Enjoying this page?

027 - CHAPTER 27 - פרק כז

פרק כז (מה שכתב ליושבי אה"ק תובב"א, לנחמם בכפליים לתושיה, על פטירת הרב הגאון המפורסם איש אלקים קדוש נ"י ע"ה פ"ה[1], מהור"ר מנחם מענדל נ"ע.):

אהוביי אחיי ורעיי אשר כנפשי כו', ה' עליהם, יחיו חיים עד העולם, וצאצאיהם אתם, זרע אמת ברוכי ה' המה, מעתה ועד עולם.

אחד"ש כמשפט לאוהבי שמו, באתי לדבר על לב נדכאים, הנאנחים והנאנקים, ולנחמם בכפליים לתושיה, אשר שמעה אזני ותבן לה, על מארז"ל: "דשבק חיים לכל חי" - כי צדיק באמונתו יחיה, וביראת ה' לחיים, וברשפי אש שלהבת אהבתו מחיים, לכל בהן חיי רוחו [נ"א ונשמתו] כל ימי חלדו.

ויהי בהעלות ה' רוחו, ונשמתו אליו יאסוף, ויעלה בעילוי אחר עילוי עד רום המעלות, שבק חיי רוחו, פעולתו אשר עבד בה לפנים בישראל, פעולת צדיק לחיים - "לכל חי", היא נפש כל חי הקשורה בנפשו בחבלי עבותות אהבה רבה ואהבת עולם בל תמוט לנצח.

אשר: "מי האיש החפץ חיים" - לדבקה בה' חיים בעבודתו, תדבק נפשו: והיתה צרורה בצרור החיים את ה' - בחיי: "רוח אפינו אשר אמרנו בצלו נחיה בגוים", אשר שבק לנו. בכל אחד ואחד כפי בחי' התקשרותו באמת, ואהבתו אהבת אמת הטהורה, מקרב איש ולב עמוק.

כי: כמים הפנים וכו': ורוח אייתי רוח ואמשיך רוח. ורוחו עומדת בקרבינו ממש. כי בראותו ילדיו, מעשה ידיו בקרבו, יקדישו שמו יתברך, אשר יתגדל ויתקדש, כאשר נלך בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו נס"ו.

וז"ש בזוה"ק: "דצדיקא דאתפטר, אשתכח בכלהו עלמין יתיר מבחיוהי". דהיינו שגם בזה העולם המעשה: "היום לעשותם", אשתכח יתיר. כי המעשה (גדול) [גדל] והולך, גידולי גידולין מן אור זרוע לצדיק בשדה אשר ברכו ה', המאיר לארץ וחוצות. וגם אנחנו אלה פה היום כולנו חיים בדרכיו, דרך הקדש יקרא לה.

זאת בעבודת ה' במילי דשמיא. ובמילי דעלמא בפירוש אתמר בזוה"ק: "דצדיקייא מגינין על עלמא, ובמיתתהון יתיר מבחייהון, ואלמלא צלותא דצדיקייא בההוא עלמא, לא אתקיים עלמא רגעא חדא". וכל הקרוב קרוב אל משכן ה' בחייו, קודם לברכה:

ביאור על הנ"ל:

איתא בזוה"ק: "דצדיקא דאתפטר אשתכח בכלהו עלמין יתיר מבחיוהי כו'". וצריך להבין: תינח בעולמות עליונים אשתכח יתיר בעלותו שמה, אבל בעוה"ז איך אשתכח יתיר?

וי"ל ע"ד מה שקבלתי על מאמר חז"ל: "דשבק חיים לכל חי". כנודע שחיי הצדיק אינם חיים בשרים, כ"א חיים רוחניים, שהם אמונה ויראה ואהבה.

כי באמונה כתיב: "וצדיק באמונתו יחיה". וביראה כתיב: "ויראת ה' לחיים". ובאהבה כתיב: "רודף צדקה וחסד ימצא חיים וחסד" - הוא אהבה.

ושלשה מדות אלו הם בכל עולם ועולם עד רום המעלות, הכל לפי ערך בחי' מעלות העולמות זע"ז בדרך עילה ועלול כנודע.

והנה בהיות הצדיק חי על פני האדמה, היו שלשה מדות אלו בתוך כלי ולבוש שלהם בבחי' מקום גשמי, שהיא בחי' נפש הקשורה בגופו. וכל תלמידיו אינם מקבלים רק הארת מדות אלו וזיון המאיר חוץ לכלי זה, ע"י דבוריו ומחשבותיו הקדושים. ולכן ארז"ל: ש"אין אדם עומד על דעת רבו וכו'"?

אבל לאחר פטירתו, לפי שמתפרדים בחי' הנפש שנשארה בקבר מבחי' הרוח שבג"ע, שהן שלש מדות הללו. לפיכך יכול כל הקרוב אליו לקבל חלק מבחי' רוחו שבג"ע, הואיל ואינה בתוך כלי, ולא בבחי' מקום גשמי. כנודע מארז"ל על יעקב אבינו ע"ה: שנכנס עמו ג"ע. 

וכ"כ בספר עשרה מאמרות: שאויר ג"ע מתפשט סביב כל אדם, ונרשמים באויר זה כל מחשבותיו ודבוריו הטובים בתורה ועבודת ה'.

(וכן להיפך ח"ו נרשמים באויר המתפשט מגיהנם סביב כל אדם)

הלכך נקל מאד לתלמידיו לקבל חלקם מבחי' רוח רבם העצמיית, שהם אמונתו ויראתו ואהבתו אשר עבד בהם את ה', ולא זיוום בלבד המאיר חוץ לכלי. לפי שבחי' רוחו העצמית מתעלה בעילוי אחר עילוי להכלל בבחי' נשמתו שבג"ע העליון שבעולמות העליונים.

ונודע שכל דבר שבקדושה אינו נעקר לגמרי מכל וכל ממקומו ומדרגתו הראשונה גם לאחר שנתעלה למעלה למעלה.

ובחי' זו הראשונה שנשארה למטה בגן עדן התחתון במקומו ומדרגתו הראשונה היא המתפשטת בתלמידיו כל אחד כפי בחי' התקשרותו וקרבתו אליו בחייו ובמותו באהבה רבה.

כי המשכת כל רוחניות אינה אלא ע"י אהבה רבה. כמ"ש בזוה"ק דרוח דרעותא דלבא אמשיך רוח מלעילא. רק אם יכון לקראת אלהיו בהכנה רבה ויגיעה עצומה לקבל שלש מדות הללו, כדרך שהורהו רבו. וכמארז"ל יגעת ומצאת תאמין.

והנה יש עוד בחי' הארה לתלמידיו, רק שאינה מתלבשת בתוך מוחם ממש כראשונה, רק מאירה עליהם מלמעלה. 

והיא, מעליית רוחו ונשמתו למקור חוצבו, דהיינו לחקל תפוחין קדישין, ועי"ז נעשה שם יחוד, ע"י העלאת מ"נ מכל מעשיו ותורתו ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו, ונזרעו בחקל תפוחין קדישין אורות עליונים מאד, לעומת תחתונים, אשר הם תורתו ועבודתו. והארת אורות עליונים אלו מאירה על כל תלמידיו שנעשו עובדי ה' על ידי תורתו ועבודתו. 

והארה זו שעליהם מלמעלה מכנסת בלבם הרהורי תשובה ומעשים טובים. וכל המעשים טובים הנולדים מהארה זו שמאירה מאורות הזרועים בשדה הנ"ל, נקרא: גידולי גידולין. והארה זו היא בהעלם והסתר גדול כמו שמש המאיר לכוכבים מתחת לארץ.

כדאיתא בתיקונים על משה רבינו ע"ה, שאחר פטירתו מתפשטת הארתו בכל דרא ודרא לששים רבוא נשמות כמו שמש המאיר מתחת לארץ לששים רבוא כוכבים:

  1. 1 [=נרו יאיר, עליו השלום, פטיש החזק]