Enjoying this page?

007 - פרק ז

פרק ז
 

ובזה יובן מ"ש בזהר הקדוש: דפסוק "שמע ישראל" הוא יחודא עילאה, ו"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" הוא יחודא תתאה.

כי "ועד" הוא "אחד" בחלופי אתוון.

כי הנה סיבת וטעם הצמצום וההסתר הזה, שהסתיר והעלים הקדוש ברוך הוא את החיות של העולם, כדי שיהיה העולם נראה דבר נפרד בפני עצמו.

הנה הוא ידוע לכל, כי תכלית בריאת העולם הוא בשביל התגלות מלכותו יתברך.

ד"אין מלך בלא עם".

פי', "עם", מלשון עוממות, שהם דברים נפרדים וזרים ורחוקים ממעלת המלך.

כי אילו אפילו היו לו בנים רבים מאד, לא שייך שם מלוכה עליהם, וכן אפילו על שרים לבדם.

רק "ברוב עם" דווקא, "הדרת מלך".

ושם המורה על מדת מלכותו יתברך, הוא שם אדנות, כי הוא אדון כל הארץ.

ונמצא כי מדה זו ושם זה, הן המהוין ומקיימין העולם להיות עולם כמות שהוא עכשיו, יש גמור ודבר נפרד בפני עצמו, ואינו בטל במציאות ממש.

כי בהסתלקות מדה זו ושם זה ח"ו, היה העולם חוזר למקורו בדבר ה' ורוח פיו ית', ובטל שם במציאות ממש, ולא היה שם עולם עליו כלל.

והנה גדר ובחי' שם "עולם"' נופל על בחי' מקום ובחי' זמן דוקא.

בחי' מקום: הוא מזרח ומערב צפון דרום מעלה ומטה.

בחי' זמן: עבר הוה ועתיד.

והנה כל בחי' אלו, אין להן שייכות במדות הקדושות העליונות.

כי אם במדת מלכותו ית' לבדה שייך לומר שהוא ית' מלך, למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית, וכן לד' סטרין.

וכן בבחי' זמן, ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך.

ונמצא, שחיות המקום וכן חיות הזמן והתהוותם מאין ליש וקיומם, כל זמן קיומם, הוא ממדת מלכותו ית', ושם אדנות ב"ה.

ולפי שמדת מלכותו ית' מיוחדת במהותו ועצמותו ית' בתכלית היחוד כמו שיתבאר, הלכך גם בחי' המקום והזמן, בטילים במציאות ממש לגבי מהותו ועצמותו ית', כביטול אור השמש בשמש.

וזהו שילוב שם אדנות בשם הוי"ה.

כי שם הוי"ה מורה שהוא למעלה מן הזמן, שהוא היה הוה ויהיה ברגע א', כמ"ש [בר"מ פרשת פנחס].

וכן למעלה מבחי' מקום, כי הוא מהוה תמיד את כל בחי' המקום כולו, מלמעלה עד למטה ולד' סטרין.

והנה אף על פי שהוא ית' למעלה מהמקום והזמן, אף על פי כן הוא נמצא גם למטה במקום וזמן. דהיינו שמתייחד במדת מלכותו, שממנה נמשך ונתהווה המקום והזמן.

וזהו יחודא תתאה, [שילוב הוי"ה באדנות ב"ה].

דהיינו שמהותו ועצמותו יתברך, הנקרא בשם אין סוף ברוך הוא, מלא את כל הארץ ממש בזמן ומקום.

כי בשמים ממעל ובארץ ולד' סטרין, הכל מלא מאור א"ס ב"ה בשוה ממש, כי כך הוא בארץ מתחת כמו בשמים ממעל ממש.

כי הכל הוא בחינת מקום הבטל במציאות באור אין סוף ברוך הוא, המתלבש בו על ידי מדת מלכותו המיוחדת בו יתברך.

רק שמדת מלכותו היא מדת הצמצום וההסתר להסתיר אור אין סוף ב"ה, שלא יבטלו הזמן והמקום ממציאותם לגמרי, ולא יהיה שום בחי' זמן ומקום במציאות אפילו לתחתונים.

והנה במ"ש, יובן מ"ש: "אני ה' לא שניתי". - פי', שאין שום שינוי כלל. כמו שהיה לבדו קודם בריאת העולם, כך הוא לבדו אחר שנברא.

וז"ש "אתה הוא עד שלא נברא העולם אתה הוא כו'". בלי שום שינוי בעצמותו, ולא בדעתו. כי בידיעת עצמו יודע כל הנבראים. שהכל ממנו ובטל במציאות אצלו.

וכמ"ש הרמב"ם ז"ל: שהוא היודע והוא הידוע והוא הדיעה עצמה, הכל אחד. ודבר זה אין כח בפה לאמרו, ולא באזן לשמעו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו. כי הקב"ה מהותו ועצמותו ודעתו הכל אחד ממש, מכל צד ופינה, בכל דרך יחוד. ואין דעתו דבר נוסף על מהותו ועצמותו, כמו שהוא בנפש האדם שדעתה דבר נוסף על מהותה ומורכב בה.

שהרי כשהאדם לומד ויודע איזה דבר, כבר היתה בו נפשו המשכלת בטרם שלמד וידע. ואחר שלמד וידע ניתוספה ידיעה זו בנפשו. וכן מידי יום ביום: "ימים ידברו, ורוב שנים יודיעו חכמה". ואין זו אחדות פשוטה, אלא מורכבת.

אבל הקב"ה הוא אחדות פשוט בלי שום הרכבה וצד ריבוי כלל. ואם כן ע"כ מהותו ועצמותו ודעתו הכל דבר אחד ממש, בלי שום הרכבה.

ולפיכך כשם שאי אפשר לשום נברא בעולם להשיג מהות הבורא ועצמותו, כך אי אפשר להשיג מהות דעתו. רק להאמין באמונה שהיא למעלה מהשכל ומהשגה, שהקב"ה יחיד ומיוחד, הוא ודעתו הכל אחד ממש. ובידיעת עצמו, מכיר ויודע כל הנמצאים עליונים ותחתונים, עד שלשול קטן שבים, ועד יתוש קטן שיהיה בטבור הארץ, אין דבר נעלם ממנו.

ואין ידיעה זו מוסיפה בו ריבוי והרכבה כלל, מאחר שאינה רק ידיעת עצמו, ועצמותו ודעתו הכל אחד.

ולפי שזה קשה מאד לצייר בשכלנו, ע"כ אמר הנביא: "כי גבהו שמים מארץ, כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם". וכתיב, "החקר אלוה תמצא וגו'". וכתיב: "העיני בשר לך, אם כראות אנוש תראה"[1].

שהאדם רואה ויודע כל הדברים בידיעה שחוץ ממנו, והקב"ה בידיעת עצמו, עכ"ל[2].

[ע"ש בה' יסודי התורה. והסכימו עמו חכמי הקבלה, כמבואר בפרדס מהרמ"ק ז"ל]:

והנה מכאן יש להבין שגגת מקצת חכמים בעיניהם, ה' יכפר בעדם, ששגו וטעו בעיונם בכתבי האריז"ל, והבינו ענין הצמצום המוזכר שם כפשוטו - שהקב"ה סילק עצמו ומהותו ח"ו מעוה"ז, רק שמשגיח מלמעלה בהשגחה פרטית על כל היצורים כולם אשר בשמים ממעל ועל הארץ מתחת.

והנה, מלבד שא"א כלל לומר ענין הצמצום כפשוטו, שהוא ממקרי הגוף, על הקב"ה הנבדל מהם ריבוא רבבות הבדלות עד אין קץ. אף גם זאת לא בדעת ידברו.

מאחר שהם מאמינים בני מאמינים שהקב"ה יודע כל היצורים שבעוה"ז השפל, ומשגיח עליהם, וע"כ אין ידיעתו אותם מוסיפה בו ריבוי וחידוש, מפני שיודע הכל בידיעת עצמו, הרי כביכול מהותו ועצמותו ודעתו הכל א'.

וז"ש בתקונים תיקון נ"ז: "דלית אתר פנוי מיניה, לא בעילאין ולא בתתאין".

ובר"מ פ' פנחס: "איהו תפיס בכולא ולית מאן דתפיס ביה כו'. איהו סוכ"ע כו' ולית מאן דנפיק מרשותי' לבר. איהו ממכ"ע כו'. איהו מקשר ומיחד זינא לזיניה, עילא ותתא, ולית קורבא בד' יסודין אלא בקב"ה כד איהו בינייהו, עכ"ל.

ור"ל: "לית מאן דתפיס בי'", שאין מי שיתפוס בהשגת שכלו, מכל שכלים העליונים, במהותו ועצמותו של הקב"ה. כמ"ש בתקונים: "סתימא דכל סתימין, ולית מחשבה תפיסא בך כלל".

וגם בתחתונים, אע"ג דאיהו ממכ"ע, אינו כנשמת האדם תוך גופו שהיא נתפסת תוך הגוף, עד שמתפעלת ומקבלת שינויים משינויי הגוף וצערו, מהכאות או קרירות או חמימות האש וכיוצא.

משא"כ בהקב"ה, שאינו מקבל שום שינוי משינויי עוה"ז, מקיץ לחורף ומיום ללילה.

כדכתיב: "גם חשך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר". לפי שאינו נתפס כלל תוך העולמות אע"ג דממלא לון.

וזהו ג"כ ענין סוכ"ע.

פי', דרך משל, כשאדם מתבונן באיזה דבר חכמה בשכלו, או דבר גשמי במחשבתו, אזי שכלו ומחשבתו מקיפים על הדבר ההוא המצויר במחשבתו או בשכלו.

אך אין מקיפים על הדבר ההוא ממש בפועל ממש.

אבל הקב"ה דכתיב ביה: "כי לא מחשבותי מחשבותיכם וגו'" - מחשבתו וידיעתו שיודע כל הנבראים, מקפת כל נברא ונברא בפועל ממש.

שהרי היא היא חיותו והתהוותו מאין ליש בפועל ממש.

וממלא כל עלמין, היא בחי' החיות המתלבשת תוך עצם הנברא, שהיא מצומצמת בתוכו בצמצום רב, כפי ערך מהות הנברא, שהוא בעל גבול ותכלית בכמותו ואיכותו, דהיינו מעלתו וחשיבותו.

כגון השמש שגופו יש לו גבול ותכלית בכמותו, שהוא כמו קס"ז פעמים כגודל כדור הארץ, ואיכותו ומעלתו, הוא אורו, ג"כ יש לו גבול עד כמה יוכל להאיר, כי לא יאיר לבלתי תכלית, מאחר שהוא נברא.

וכן כל הנבראים הם בעלי גבול ותכלית, כי מהארץ לרקיע מהלך ת"ק שנה כו'.

וא"כ החיות המלובשת בהם, היא בבחי' צמצום רב ועצום, כי צריכה תחלה להתצמצם צמצומים רבים ועצומים עד שיתהוה מכחה ואורה עצם הנבראים כמות שהם בעלי גבול ותכלית.

כי מקור החיות, הוא רוח פיו של הקב"ה, המתלבש בעשרה מאמרות שבתורה.

ורוח פיו ית' היה יכול להתפשט לאין קץ ותכלית, ולברוא עולמות אין קץ ותכלית לכמותם ואיכותם, ולהחיותם עדי עד, ולא הי' נברא עוה"ז כלל.

(שכמו שהקב"ה נקרא א"ס, כך כל מדותיו ופעולותיו.

דאיהו וגרמוהי חד, היינו החיות הנמשכת ממדותיו, שהן חסד ורחמים ושאר מדותיו הקדושות, ע"י התלבשותן שמתלבשות ברוח פיו. 

"כי הוא אמר ויהי". ועולם ע"י חסד יבנה.

בדבר ה' ורוח פיו, הנעשה כלי ולבוש לחסד זה, כהדין קמצא דלבושיה מיניה וביה)

אלא שצמצם הקב"ה האור והחיות, שיוכל להתפשט מרוח פיו, והלבישו תוך צירופי אותיות של עשרה מאמרות.

וצירופי צירופיהן, בחילופי ותמורות האותיות עצמן, ובחשבונן, ומספרן.

שכל חילוף ותמורה, מורה על ירידת האור והחיות ממדרגה למדרגה.

דהיינו, שיוכל לברוא ולהחיות ברואים, שמדרגות איכותם ומעלתם היא פחותה ממדרגות איכות ומעלת הברואים הנבראים מאותיות ותיבות עצמן שבעשרה מאמרות.

שבהן מתלבש הקב"ה בכבודו ובעצמו, שהן מדותיו.

והחשבון מורה על מיעוט האור והחיות, מיעוט אחר מיעוט, עד שלא נשאר ממנו אלא בחי' אחרונה, שהוא בחי' החשבון ומספר, כמה מיני כחות ומדרגות כלולות באור וחיות הזה המלובש בצירוף  זה של תיבה זו.

(ואחר כל הצמצומים האלה וכיוצא בהן, כאשר גזרה חכמתו ית', הוא שהי' יכול האור והחיות להתלבש גם בתחתונים, כמו אבנים ועפר הדומם.

כי אבן דרך משל, שמה מורה כי שרשה משם העולה ב"ן במספרו, ועוד אלף נוספת משם אחר (לישעם) [נר' דצ"ל לטעם] הידוע ליוצרה.

והנה שם ב"ן בעצמו הוא בעולמות עליונים מאד, רק שע"י צמצומים רבים ועצומים, ממדרגה למדרגה, ירד ממנו חיות מועט במאד מאד, עד שיוכל להתלבש באבן.

וזו היא נפש הדומם המחי' ומהוה אותו מאין ליש בכל רגע, וכמש"ל.

וזו היא בחי' ממכ"ע, משא"כ בחי' סוכ"ע).

וכל כח ומדרגה, יכול לברוא ברואים כפי בחי' מדרגה זו, גם כן לאין קץ ותכלית בכמותם ואיכותם, להחיות עדי עד, מאחר שהוא כח ה' המתפשט ונאצל מרוח פיו, ואין מעצור כו'.

אך שלא יהי' איכותם במעלה גדולה כ"כ כאיכות ומעלת ברואים שיוכלו להבראות מבחי' כח ומדריגת האותיות עצמן:

  1. 1 (איוב י, ד)
  2. 2 [עכ"ל = עד כאן לשונו. האם כוונתו להרמב"ם בהלכות יסודי התורה? אבל א', אין זה לשונו אלא תוכונו. ב', אין זה רגיל בתניא לכתוב עכ"ל, ולמה כתוב כאן?]