Enjoying this page?

002 - פרק ב

פרק ב

והנה, מכאן תשובת המינים, וגילוי שורש טעותם, הכופרים בהשגחה פרטית, ובאותות ומופתי התורה.

שטועים בדמיונם הכוזב, שמדמין מעשה ה', עושה שמים וארץ, למעשה אנוש ותחבולותיו.

כי כאשר יצא לצורף כלי, שוב אין הכלי צריך לידי הצורף.

כי אף שידיו מסולקות הימנו, והולך לו בשוק, הכלי קיים בתבניתו וצלמו ממש, כאשר יצא מידי הצורף.

כך מדמין הסכלים האלו, מעשה שמים וארץ.

אך טח מראות עיניהם, ההבדל הגדול שבין מעשה אנוש ותחבולותיו, שהוא יש מיש.

רק שמשנה הצורה והתמונה, מתמונת חתיכת כסף לתמונת כלי.

למעשה שמים וארץ, שהוא יש מאין.

והוא פלא גדול, יותר מקריעת ים סוף, על דרך משל, שהוליך ה' את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, ויבקעו המים, ונצבו כמו נד וכחומה.

ואילו הפסיק ה' את הרוח, כרגע, היו המים חוזרים וניגרים במורד כדרכם וטבעם, ולא קמו כחומה, בלי ספק.

אף שהטבע הזה במים, גם כן נברא ומחודש יש מאין.

שהרי חומת אבנים נצבת מעצמה בלי רוח.

רק שטבע המים אינו כן.

וכל שכן וקל וחומר בבריאת יש מאין, שהיא למעלה מהטבע, והפלא ופלא יותר מקריעת ים סוף.

על אחת כמה וכמה שבהסתלקות כח הבורא מן הנברא, חס ושלום, ישוב הנברא לאין ואפס ממש.

אלא צריך להיות כח הפועל בנפעל תמיד להחיותו ולקיימו.

והן הן בחינת אותיות הדבור מעשרה מאמרות, שבהם נבראו.

ועל זה נאמר, "ואתה מחיה את כולם" (נחמיה ט, ו), אל תקרי מחיה, אלא מהוה.

דהיינו יש מאין.

ו"אתה" הן בחינת האותיות מאל"ף ועד תי"ו.

והה"א, היא ה' מוצאות הפה, מקור האותיות.

ואף שאין לו דמות הגוף?

הרי מקרא מלא דבר הכתוב, "וידבר ה'", "ויאמר ה'".

והיא בחינת התגלות הכ"ב אותיות עליונות לנביאים.

ומתלבשות בשכלם והשגתם, במראה הנבואה, וגם במחשבתם ודיבורם.

כמו שכתוב "רוח ה' דבר בי ומלתו על לשוני" (שמואל ב כג, ב).

וכמ"ש האר"י ז"ל [בשער הנבואה].

וכעין זה היא התלבשות האותיות בברואים.

כדכתיב "בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם" (תהילים לג, ו).

רק שהיא על ידי השתלשלות רבות ועצומות, עד שיורדות לעשיה גופנית.

מה שאין כן השגת הנביאים היא באצילות המתלבשת בעולם הבריאה: