Enjoying this page?

PESACHIM - 017a – אור לארבעה עשר – פרק ראשון – פסחים, יז ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

ואמר רב,

ואמר רב - לקמן:

אישתבש כהני?

אישתבש כהני - שטהרו רביעי בקודש.

אלמא יין ושמן, דמשקי בית מטבחיא נינהו, ומיטמאו.

ואי טומאת משקין דרבנן, הא אמרת דלא גזור עלייהו?

ואי נמי בטומאות דרבנן קא בדיק להו חגי לכהני, וכבר נגזר טומאה על המשקין בימי חגי הנביא, שהיה מאנשי כנסת הגדולה, קשיא לרב.

דהא אמר "דכן ממש".

וכל שכן אי בדאורייתא קא משתעי, קשיא לרב?

והא ליכא למימר, מדרבנן, ודלא כיוסף בן יועזר?

דאקרא לא פליג.

דמשמע דאית עלייהו טומאה, אי דאורייתא אי דרבנן:

מידי הוא טעמא אלא לרב.

רב "משקי בית מטבחיא" תני.

אבל משקי בי מדבחיא, מטמא.

מידי הוא טעמא אלא לרב - כלום אתה מקשה אלא לרב, רב לא קשיא ליה האי.

לעולם חגי בדרבנן בדיק להו.

וכבר נגזרה גזירת הטומאה על המשקין.

ולרב אליבא דיוסף בן יועזר, לא תיקשי.

דרב משקי בי מטבחיא תני בעדותו של יוסף.

משקה המטבחים, דם ומים.

אבל משקה מדבחיא, היין והשמן, שהם משקה המזבח, גזרו רבנן טומאה עלייהו.

והיינו דבסדר טומאות דהאי קרא איכא, אוכל מטמא אוכל, ומשקה מטמא משקה, דמדרבנן טומאה עושה כיוצא בה:

 

גופא. רב אמר, אישתבש כהני.

ושמואל אמר, לא אישתבש כהני.

רב אמר אישתבש כהני.

רביעי בקדש בעא מינייהו.

ואמרו ליה, טהור.

ושמואל אמר לא אישתבש.

כהני חמישי בקדש בעא מינייהו.

ואמרו ליה, טהור.

בשלמא לרב, היינו דכתיב ארבעה (חגי ב) "לחם ונזיד ויין ושמן".

אלא לשמואל, חמשה מנא ליה?

מי כתיב ונגע כנפו (חגי ב, ) "ונגע בכנפו" כתיב.

במה שנגע בכנפו.

מי כתיב ונגע כנפו - אל הלחם?

דמשמע שהשרץ נגע בלחם, דלחם הוי ראשון.

מה שנגע בכנפו, נגע ללחם, דהוה ליה לחם שני:

תא שמע (חגי ב, ) "ויאמר חגי אם יגע טמא נפש

טמא נפש - קסלקא דעתך, טמא מת, שהוא אב הטומאה כשרץ:

בכל אלה, היטמא?

בכל אלה - כסדר שפירשנו, טמא מת בלחם, ולחם בנזיד, וכו':

ויענו הכהנים ויאמרו, יטמא".

בשלמא לשמואל, מדהכא לא אישתבש, התם נמי לא אישתבש.

אלא לרב, מאי שנא הכא, דאישתבש.

ומאי שנא התם, דלא אישתבש?

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, בקיאין הן בטומאת מת, ואין בקיאין הן בטומאת שרץ.

מדהכא לא אישתבש - דאמרו ליה רביעי טמא.

כדכתיב, "ויאמרו יטמא", הכא נמי לא אישתבש.

ואיהו במה שנגע בכנפו אמר להו, דהוה ליה שמן חמישי, ומשום הכי אמרי ליה טהור.

אלא לרב, דאמר גבי שרץ נמי רביעי בעא מינייהו, מאי שנא דאמרו ליה טהור.

בקיאין הן בטומאת מת, ויודעים שהשלישי עושה בה רביעי.

ולא היו בקיאין בטומאת שרץ, וסבורין שאין שלישי עושה בה רביעי:

 

רבינא אמר, התם רביעי, הכא שלישי.

רבינא אמר - לא היו בקיאין ברביעי בקודש כלל.

וגבי מת שלישי בקודש בעא מינייהו.

דהאי טמא נפש דקרא, לאו טמא מת, אלא מת ממש, כלומר טומאת נפש, ומת אבי אבות, ולחם אב, ונזיד ראשון, ויין שני, ושמן שלישי:

ת"ש (חגי ב, ) "ויען חגי ויאמר, כן העם הזה, וכן הגוי הזה, לפני נאם ה' וגו'".

ויען חגי ויאמר וגו' - סיפיה דקרא, "וכן כל מעשה ידיהם ואשר יקריבו שם טמא הוא":

בשלמא לרב, היינו דכתיב "טמא".

בשלמא לרב - דאמר אישתבש כהני, היינו דקרי למעשה ידיהם "טמא":

אלא לשמואל, אמאי טמא?

איתמוהי קא מתמה.

איתמוהי קא מתמה - מאחר שבקיאין הן בהלכות טומאה, וכי כל מעשה ידיהם טמא הוא?!

והא, "וכן כל מעשה ידיהם" כתיב?

וכן - לאו תמיהא משמע:

אמר מר זוטרא, ואיתימא רב אשי, מתוך שקלקלו את מעשיהם, מעלה עליהם הכתוב כאילו הקריבו בטומאה.

שקלקלו מעשיהם - לאחר זמן, היה מתנבא שיקלקלו מעשיהן’ בבית שני בשאר עבירות:

גופא. רב תני, "משקי בית מטבחיא".

ולוי תנא, "משקי בי מדבחיא".

ללוי, הניחא אי סבירא ליה כשמואל, דאמר דכן מלטמא טומאת אחרים, אבל טומאת עצמן יש להן.

משכחת לה, דנגעי כולהו בראשון.

וללוי - דתני ”מדבחיא”, והכא כתיב יין ושמן דמטמאו.

הא ניחא אי סבר ליה בהא מילתא כשמואל, ד"דכן" דיוסף בן יועזר דכן מלטמא אחרים הן, אבל טומאת עצמן יש בהן.

משכחת לה להאי דכתיב, "אם יגע טמא נפש בכל אלה" דקאמר "יטמא", דנגעו כולהו בראשון, ולאו אסדרא קמא נקט, ולא אישתבש כהני.

שבתחלה שאלם על הסדר, ואמרו לו, על האחרון לא יטמא, מפני שהיין לא יכול לטמאו לשמן, שאין משקין בי מדבחיא מטמאין שום דבר.

ולבסוף שאלם אם יגע הטמא עצמו בכל אלה, כלומר או בזה או בזה, ואמרו ליה יטמא:

 

אלא אי סבר לי' כרב, דאמר, דכן ממש.

היכי משכחת לה?

אלא אי סבר ליה כרב דאמר דכן ממש היכי משכחת לה - להאי "יטמא" דקרא?

בשלמא לרב גופיה לא קשיא, דאיהו תני "מטבחיא", אלא ללוי קשיא:

על כרחך כשמואל סבירא ליה.

 

ולשמואל.

ולשמואל - דאמר לא אישתבש, ופריש למילתיה משום דחמישי הוה השמן, דמה שנגע בכנפו כתיב.

הא אי רביעי הוה האי שמן, הוה טמא.

ואף על גב דמן היין קבלה.

אלמא משקין מטמאין אחרים:

הניחא אי סבר לה כרב, דתני "משקי בית מטבחיא", אבל "משקי בי מדבחיא", אחריני נמי מיטמאו.

רביעי הוא דלא עביד חמישי, הא שלישי עביד רביעי.

אלא אי סבר ליה כלוי, דתני "משקי בי מדבחיא", מאי איריא רביעי דלא עביד חמישי, אפילו שני ושלישי נמי לא עבדי?

הא ניחא - אי תנא בעדותו של יוסף "משקה מטבחיא", אבל משקה מדבחיא, אפילו אחריני נמי מטמאו, היינו דפריש למילתיה לעיל, ואמר האי דלא הוי שיבוש, משום דחמישי הוה, והיין שהוא רביעי לא עביד ליה חמישי, הא אי הוה יין שלישי הוה עביד ליה רביעי.

אלא אי תנא "מדבחיא" כלוי, מאי איריא דפריש לעיל משום דחמישי הוה, אפילו אי הוה יין שני שלישי, לשמן לא עביד משקי בי מדבחיא.

כלומר, כל אלו של קודש נקראין על שם מזבח, כגון דם לזריקה, ומים ויין לנסך, ושמן למנחות:

על כרחיך כרב סבירא ליה.

תניא כוותיה דרב.

תניא כוותיה דלוי.

תניא כוותיה דלוי.

"הדם והיין והשמן והמים, משקי בי מדבחיא שנטמאו בפנים,

שנטמאו בפנים - בעזרה, והוציאן לחוץ, ונפסלו ביוצא, שאין ראויין עוד למזבח:

והוציאן לחוץ, טהורין.

טהורין - מלטמא אחרים, שהרי לא ירדה להן תורת טומאה מתחלה לטמא אחרים, והן עצמן ודאי טמאין כנבואת חגי:

נטמאו בחוץ, והכניסן בפנים, טמאין".

איני?

אבל נטמאו בחוץ - קודם שיהא שם מדבחיא עליהן, והכניסן לפנים, טמאין, ואפילו לטמא אחרים.

דטומאתן כבר ירדה בהן, ומי הפקיעה.

"איני?" ארישא פריך.

דקתני "הוציאן לחוץ טהורין" ולא אמרינן תחול טומאתן למפרע:

והאמר רבי יהושע בן לוי, "משקי בי מדבחיא, לא אמרו דכן אלא במקומן".

אלא במקומן - בפנים:

מאי לאו, למעוטי נטמאו בפנים, והוציאן לחוץ?

לא.

למעוטי נטמאו בחוץ, והכניסן בפנים.

והא "במקומן" קאמר?

לא למעוטי נטמאו בחוץ והכניסן לפנים - כדמתרץ לישנא בסיפא דמילתא.

דהכי משמע, "אלא כשנטמאו במקומן".

ומשום דלא סיימיה לפרושא דמילתא, פריך ליה, "והא במקומן קאמר?", דמשמע כל זמן שהן במקומן, טהורין, ותו לא:

הכי קאמר, "לא אמרו דכן אלא שנטמאו במקומן".

תניא כוותיה דרב.

"הדם והמים משקי בית מטבחיא שנטמאו, בין בכלים בין בקרקע, טהורין.