Enjoying this page?

23 Adar 2

Lekutei Amarim - Chapter 38

ואף שבשניהם[1] אור אחד שוה, בבחינת הסתר פנים ולבושים שוים, שהאור מסתתר ומתעלם ומתלבש בו.

כי שניהם הם מעוה"ז, שבכללותו מסתתר בשוה, האור והחיות שמרוח פיו ית', בבחי' הסתר פנים וירידת המדרגות.

בהשתלשלות העולמות ממדרגה למדרגה בצמצומים רבים ועצומים, עד שנתלבש בקליפת נוגה, להחיות כללות עוה"ז החומרי. דהיינו כל דברים המותרים והטהורים שבעולם הזה.

וממנה ועל ידה, מושפעים דברים הטמאים. כי היא בחי' ממוצעת כנ"ל.

אעפ"כ ההארה, שהיא המשכת החיות אשר ה' מאיר ומחיה דרך לבוש זה, אינה שוה בכולן בבחי' צמצום והתפשטות.

  1. 1 [בגוף ובנשמה]