Enjoying this page?

EIRUVIN - 105a – המוצא תפילין – פרק עשירי – עירובין, קה ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו:

אמר רבי יוחנן - לענין עיולי כולי עלמא המכניס שרץ חייב ולענין להוציא הנמצא בעזרה בשבת בהאי קרא פליגי:

(דברי הימים ב כט) ויבאו הכהנים לפנימה בית ה' לטהר ויוציאו את כל הטומאה אשר מצאו בהיכל ה'

ויבאו הכהנים פנימי בית ה' בהיכל ויוציאו הטומאה - ע"ז ותקרובתיה שהן מטמאין באהל:

לחצר בית ה'

לחצר בית ה' - עזרה:

ויקבלו הלוים להוציא לנחל קדרון חוצה

ויקבלו הלוים להוציא משם לנחל קדרון - אבל כהנים אחרים לא מיטמאין אע"פ שהיו צריכים לאנשים הרבה אלו מוציאין מן ההיכל לעזרה ואילו משם ולחוץ לוים הוא דמיטמאין ולא  כהנים בן ננס סבר מדאשתני טומאת עזרה מכהנים ללוים שמע מינה היכא דאיתא בעזרה לא מפקינן ליה בעבירה אלא מהדרינן אהתירא ובשבת נמי לא דחינן שבות:

מר סבר: מדאשתני בעזרה בלוים - טומאה בעזרה ליכא.

טומאה בעזרה ליתא - כלומר היכא דאיתא התם. לא חמירא כולי האי:

ומר סבר: עד היכא דלא אפשר בלוים - מפקי כהנים

דלא אפשר - בהיכל לא עיילי לוים דאפי' כהנים אסירי למיעל אלא לעבודה כדכתיב (ויקרא טז) ואל יבא בכל עת אל הקדש זה היכל מבית לפרוכת זה לפני ולפנים:

השתא דאפשר בלוים - תו לא מטמאי כהנים.

תו לא מטמאינן לכהנים - שהרי אפשר בלוים אבל לשהויי עד אורתא לא:

תנו רבנן: הכל נכנסין בהיכל לבנות לתקן ולהוציא את הטומאה. ומצוה בכהנים.

אם אין שם כהנים - נכנסין לוים.

אין שם לוים - נכנסין ישראלים.

ואידי ואידי - טהורין אין טמאין לא.

אמר רב הונא: רב כהנא מסייע כהני.

מסייע כהני - דאמר לקמן כהנים טמאין עדיפי מטהורי ישראלים:

דתני רב כהנא: מתוך שנאמר: (ויקרא כא) אך אל הפרוכת לא יבא

אך אל הפרוכת וגו' - בבעלי מומין כתיב:

- יכול לא יהו כהנים בעלי מומין נכנסין בין האולם ולמזבח לעשות ריקועי פחים

רקועין - טסין של זהב שמחפין בהן בית קדשי הקדשים מתוכו:

- תלמוד לומר: אך - חלק.

אך חלק - כלומר אכין ורקין מיעוטין כל אתין וגמין רבויין. חלק מיעט דלמלאכה שרי לעיולי:

מצוה בתמימים, אין שם תמימים - נכנסין בעלי מומין.

מצוה בטהורין - אין שם טהורין - נכנסין טמאין.

אידי ואידי - כהנים אין ישראלים לא.

איבעיא להו: טמא ובעל מום איזו מהן נכנס?

טמא ובעל מום - אי אפשר אלא באחד מהן איזה מהן מכניסין:

רב חייא בר אשי אמר רב: טמא נכנס דהא אישתרי בעבודת ציבור.

דהא אישתרי בעבודת צבור - דכתיב (במדבר כח) במועדו ואפילו בטומאה אבל בעל מום לא הותר דתניא בתורת כהנים מום בו את לחם אלהיו לא יגש להקריב אין לי אלא תמידין שהן קרויין לחם כענין שנאמר את קרבני לחמי לאשי שאר קרבנות צבור מנין ת"ל שוב לחם קרא אחרינא וכתיב בתריה לחם אלהיו מקדשי הקדשים וסמיך ליה אקרא קמא דנשתמע הכי לא יגש להקריב לחם אלהיו:

ר' אלעזר אומר: בעל מום נכנס דהא אישתרי באכילת קדשים:

דהא אישתרי באכילת קדשים - מהאי קרא לחם אלהיו מקדשי הקדשים ומן הקדשים יאכל:

 

רבי שמעון אומר וכו':

רבי שמעון היכא קאי?

התם קאי.

דתנן: מי שהחשיך חוץ לתחום אפילו אמה אחת לא יכנס.

ר' שמעון אומר: אפי' חמש עשרה אמה יכנס - לפי שאין המשוחות

המשוחות - מודדין התחומין ומציבין סימן כשהן מודדין מדתן:

ממצעין את המדות מפני הטועים.

מפני טועי המדה - שמא יטעו בה הלכך מקצרין אותה נמצא שעדיין התחום לא הגיע ומי שהחשיך לו חוץ לתחום כבר נכנס בתוך אלפים ט"ו אמות כדפרישית במי שהוציאוהו (לעיל  דף נב.) ל"א מפני הטועין ששוכחין ויוצאין וחוזרין ונכנסין לפיכך מקצרין המודדין את התחום הסימן ומציבין בתוך התחום שאם יצא לא עביד איסורא:

דקאמר תנא קמא לא יכנס ואמר ליה רבי שמעון יכנס:

יכנס - דמשלך נתנו לך שכבר הוא בתוך תחומו והכא אתא ר' שמעון למיתב טעמא למילתיה דלא תימא מיקל אני באיסור שבת אלא משלו נתתי לו והכא נקט לה משום פלוגתא  דנימת כנור כדמפרש ואזיל:

שלא התירו לך אלא משום שבות: היכא קאי?

התם קאי. דקאמר תנא קמא[1] קושרה ואמר ליה רבי שמעון עונבה

קושרה - בנימת כנור שנפסקה ופליג רבי שמעון ואמר בברייתא עונבה ואמר הכא טעמא למילתא ופליג אתנא דלעיל ואמר לא הותרו במקדש אלא שבות. ובתרתי מיפלגא מילתא דרבי שמעון: רישא במחשיך חוץ לתחום, וסיפא בנימת כנור. והכי קאמר רבי שמעון לתנא קמא: אע"פ שהקלתי במחשיך חוץ לתחום מחמיר אני בנימת כנור דהתם משלך נתנו לך אבל כאן לא התירו אלא שבות:

עניבה דלא אתי לידי חיוב חטאת - שרו ליה רבנן. קשירה דאתי לידי חיוב חטאת - לא שרו ליה רבנן:

קשירה דאתיא לידי חיוב חטאת - במדינה גזרה שמא יקשור קשר של קיימא:

  1. 1 לעיל קב, ב