Enjoying this page?

BERACHOS 057a – הרואה – פרק תשיעי – ברכות, נז ע”א

Download Here

Tzuras Hadaf - צורת הדף

הא דמסרג, הא דלא מסרג.


הרואה הונא בחלום, נס נעשה לו.

חנינא, חנניא, יוחנן, נסי נסים נעשו לו.


הרואה הספד בחלום, מן השמים חסו עליו, ופדאוהו.

והני מילי, בכתבא.


העונה "יהא שמיה רבא מברך", מובטח לו שהוא בן העולם הבא.


הקורא ק"ש, ראוי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו זכאי לכך.


המניח תפילין בחלום, יצפה לגדולה.

שנאמר (דברים כח, י) "וראו כל עמי הארץ כי שם י"י נקרא עליך וגו'".

ותניא, "רבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש".


המתפלל בחלום, סימן יפה לו.

וה"מ דלא סיים.


הבא על אמו בחלום, יצפה לבינה.

שנאמר (משלי ב, ג) "כי אם לבינה תקרא".


הבא על נערה מאורסה, יצפה לתורה.

שנאמר (דברים לג, ד) "תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב".

אל תקרי "מורשה", אלא "מאורשה".


הבא על אחותו בחלום, יצפה לחכמה.

שנאמר (משלי ז, ד) "אמור לחכמה אחותי את".


הבא על אשת איש בחלום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא.

וה"מ דלא ידע לה, ולא הרהר בה מאורתא.


א"ר חייא בר אבא, הרואה חטים בחלום, ראה שלום.

שנאמר, (תהילים קמז, יד) "השם גבולך שלום, חלב חטים ישביעך".


הרואה שעורים בחלום, סרו עונותיו.

שנאמר (ישעיהו ו, ז) "וסר עונך וחטאתך תכופר".


אמר רבי זירא, אנא לא סלקי מבבל לא"י עד דחזאי שערי בחלמא.


הרואה גפן טעונה בחלום, אין אשתו מפלת נפלים.

שנאמר (תהילים קכח, ג) "אשתך כגפן פוריה".


שורקה, יצפה למשיח.

שנאמר (בראשית מט, יא) "אוסרי לגפן עירה ולשורקה בני אתונו".


הרואה תאנה בחלום, תורתו משתמרת בקרבו.

שנאמר (משלי כז, יח) "נוצר תאנה יאכל פריה".


הרואה רמונים בחלום:

זוטרי, פרי עסקיה כרמונא.

רברבי, רבי עסקיה כרמונא.


פלגי, אם ת"ח הוא יצפה לתורה.

שנאמר (שיר השירים ח, ב) "אשקך מיין הרקח מעסיס רמני".

ואם ע"ה הוא, יצפה למצות.

שנאמר (שיר השירים ד, ג) "כפלח הרמון רקתך".

מאי "רקתך"?

אפילו ריקנין שבך, מלאים מצות כרמון.


הרואה זיתים בחלום:

זוטרי, פרי ורבי, וקאי עסקיה כזיתים.

וה"מ פרי, אבל אילני, הויין ליה בנים מרובין.

שנאמר (תהילים קכח, ג) בניך כשתילי זיתים וגו'.

איכא דאמרי הרואה זית בחלום שם טוב יוצא לו שנאמר (ירמיהו יא, טז) "זית רענן יפה פרי תואר קרא י"י שמך"?


הרואה שמן זית בחלום, יצפה למאור תורה.

שנאמר (שמות כז, כ) "ויקחו אליך שמן זית זך".


הרואה תמרים בחלום, תמו עונותיו.

שנאמר (איכה ד, כב) "תם עונך בת ציון".


אמר רב יוסף, הרואה עז בחלום, שנה מתברכת לו.

עזים, שנים מתברכות לו.

שנאמר (משלי כז, כז) "ודי חלב עזים ללחמך".


הרואה הדס בחלום, נכסיו מצליחין לו.

ואם אין לו נכסים, ירושה נופלת לו ממקום אחר.

אמר עולא, ואמרי לה במתניתא תנא, והוא דחזא בכנייהו.


הרואה אתרוג בחלום, הדור הוא לפני קונו.

שנאמר (ויקרא כג, מ) "פרי עץ הדר כפות תמרים".


הרואה לולב בחלום, אין לו אלא לב אחד לאביו שבשמים.


הרואה אווז בחלום, יצפה לחכמה.

שנאמר (משלי א, כ) "חכמות בחוץ תרונה".

והבא עליה, הוי ראש ישיבה.

אמר רב אשי, אני ראיתיה, ובאתי עליה, וסלקית לגדולה.


הרואה תרנגול בחלום, יצפה לבן זכר.

תרנגולים, יצפה לבנים זכרים.

תרנגולת, יצפה לתרביצה נאה, וגילה.


הרואה ביצים בחלום, תלויה בקשתו.

נשתברו, נעשית בקשתו.

וכן אגוזים, וכן קשואים, וכן כל כלי זכוכית, וכן כל הנשברים כאלו.


הנכנס לכרך, נעשו לו חפציו.

שנאמר (תהילים קז, ל) "וינחם אל מחוז חפצם".


המגלח ראשו בחלום, סימן יפה לו.

ראשו וזקנו, לו ולכל משפחתו.


היושב בעריבה קטנה, שם טוב יוצא לו.

בעריבה גדולה, לו ולכל משפחתו.

וה"מ דמדליה דלויי.


הנפנה בחלום, סימן יפה לו.

שנאמר (ישעיהו נא, יד) "מהר צועה להפתח".

וה"מ, דלא קנח.


העולה לגג בחלום, עולה לגדולה.

ירד, יורד מגדולתו.

אביי ורבא דאמרי תרווייהו, כיון שעלה עלה.


הקורע בגדיו בחלום, קורעים לו גזר דינו.


העומד ערום בחלום:

בבבל, עומד בלא חטא.

בארץ ישראל, ערום בלא מצות.


הנתפש לסרדיוט, שמירה נעשית לו.

נתנוהו בקולר, הוסיפו לו שמירה על שמירתו.

וה"מ בקולר, אבל חבלא בעלמא, לא.


הנכנס לאגם בחלום, נעשה ראש ישיבה.

ליער, נעשה ראש לבני כלה.


רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע חזו חלמא.

רב פפא דעייל לאגמא, נעשה ראש ישיבה.

רב הונא בריה דרב יהושע דעייל ליער, נעשה ראש לבני כלה.

איכא דאמרי, תרווייהו לאגמא עיילי, אלא רב פפא דתלי טבלא, נעשה ראש ישיבה, רב הונא בריה דרב יהושע דלא תלי טבלא, נעשה ראש לבני כלה.

אמר רב אשי, אנא עיילית לאגמא, ותלאי טבלא, ונבחי בה נבוחי.


תני תנא קמיה דר"נ בר יצחק, המקיז דם בחלום, עונותיו מחולין לו.

והתניא, "עונותיו סדורין לו"?

מאי "סדורין"? סדורין לימחל.


תני תנא קמיה דרב ששת, "הרואה נחש בחלום, פרנסתו מזומנת לו.

נשכו, נכפלה לו.

הרגו, אבדה פרנסתו".

אמר ליה רב ששת, כל שכן שנכפלה פרנסתו!

ולא היא.

רב ששת הוא דחזא חויא בחלמיה, וקטליה.

תני תנא קמיה דרבי יוחנן, "כל מיני משקין יפין לחלום חוץ מן היין.

יש שותהו וטוב לו, ויש שותהו ורע לו.

יש שותהו וטוב לו, שנאמר (תהילים קד, טו) "ויין ישמח לבב אנוש".

ויש שותהו ורע לו, שנאמר (משלי לא, ו) "תנו שכר לאובד ויין למרי נפש".

אמר ליה רבי יוחנן לתנא, תני, "תלמיד חכם לעולם טוב לו".

שנאמר (משלי ט, ה) "לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי".