Enjoying this page?

017 - CHAPTER 17 - פרק יז

פרק יז

נודע, דבאתערותא דלתתא, שהאדם מעורר בלבו מדת החסד ורחמנות על כל הצריכים לרחמים, אתערותא דלעילא.

לעורר עליו רחמים רבים, ממקור הרחמים, להשפיע לו הפירות בעוה"ז והקרן לעוה"ב.

פי': - "הפירות": , היא השפעה הנשפעת ממקור הרחמים וחיי החיים ב"ה, ונמשכת למטה מטה, בבחינת השתלשלות העולמות מלמעלה למטה כו', עד שמתלבשת בעוה"ז הגשמי בבני חיי ומזוני כו'.

"והקרן": הוא כמ"ש "רחבה מצותך מאד".

והל"ל "מצותיך" לשון רבים? (וגם לשון רחבה אינו מובן?)

אלא מצותך דייקא, היא מצות הצדקה, שהיא מצות ה' ממש.

מה שהקב"ה בכבודו ובעצמו עושה תמיד, להחיות העולמות. ויעשה לעתיד ביתר שאת ועז. 

וכמ"ש, "ושמרו דרך ה' לעשות צדקה כו'". כמו דרך שהולכים בה מעיר לעיר עד"מ.

כך הצדקה היא בחי' גילוי והארת אור א"ס ב"ה, סובב כל עלמין, שיאיר ויתגלה עד עוה"ז, באתערותא דלתתא, בתורת צדקה וחסד חנם, לעתיד בתחיית המתים. ביתר שאת ויתר עז לאין קץ, מבחינת גילוי (הארה) [ההארה] בג"ע התחתון והעליון.

שהרי כל נשמות הצדיקים והתנאים והנביאים שהם עתה בג"ע העליון ברום המעלות, יתלבשו בגופותיהם לעתיד, ויקומו בזמן התחייה ליהנות מזיו השכינה.

לפי שההארה והגילוי שבג"ע היא בחינת ממלא כל עלמין, שהוא בחינת השתלשלות ממדרגה למדרגה ע"י צמצומים עצומים.

וכמארז"ל "ביו"ד נברא עוה"ב". והיא בחינת חכמה עילאה, הנקראת "עדן העליון" המשתלשלת ומתלבשת בכל העולמות. כמ"ש כולם בחכמה עשית כו' והחכמה תחי' כו'.

ובג"ע היא בבחינת גילוי ההשגה, לכל חד לפום שיעורא דילי'.

כנודע שעונג הנשמות בג"ע הוא מהשגת סודות התורה שעסק בעוה"ז בנגלה.

כדאיתא בזוה"ק פ' שלח, ובגמ' בעובדא דרבה בר נחמני.

אבל גילוי ההארה שבתחה"מ, יהי' מבחינת סובב כל עלמין, שאינה בבחינת צמצום ושיעור וגבול, אלא בלי גבול ותכלית. 

כמ"ש בלק"א פמ"ח, ביאור ענין סוכ"ע. שאינו כמשמעו, כמו עיגול ח"ו. אלא שאינו בבחי' התלבשות וכו'.

וע"ש היטב.

וזהו שארז"ל, "ועטרותיהם בראשיהם, ונהנין כו'".

עטרה היא בחינת מקיף וסובב, ונקרא "כתר", מלשון כותרת.

והוא בחי' ממוצע, המחבר הארת המאציל א"ס ב"ה, להנאצלים.

ולעתיד יאיר ויתגלה בעוה"ז לכל הצדיקים שיקומו בתחייה.

(ועמך כולם צדיקים כו').

וזה שארז"ל, "עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש".

כי קדוש הוא בחי' מובדל, שאינו בגדר השגה ודעת, כי הוא למעלה מעלה מבחינת החכמה ודעת שבג"ע.

כי, "החכמה מאין תמצא" כתיב.

הוא בחינת כתר עליון, הנקרא "אין" בזוה"ק.

והשפעתו והארתו בבחינת גילוי, הוא דוקא כשהנשמה תתלבש בגוף זך וצח אחר התחי'.

כי "נעוץ תחלתן בסופן" דוקא.

ו"סוף מעשה במחשבה תחלה" כו' כנודע.

אך א"א להגיע למדרגה זו, עד שיהא בג"ע תחלה, להשיג בחינת חכמה עילאה (כו'), [אפשר צ"ל כל חד] כפום שיעורא דיליה.

וטל תורה מחייהו, "והקיצות, היא תשיחך כו'".

וד"ל.

וזהו, "רחבה מצותך מאד", היא מצות הצדקה.

שהיא כלי ושטח רחב מאד, להתלבש בה הארת אור א"ס ב"ה.

(וכמ"ש לבושו צדקה)

אשר יאיר לעתיד בבחינת בלי גבול ותכלית, בחסד חנם, באתערותא דלתתא.

זו הנק', "דרך ה'".

וזהו לשון "מאד", שהוא בלי גבול ותכלית.

אבל, "לכל תכלה, ראיתי קץ".

"תכלה", היא מלשון כלות הנפש, שבג"ע, שהיא בבחי' קץ ותכלית, וצמצום, כנ"ל.

"ולכל תכלה", הוא לפי שיש כמה וכמה מעלות ומדרגות ג"ע, זה למעלה מזה, עד רום המעלות.

כמ"ש בלקוטי הש"ס מהאריז"ל, בפי' מארז"ל "ת"ח אין להם מנוחה כו'".

שעולים תמיד ממדרגה למדרגה בהשגת התורה, שאין לה סוף כו', עד אחר התחי', שיהיה להם מנוחה