Enjoying this page?

SHABBOS - 010b – יציאות השבת – פרק ראשון – שבת, י ע”ב

צורת הדף באתר היברובוקס

שאני בית הכסא, דמאיס:

"אין שם שאילת שלום".

מסייע ליה לרב המנונא משמיה דעולא, דאמר "אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בבית המרחץ.

משום שנאמר (שופטים ו) 'ויקרא לו ה' שלום'".

אלא מעתה "הימנותא" נמי אסור למימר בבית הכסא?

דכתי' (דברים ז) "האל הנאמן".

וכ"ת, הכי נמי.

והאמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב, "שרי למימר הימנותא בבית הכסא"?

התם שם גופיה לא איקרי הכי.

דמתרגמינן, "אלהא מהימנא".

הכא, שם גופיה איקרי שלום.

דכתיב, "ויקרא לו ה' שלום":

 

ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב, הנותן מתנה לחבירו, צריך להודיעו.

שנאמר, (שמות לא) "לדעת כי אני ה' מקדשכם".

תניא נמי הכי, "'לדעת כי אני ה' מקדשכם'.

א"ל הקב"ה למשה, 'מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל, לך והודיעם'.

מכאן ארשב"ג, 'הנותן פת לתינוק, צריך להודיע לאמו'".

מאי עביד ליה?

אמר אביי, שאיף ליה משחא, ומלי ליה כוחלא.

והאידנא דחיישינן לכשפים מאי?

אמר רב פפא, שאיף ליה מאותו המין.

איני?

והאמר רב חמא [ברבי] חנינא, "הנותן מתנה לחבירו א"צ להודיעו.

שנאמר, (שמות לד) 'ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו'"?

לא קשיא.

הא במילתא דעבידא לאגלויי, הא במילתא דלא עבידא לאגלויי.

והא שבת דעבידא לגלויי?

מתן שכרה לא עביד לגלויי.

רב חסדא הוה נקיט בידיה תרתי מתנתא דתורא, אמר, "כל מאן דאתי ואמר לי שמעתתא חדתא משמיה דרב, יהיבנא ליה ניהליה".

א"ל רבא בר מחסיא הכי אמר רב, "הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו.

שנאמר, 'לדעת כי אני ה' מקדשכם'".

יהבה ניהליה.

אמר, "חביבין עלך שמעתתא דרב כולי האי?!"

א"ל, "אין".

א"ל, היינו דאמר רב, "מילתא, אלבישייהו יקירא".

א"ל, "אמר רב הכי?!"

בתרייתא עדיפא לי מקמייתא, ואי הוה נקיטנא אחריתי, יהיבנא לך:

 

ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים.

שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו אחיו, ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים:

ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב, לעולם יחזר אדם וישב בעיר שישיבתה קרובה. שמתוך שישיבתה קרובה עונותיה מועטין.

שנאמר, (בראשית יט) "הנה נא העיר הזאת קרובה לנוס שמה, והיא מצער".

מאי קרובה?

אילימא "קרובה", דמיקרבא ו"זוטא".

והא קא חזו לה?

אלא מתוך שישיבתה קרובה, עונותיה מוצערין

א"ר אבין מאי קרא?

דכתיב (בראשית יט) "אמלטה נא שמה", נ"א בגימטריא, נ' וחד הוי, ושל סדום נ' וב', ושלותה

שאני בית הכסא דמאיס - ושם מגונה עליו מש"ה מספקא לן בהזמנתו:

ויקרא לו - גדעון להקב"ה ה' שלום:

הימנותא - להזכיר אמונה בבית הכסא:

צריך להודיעו - מתן פלוני אתן לך וזהו דרך כבוד דשמא יתבייש לקבלה ומתוך כך מתרצין בדברים ואינו בוש בדבר וכן אם נתנה בביתו שלא מידיעתו צריך להודיעו שמידו באה לו  שמתוך כך יהא אוהבו:

לדעת כי אני ה' וגו' - להודיעם אני בא שאני רוצה לקדשם:

שייף ליה משחא - ישפשפנו בשמן בין עיניו דבר הנראה שתשאלנו אמו מי עשה כן ויאמר לה התינוק פלוני עשה וגם פת נתן לי:

ומלי ליה כוחלא - נותן כחול סביב עינו וכן לשונו בתלמוד:

לכשפים - שתחשדנו שכשפו:

לאגלויי - מי נתנו לו:

מתן שכרה כו' - והוא הודיעם [ע"י משה] בעל פה מה שכרה:

רב חסדא - כהן הוה כדאמרינן (ברכות פ"ו דף מד.) גבי עיר אחת היתה בא"י ובה שמונים זוגות אחים כהנים הנשואים שמונים זוגות אחיות כהנות ובדקו מסורא עד נהרדעא ולא  אשכחו אלא תרתי בנתיה דרב חסדא דהוו נסיבי לרמי בר חמא ולמר עוקבא בר חמא:

הוה נקיט תרתי מתנתא דתורא - זוג של זרוע לחיים וקיבה שנתנה לו ורשאי להאכילן לישראל‏[1] ואע"ג דרב חסדא בח"ל הוה לא ילפינן מהכא דמתנות נוהגות בזמן הזה דהאידנא  נהוג עלמא כתלתא סבי (ברכות דף כב.) כרבי יאשיה בכלאים וכרבי יהודה בטבילת בעלי קריין לת"ת וכרבי אלעאי בראשית הגז שהיה אומר אינו נוהג אלא בארץ וכן מתנות בימי רב חסדא אכתי לא נהוג כר' אלעאי ובימי ר"נ בר יצחק נהוג כוותיה בראשית הגז ולא במתנות והשתא קא חזינא דנהוג אף במתנות וכי היכי דאחזו במנהג בראשית הגז בימי ר"נ ולא מחינא בהו ונהגנא כולא כוותיה השתא דנהוג אף במתנות לא משנינן מנהגא:

חדתא - חדשה שלא שמעתיה:

מילתא אלבישי' יקירא - מעיל דמיו יקרים למי שרגיל ללובשו כלומר לפי שאתה תלמידו של רב ורגיל בשמועותיו אתה מחזר אחריהם:

משקל ב' סלעים - לאו דוקא נקט בתלמידי רבינו יצחק הלוי מצאתי כתונת פסים סביב פס ידו נתן מילת ולא כל הכתונת:

שישיבתה קרובה - שנתיישבו בה מקרוב כלומר עיר חדשה:

דמקרבא - לנוס שם:

וזוטא - ולא צריכין אתם להקפיד על קיומה:

הא קא חזו לה - למה ליה למימר להו:

שישיבתה קרובה - שנה אחת קדמה לה סדום כדמפרש של סדום חמשים ושתים דע"כ בוני מגדל בארץ שנער היו ולא היה ישוב בעולם אלא באותה בקעה כדכתיב (בראשית יא) ויהי כל הארץ שפה אחת וגו' ויהי בנסעם מקדם ומשם נפוצו למקומות אחרים כשנתפלגו ובנו להם עיירות ומשנתפלגו עד שחרבה סדום אינו אלא חמשים ושתים שנה שהרי בסוף ימי פלג נתפלגו הארצות כדתניא בסדר עולם אמר רבי יוסי נביא גדול היה עבר שקרא בנו פלג כי בימיו נפלגה הארץ ואם תאמר בתחלת ימיו והלא יקטן אחיו קטן ממנו והוליד משפחות ונתפלגו ואם תאמר באמצע ימיו לא בא הכתוב לסתום אלא לפרש נתן לך סימן ולא תדע באיזו משנותיו אלא בסוף ימיו צא וחשוב שנותיו של פלג ונמצא שנה שמת בה היא שנת מ"ח לאברהם וכשחרב סדום שנת צ"ט לאברהם שהרי בו ביום נתבשרה שרה ולשנה אחרת ילדה ואברהם בן מאת שנה וגו' (שם כא):

ושלותה - האמורה בה גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה וגו' (יחזקאל טז) וכתיב נתיב לא ידעו עיט לא הדריכוהו וגו' (איוב כח):

[רש"י בראשית לז, ג]