Enjoying this page?

009 - CHAPTER 9 - פרק ט

פרק ט

אהוביי, אחיי, ורעיי, אשר כנפשי.

באתי כמזכיר, ומעורר ישנים בתרדמת הבלי הבלים.

ולפקוח עיני העורים, יביטו לראות.

להיות כל ישעם וחפצם ומגמתם, לכל בהם חיי רוחם, במקור מים חיים, חיי החיים, כל ימי חייהם, מנפש ועד בשר.

דהיינו, כל מילי דעלמא ועסקי פרנסה, לא יהיה כאלו דעבדין לגרמייהו.

ולא יהיה בית ישראל כעובדי עבודת גילולים, דזנין ומפרנסין ומוקרין לנשייהו ובנייהו מאהבה.

כי: "מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" כתיב.

דהיינו, שגם בעניני ארץ, לא יפרידו [נ"א יפרדו] מאחד האמת ח"ו.

להעיד עדות שקר ח"ו, בק"ש ערב ובוקר, בעינים סגורות: "ה' אחד", בד' רוחות ובשמים ממעל ובארץ מתחת.

ובפקוח עיני העורים, (משלי כג, ה) "התעיף עיניך בו, ואיננו" ח"ו.

אך בזאת יאות לנו, להיות [נ"א בהיות] כל עסקינו במילי דעלמא לא לגרמייהו.

כי אם להחיות נפשות חלקי אלקות, ולמלאות מחסוריהם בחסד חנם.

שבזה אנו מדמין הצורה ליוצרה, ה' אחד, אשר "חסד אל כל היום", חסד של אמת, להחיות העולם ומלואו בכל רגע ורגע.

רק שאשתו ובניו של אדם קודמין לכל על פי התורה.

ע"כ אהוביי, אחיי, שימו נא לבבכם לאלה הדברים הנאמרים בקצרה מאד.

(ואם ירצה השם פה אל פה, אדבר בם בארוכה)

איך היות כל עיקר עבודת ה' בעתים הללו, בעקבות משיחא, היא עבודת הצדקה.

כמ"ש רז"ל: "אין ישראל נגאלין אלא בצדקה".

ולא ארז"ל: [הל' מתנות עניים רפ"י. עי' הערת כ"ק אדמו"ר שאין כוונתו להגמרא שבת קלט, א] "ת"ת שקול כנגד גמ"ח", אלא בימיהם. שת"ת היה עיקר העבודה אצלם. וע"כ היו חכמים גדולים, תנאים ואמוראים.

משא"כ בעקבות משיחא, שנפלה סוכת דוד עד בחי' רגלים ועקביים, שהיא בחי' עשיה - אין דרך לדבקה בה באמת, ולהפכא חשוכא לנהורא דילה [נ"א דיליה], כ"א בבחי' עשיה ג"כ, שהיא מעשה הצדקה.

כידוע למשכילים, שבחי' עשיה באלקות, היא בחי' השפעת והמשכת החיות למטה מטה, למאן דלית ליה מגרמיה כלום.

וכל הזובח את יצרו בזה, ופותח ידו ולבבו, אתכפיא ס"א. ומהפך חשוכא, לאור השי"ת, השוכן עלינו, בבחי' עשיה, בעקבות משיחא. ויזכה לראות[1]: עין בעין בשוב ה' ציון כו': 

  1. 1 [ישעיה נב, ח]