Enjoying this page?

049 לקוטי אמרים פרק מט – LIKUTEI AMARIM

 

פרק מט

והנה, אף כי פרטי בחינת ההסתר וההעלם אור א"ס ב"ה, בהשתלשלות העולמות, עד שנברא עוה"ז הגשמי - עצמו מספר. ומינים ממינים שונים, כידוע לטועמים מעץ החיים:

אך דרך כלל, הם שלשה מיני צמצומים עצומים כלליים. לשלשה מיני עולמות כלליים. ובכל כלל יש רבוא רבבות פרטיים. 

והם: שלשה עולמות בי"ע.

כי עולם האצילו' הוא אלהות ממש.

וכדי לברוא עולם הבריאה, שהן נשמות ומלאכים עליונים אשר עבודתם לה' בבחי' חב"ד המתלבשים בהם, והם משיגים ומקבלים מהם, היה תחלה צמצום עצום כנ"ל.

וכן מבריאה ליצירה.

כי אור מעט מזער המתלבש בעולם הבריאה עדיין הוא בבחי' א"ס לגבי עולם היצירה. ואי אפשר להתלבש בו אלא ע"י צמצום והעלם.

וכן מיצירה לעשיה.

[וכמ"ש במ"א ביאור שלשה צמצומים אלו באריכות, לקרב אל שכלינו הדל]

ותכלית כל הצמצומים הוא, כדי לברוא גוף האדם החומרי, ולאכפייא לס"א, ולהיות יתרון האור מן החושך, בהעלות האדם את נפשו האלהית והחיונית ולבושיה, וכל כחות הגוף כולן לה' לבדו, כנ"ל באריכות.

כי זה תכלית השתלשלות העולמות.

והנה "כמים הפנים לפנים".

כמו שהקב"ה כביכול, הניח וסילק לצד אחד, דרך משל, את אורו הגדול הבלתי תכלית, וגנזו והסתירו בג' מיני צמצומים שונים. והכל בשביל אהבת האדם התחתון להעלותו לה'. כי אהבה דוחקת הבשר.

עאכ"ו בכפלי כפליים לאין קץ, כי ראוי לאדם ג"כ להניח ולעזוב כל אשר לו, מנפש ועד בשר, ולהפקיר הכל בשביל לדבקה בו ית', בדביקה חשיקה וחפיצה.

ולא יהיה שום מונע, מבית ומבחוץ, לא גוף ולא נפש ולא ממון ולא אשה ובנים.

ובזה יובן טוב טעם ודעת לתקנת חכמים, שתקנו ברכות קריאת שמע, "שתים לפניה כו'".

דלכאורה אין להם שייכות כלל עם קריאת שמע, כמו שכתב הרשב"א ושאר פוסקים. ולמה קראו אותן "ברכות קריאת שמע"? ולמה תקנו אותן לפניה דווקא?

אלא משום שעיקר קריאת שמע לקיים: "בכל לבבך כו'", "בשני יצריך כו'". דהיינו, לעמוד נגד כל מונע מאהבת ה'. 

ו"לבבך", הן האשה וילדיה. שלבבו של אדם קשורה בהן בטבעו.

כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על פסוק: "'הוא אמר ויהי', זו אשה. 'הוא צוה ויעמוד' אלו בנים". ו"נפשך ומאדך", כמשמעו, חיי ומזוני. להפקיר הכל בשביל אהבת ה'.

ואיך יבא האדם החומרי למדה זו?

לכך סידרו תחלה ברכות יוצר אור.

ושם נאמר ונשנה באריכות ענין וסדר המלאכים העומדים ברום עולם.

להודיע גדולתו של הקב"ה, איך שכולם בטלים לאורו ית', "ומשמיעים ביראה כו'", "ומקדישים כו'", "ואומרים ביראה קדוש כו'".

כלומר, שהוא מובדל מהן, ואינו מתלבש בהן בבחי' גילוי. 

אלא, "מלא כל הארץ כבודו", היא כנסת ישראל למעלה וישראל למטה כנ"ל.

וכן "האופנים וחיות הקודש ברעש גדול וכו'", "ברוך כבוד ה' ממקומו", לפי שאין יודעים ומשיגים "מקומו".

וכמו שכתוב "כי הוא לבדו מרום וקדוש".

ואחר כך ברכה שניה, "אהבת עולם אהבתנו ה' אלהינו".

כלומר, שהניח כל צבא מעלה הקדושים, והשרה שכינתו עלינו, להיות נקרא "אלהינו", כמו, "אלהי אברהם כו'" כנ"ל.

והיינו, כי אהבה דוחקת הבשר.

ולכן נקרא "אהבת עולם". שהיא בחי' צמצום אורו הגדול הבלתי תכלית, להתלבש בבחי' גבול, הנקרא "עולם".

בעבור אהבת עמו ישראל, כדי לקרבם אליו, ליכלל ביחודו ואחדותו ית'.

וזהו שכתוב "חמלה גדולה ויתירה".

פירוש, "יתירה" על קרבת אלהים שבכל צבא מעלה.

"ובנו בחרת מכל עם ולשון", הוא הגוף החומרי, הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם.

"וקרבתנו וכו' להודות וכו'".

ופי', הודאה יתבאר במקום אחר.

"וליחדך כו'", ליכלל ביחודו ית' כנ"ל.

והנה, כאשר ישים המשכיל אלה הדברים אל עומקא דלבא ומוחא, אזי ממילא: "כמים הפנים לפנים", תתלהט נפשו, ותתלבש ברוח נדיבה, להתנדב להניח ולעזוב כל אשר לו מנגד, ורק לדבקה בו ית', וליכלל באורו בדביקה חשיקה וכו', בבחי' נשיקין, ואתדבקות רוחא ברוחא כנ"ל.

אך איך היא בחי' אתדבקות רוחא ברוחא? 

לזה אמר, "והיו הדברים האלה כו' על לבבך ודברת בם כו'".

וכמ"ש בע"ח: שיחוד הנשיקין עיקרו הוא יחוד חב"ד בחב"ד. והוא עיון התורה.

והפה, הוא מוצא הרוח וגילויו, בבחי' גילוי. והיינו בחי' הדבור בדברי תורה.

"כי על מוצא פי ה' יחיה האדם".

ומ"מ לא יצא ידי חובתו בהרהור ועיון לבדו, עד שיוציא בשפתיו, כדי להמשיך אור א"ס ב"ה למטה עד נפש החיונית השוכנת בדם האדם, המתהוה מדומם צומח חי.

כדי להעלות כולן לה', עם כל העולם כולו, ולכללן ביחודו ואורו ית'.

אשר יאיר לארץ ולדרים בבחי' גילוי, "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר וכו'". 

שזהו תכלית השתלשלות כל העולמות, להיות כבוד ה' מלא כל הארץ הלזו דוקא, בבחי' גילוי.

לאהפכא חשוכא לנהורא ומרירא למיתקא, כנ"ל באריכות.

וזהו תכלית כוונת האדם בעבודתו, להמשיך אור אין סוף ברוך הוא למטה.

רק שצריך תחלה העלאת מ"ן, למסור לו נפשו ומאודו כנ"ל: