבי יוסי ברבי, "רצונך נפסיק, וניחוש לדברי יהודה חבירנו?"

אמר לו, "בכל יום ויום אתה מחבב דבריי לפני רבי יהודה, ועכשיו אתה מחבב דברי רבי יהודה בפני?!" (אסתר ז, ) "הגם לכבוש את המלכה עמי בבית".

א"ל, "א"כ לא נפסיק. שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות"".

אמרו, לא זזו משם עד שקבעו הלכה כר' יוסי:

 

אמר רב יהודה אמר שמואל, אין הלכה לא כר' יהודה ולא כרבי יוסי, אלא פורס מפה ומקדש.

איני?

והא אמר רב תחליפא בר אבדימי אמר שמואל, "כשם שמפסיקין לקידוש,