Enjoying this page?

PESACHIM - 047b – אלו עוברין – פרק שלישי – פסחים, מז ע”ב

צורת הדף באתר היברובוקס

ושביעית, ביום טוב, כהן, ונזיר, אבית הטומאה".

ואי אמרינן "הואיל" אחרישה לא ליחייב? הואיל וחזי לכיסוי דם ציפור?

א"ר פפא בר שמואל, באבנים מקורזלות.

ראויות לכותשן?

וכתישה ביום טוב מי שרי?!

ראויות לכותשן כלאחר יד.

בצונמא.

צונמא בר זריעה?!

צונמא מלמעלה ועפר תיחוח מלמטה.

ותיפוק ליה משום עפר תיחוח?

אלא אמר מר בר רב אשי, בטינא.

וטינא בר זריעה הוא?

במתונתא.

איתיביה אביי, "המבשל גיד הנשה בחלב, בי"ט, ואוכלו, לוקה חמש.

לוקה משום מבשל גיד ביום טוב.

ולוקה משום אוכל גיד.

ולוקה משום מבשל בשר בחלב.

ולוקה משום אוכל בשר בחלב.

ולוקה משום הבערה".

ואי אמרינן, "הואיל" אהבערה לא ליחייב? הואיל דחזי ליה לצרכו?

אמר ליה, אפיק הבערה, ועייל גיד הנשה של נבילה.

והתני רבי חייא, "לוקין שתים על אכילתו, ושלש על בישולו"?

ואי איתא, שלש על אכילתו מיבעי ליה?

אלא אפיק הבערה, ועייל עצי מוקצה.

ומוקצה דאורייתא הוא?!

א"ל, "אין".

דכתיב (שמות טז, ) "והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו".

ואזהרתה מהכא (שמות כ, ) מ"לא תעשה כל מלאכה".

א"ל, והא את הוא דאמרת, "בעאי מיניה מרב חסדא, ואמרי לה בעאי מיניה מרב הונא, 'הביא שה מאפר ושחטו תמיד ביו"ט, מהו?

ואת אמרת לן עלה ''שה' ולא הבכור. 'אחת', ולא מעשר. 'מן הצאן', ולא הפלגס.