Enjoying this page?

029 - CHAPTER 29 - פרק כט

פרק כט

אשת חיל עטרת בעלה כו'.

איתא בגמ' פ"ד דמגילה: "ודאשתמש בתגא חלף כו' - זה המשתמש במי ששונה הלכות, כתרה של תורה כו'".

"תנא דבי אליהו, כל השונה הלכות מובטח לו כו'".

וצריך להבין, למה נקראו ההלכות בשם תגא וכתרה של תורה?

וגם למה השונה הלכות דוקא מובטח לו כו' ולא שאר ד"ת?

וכן להבין מארז"ל בפי"א דמנחות: "אפי' לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית כו' יצא י"ח". ולמה אינו יוצא י"ח בשאר ד"ת?:

אך מודעת זאת מ"ש האריז"ל: שכל אדם מישראל צריך לבא בגלגולים רבים עד שיקיים כל תרי"ג מצות התורה במחשבה דיבור ומעשה. להשלים לבושי נפשו ולתקנם, שלא יהא לבושא דחסרא כו'. לבד מצות התלויות במלך שהוא מוציא כל ישראל, כי הוא כללות כולם כו'. והטעם הוא, כדי להלביש כל תרי"ג בחי' וכחות שבנפשו, אחת מהנה לא נעדרה כו'.

וביאור ענין הכרח וצורך לבושים אלו, מבואר בזהר, ומובן לכל משכיל.

כי להיות שנפש רוח ונשמה שבאדם הן בחי' נבראים, וא"א לשום נברא להשיג שום השגה בבורא ויוצר הכל א"ס ב"ה. 

וגם אחרי אשר האיר ה' מאורו ית' והאציל בבחי' השתלשלות מדרגות רבות מדרגה אחר מדרגה בבחי' צמצומים עצומים ולבושים רבים ועצומים הידועים לי"ח, ונקראים באד"ר בשם שערות. וכדכתיב בדניאל, "ושער רישיה כעמר נקא כו'".

אעפ"כ לא יכלה הנפש או הרוח ונשמה למסבל האור כי טוב ומתוק האור וכו'.

כמ"ש, "לחזות בנועם ה'", לשון נעימות ועריבות ומתיקות ותענוג עצום לאין קץ.

כמ"ש, "אז תתענג על ה' והשביע בצחצחות כו'".

לשון צחה, צמא, כמ"ש בזהר.

ואין בכחה לקבל הנעימות ועריבות הצחצחות שלא תצא מנרתקה ותתבטל ממציאותה כנר באבוקה.

אם לא שמבחי' אור זה עצמו תשתלשל ותמשך ממנו איזו הארה מועטת בדרך השתלשלות מדריגה אחר מדרגה בצמצומים רבים, עד שיברא ממנה לבוש אחד נברא מעין מהות אור זה, להלביש הנפש רוח ונשמה.

ודרך לבוש זה, שהוא מעין אור זה, תוכל ליהנות מזיו אור זה ולהשיגו, ולא תתבטל ממציאותה.

וכמשל הרואה בשמש דרך עששית זכה ומאירה וכו'.

וכמ"ש, "ויבא משה בתוך הענן ויעל כו'".

שנתלבש בענן, ועלה וראה דרך הענן וכו', כמ"ש בזח"ב דר"י ורכ"ט.

והנה אור זה הגנוז לצדיקים לע"ל - הנק' בשם "נועם ה'", ו"צחצחות"' "להתענג על ה'", ו"ד' מאות עלמין דכסופין דמתענגי בהון צדיקייא כו'", כמ"ש "ארבע מאות שקל כסף כו'" - הנה יש בו מעלות ומדרגות רבות מאד, גבוה מעל גבוה.

אך הארה מועטת, היורדת מדרגה אחר מדרגה לברוא לבוש זה, היא מבחי' מדרגה האחרונה שבאור זה. ונקראת בשם מדרגה החיצונה ואחוריים, דרך משל.

כמ"ש בזהר דר"ח ע"ב, (עיין בס' מק"מ), ור"י ע"ב, "ומה דאשתאר כו'". והנה כמו שבנשמת האדם יש בה כח התענוג, שמתענגת ממה שיש לה ענג ממנו, כמו מהשכלת שכל חדש, וכה"ג.

ובחי' חיצוניות ואחוריים של כח ובחי' התענוג שבה, היא בחי' כח הרצון שבה, שהוא רוצה מה שהוא רוצה, דהיינו דבר שאינו צער, שהצער היפך תענוג.

וככה עד"מ באור א"ס ב"ה ג"כ, כביכול הרצון העליון ב"ה, היא בחי' חיצוניות ואחוריים, לבחי' ענג העליון ונועם ה' וצחצחות ועלמין דכסופין הנ"ל.

הגם שהם מיוחדים בתכלית היחוד, שהוא ית' ורצונו אחד.

ולא כרצון האדם ח"ו, לא מיניה ולא מקצתיה, ואין דמיון ביניהם כלל.

אעפ"כ דברה תורה כלשון בנ"א, לשכך האזן מה שיכולה לשמוע, במשל ומליצה מנשמת האדם, הכלולה מכח התענוג והרצון והחכמה והבינה וכו'.

וכנראה בחוש, שכשאדם משכיל איזה שכל חדש נפלא, אזי באותה רגע עכ"פ נולד לו תענוג נפלא בשכלו.

מכלל, שהתענוג הוא למעלה מעלה מבחי' השכל והחכמה, רק שמלובש בבחי' שכל וחכמה.

וכשהאדם מרגיש השכל וחכמה, דהיינו שמשיגה ומבינה היטב, אזי מרגיש ג"כ בחי' התענוג המלובש בחכמה.

ולכן נקראת בחי' בינה בשם עוה"ב בזוה"ק, שהיא בחי' התגלות החכמה, עם התענוג המלובש בה, שמשיגים הצדיקים בג"ע, ומשכילים בפנימיות התורה.

דאורייתא מחכמה נפקא, ואורייתא וקב"ה כולא חד:

והנה רצון העליון ב"ה מכונה ונקרא בפי חכמי האמת בשם, "כתר עליון", ובו תר"ך עמודי אור וכו'.

פי' דרך משל, כמו שיש עמודים בבית חומה גדול נצבים בארץ וראשם מחובר בתקרה.

ככה ממש עד"מ, כתר עליון ב"ה, הוא למעלה מבחי' מדרגת החכמה, והוא מלשון כותרת, שהוא מכתיר ומקיף על המוחין שבראש שהם בחי' חב"ד.

ורצון זה נתלבש בתרי"ג מצות התורה וז' מצות דרבנן, שרובם ככולם הן מצות מעשיות.

וגם התלויות בדבור, הא קיי"ל ד"עקימת שפתיו הוי מעשה".

וגם התלויות במחשבה או בלב, הרי המצוה ניתנה לאדם הגשמי שבעוה"ז דוקא שהוא בעל בחירה להטות לבבו לטוב וכו'.

משא"כ הנשמה בלא גוף א"צ לצותה ע"ז.

ונמצא שהמצות הן עד"מ כמו העמודים נצבים מרום המעלות הוא רצון העליון ב"ה עד הארץ הלזו החומרית.

והן עד"מ כמו העמודים חלולין שמקיפין ומלבישין נשמת האדם או רוחו או נפשו כשמקיים המצות.

ודרך עמודים אלו עולין הנר"ן שלו עד רום המעלות לצרור בצרור החיים את ה'.

פי' להיות צרורות ומלובשות באור הכתר הוא רצון העליון ב"ה.

וע"י לבוש זה יוכלו לחזות בנועם ה' וצחצחות שלמעלה ממעלת הכתר, והן פנימיותו עד"מ.

(והגם שנתבאר במ"א שהמצות הן פנימיות רצון העליון ב"ה?

הנה מודעת זאת לי"ח ריבוי בחי' ומדרגות שיש בכל בחי' ומדרגה ממדרגות הקדושה, כמה בחי' פנים לפנים, וכמה בחי' אחוריים לאחוריים, לאין קץ וכו').

והנה ז' מצות דרבנן אינן נחשבות מצות בפני עצמן, שהרי כבר נאמר "לא תוסף".

אלא הן יוצאות ונמשכות ממצות התורה וכלולות בהן במספר תרי"ג, להלביש תרי"ג בחי' וכחות שבנר"ן האדם.

 

וז"ש בזוה"ק פ' פקודי (דרכ"ט ע"ב): "דאינון עובדין טבין דעביד בר נש משכי מנהורא דזיווא עילאה לבושא כו' וחמי כו' בנועם ה' וכו'".

והגם דהתם מיירי בג"ע התחתון, שהלבושים שם הם ממצות מעשיות ממש, אבל בג"ע העליון הלבושים הם מרעותא וכוונה דלבא באורייתא וצלותא, כמ"ש בזהר שם (דר"י) -

הרי הכוונה היא כוונת עסקו בתורה לשמה מאהבת ה'. ומצות ת"ת היא ג"כ מכלל מצות מעשיות, דעקימת שפתיו הוי מעשה. והרהור לאו כדבור דמי, ואינו יוצא י"ח בהרהור לבדו. וכן בתפלה.

ומה גם כי מעלת הכוונה על הדבור ומעשה אינה מצד עצמה כו', אלא מצד הארת רצון העליון כו'. כמ"ש בלק"א ח"א פל"ח באריכות ע"ש.

והנה מודעת זאת, כי הנה רצון העליון ב"ה המלובש בתרי"ג מצות שבתורה שבכתב, הוא מופלא ומכוסה טמיר ונעלם, ואינו מתגלה אלא בתורה שבע"פ.

כמו מצות תפילין עד"מ, שנאמר בתושב"כ: "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך". והוא מאמר סתום ונעלם, שלא פירש הכתוב איך ומה לקשור? ומהו: טוטפות? והיכן הוא: בין עיניך, ועל ידך?

עד שפירשה תורה שבע"פ, שצריך לקשור בית אחד על היד, וד' בתים על הראש, ובתוכם ד' פרשיות, והבתים יהיו מעור מעובד, ומרובעים דוקא, ומקושרים ברצועות של עור שחורות דוקא. וכל שאר פרטי הלכות עשיית התפילין שנאמרו בע"פ, ו"על ידך", היא הזרוע דוקא ולא כף היד, ו"בין עיניך" זה קדקוד ולא המצח. 

וכן כל מצות שבתורה, בין מ"ע בין מצות ל"ת, אינן גלויות וידועות ומפורשות אלא ע"י תורה שבע"פ, כמצות ל"ת שנאמר בשבת: "לא תעשה מלאכה", ולא פי' מה היא מלאכה?

ובתורה שבע"פ נתפרש שהן ל"ט מלאכות הידועות, ולא טלטול אבנים וקורות כבידות. 

וכיוצא בהן הן כל המצות, בין מ"ע בין מל"ת, הן סתומות ולא מפורשות וגלויות וידועות אלא ע"י תורה שבע"פ.

ומשום הכי כתיב על תושבע"פ: "אל תטוש תורת אמך", כמ"ש בזהר - משום שעד"מ כמו שכל אברי הולד כלולים בטיפת האב בהעלם גדול, והאם מוציאתו לידי גילוי בלידתה ולד שלם ברמ"ח אברים ושס"ה גידים. ככה ממש כל רמ"ח מ"ע ושס"ה מל"ת באים מההעלם אל הגילוי בתושבע"פ.

ורישי' דקרא: "שמע בני מוסר אביך" - קאי אתורה שבכתב דנפקא מחכמה עילאה הנק' בשם אב.

וז"ש: "אשת חיל עטרת בעלה", כי התורה שבע"פ הנק' אשת חיל המולידה ומעמדת חיילות הרבה. כמ"ש: "ועלמות אין מספר", אל תקרי עלמות אלא עולמות, אלו הלכות דלית לון חושבנא, כמ"ש בתיקונים.

וכולן הן בחי' גילוי רצון העליון ב"ה הנעלם בתושב"כ ורצון העליון ב"ה הוא למעלה מעלה ממעלת חכמה עילאה. וכמו כתר ועטרה שעל המוחין שבראש.

לכן נקראו ההלכות בשם תגא וכתרה של תורה. והשונה הלכות מובטח לו שהוא בן עוה"ב ע"י התלבשות נר"נ שלו ברצון העליון ב"ה כנ"ל: