Enjoying this page?

PESACHIM - 045b – אלו עוברין – פרק שלישי – פסחים, מה ע”ב

צורת הדף באתר היברובוקס

אינו חוצץ, ואינו עובר.

במקום שאין עשוי לחזק, חוצץ ועובר.

במה דברים אמורים, בפחות מכזית, אבל בכזית אפילו במקום העשוי לחזק, חוצץ, ועובר".

קשיין אהדדי?

אמר רב הונא, סמי קילתא מקמי חמירתא.

רב יוסף אמר, תנאי שקלת מעלמא?!

תנאי היא.

דתניא, "הפת שעיפשה, חייב לבער, מפני שראוי לשוחקה, ולחמע בה כמה עיסות אחרות.

רבי שמעון בן אלעזר אומר, במה דברים אמורים במקויימת לאכילה.

אבל כופת שאור שייחדה לישיבה, בטלה".

מדאמר ר' שמעון בן אלעזר, "בטלה", מכלל דתנא קמא סבר, לא בטלה.

אלמא קסבר, כל כזית אע"ג דמבטל, לא בטיל.

אמר ליה אביי, "תרצת בכזית, פחות מכזית מי תרצת?"

אלא הא והא ר' שמעון בן אלעזר היא.

ולא קשיא, הא במקום לישה, הא שלא במקום לישה.

אמר רב אשי, לא תימא שלא במקום לישה, אגבה דאגנא, אלא אשיפתא דאגנא.

פשיטא?

מהו דתימא, זמנא דאטיף ומטי להתם, קא משמע לן.

א"ר נחמן אמר רב הלכה כר' שמעון בן אלעזר.

איני?

והאמר רב יצחק בר אשי אמר רב, "אם טח פניה בטיט, בטלה".

טח אין, לא טח לא?

מאן דמתני הא, לא מתני הא.

איכא דאמרי.

אמר רב נחמן אמר רב, אין הלכה כר' שמעון בן אלעזר.

דאמר רב יצחק בר אשי אמר רב, "אם טח פניה בטיט בטלה וכו'".

אמר רב נחמן אמר שמואל, שני חצאי זיתים וחוט של בצק ביניהן, רואין כל שאילו ינטל החוט וניטלין עמו, חייב לבער.

ואם לאו, אינו חייב לבער.

אמר עולא, לא אמרן אלא בעריבה, אבל בבית חייב לבער.

מאי טעמא?

דזימנין דכניש להו, ונפלי גבי הדדי.

אמר עולא, בעו במערבא, בית ועלייה מהו?

בית ואכסדרא מהו?

שני בתים זה לפנים מזה מהו?

תיקו.

ת"ר, "הפת שעיפשה ונפסלה מלאכול לאדם, והכלב יכול לאוכלה, מטמאה טומאת אוכלין בכביצה, ונשרפת עם הטמאה בפסח.

משום ר' נתן אמרו, אינה מטמאה".

כמאן אזלא הא דתנן?

"כלל אמרו בטהרות, כל המיוחד לאוכל אדם טמא עד שיפסל מלאכול לכלב".

כמאן?

דלא כר' נתן.

תנו רבנן, "עריבת העבדנין שנתן לתוכה קמח.

תוך שלשה ימים, חייב לבער.

קודם שלשה ימים, אינו חייב לבער".

אמר ר' נתן, במה דברים אמורים שלא נתן לתוכה עורות, אבל נתן לתוכה עורות אפילו תוך שלשה אין חייב לבער.

אמר רבא, הלכה כר' נתן, אפילו יום אחד, ואפילו שעה אחת:

וכן לענין טומאה אם מקפיד עליו חוצץ ואם רוצה בקיומו הרי הוא כעריבה: מי דמי?

התם בשיעורא תליא מילתא, הכא בקפידא תליא מילתא?

אמר רב יהודה, אימא "ולענין הטומאה אינו כן".

א"ל אביי הא, "וכן לענין טומאה" קתני?

אלא אמר אביי הכי קאמר, "וכן