Enjoying this page?

028 לקוטי אמרים פרק כח – LIKUTEI AMARIM

Tanya chapter 28 - תניא פרק כח

פרק כח

ואפילו אם נופלים לו הרהורי תאוות ושאר מחשבות זרות בשעת העבודה בתורה או בתפלה בכוונה - אל ישית לב אליהן, אלא יסיח דעתו מהן כרגע.

וגם אל יהי שוטה לעסוק בהעלאת המדות של המחשבה זרה, כנודע.

כי לא נאמרו דברים ההם אלא לצדיקים שאין נופלים להם מחשבות זרות שלהם כ"א משל אחרים.

אבל מי שנופל לו משלו, מבחי' הרע שבלבו בחלל השמאלי, איך יעלהו למעלה, והוא עצמו מקושר למטה:

אך אעפ"כ, אל יפול לבו בקרבו, להיות מזה עצב נבזה בשעת העבודה שצריך להיות בשמחה רבה. אלא אדרבה, יתחזק יותר ויוסיף אומץ בכל כחו בכוונת התפלה בחדוה ושמחה יתירה.

בשומו אל לבו, כי נפילת המחשבה זרה היא מהקליפה שבחלל השמאלי, העושה מלחמה בבינוני עם נפש אלהית שבו.

ונודע דרך הנלחמים, וכן הנאבקים יחד, כשאחד מתגבר אזי השני מתאמץ להתגבר ג"כ בכל מאמצי כחו.

ולכן כשנפש האלהית מתאמצת ומתגברת להתפלל, אזי גם הקליפה מתגברת כנגדה לבלבלה ולהפילה במחשב' זרה שלה

SP Shevat 27

ולא כטעות העולם, שטועים להוכיח מנפילת המחשבה זרה, מכלל שאין תפלתם כלום. שאילו התפלל כראוי ונכון - לא היו נופלים לו מחשבות זרות.

והאמת היה כדבריהם, אם היתה נפש אחת לבדה היא המתפללת והיא המחשבת ומהרהרת המחשבות זרות.

אבל באמת לאמיתו, הן שתי נפשות הנלחמות זו עם זו במוחו של אדם, כל אחת חפצה ורצונה למשול בו, ולהיות המוח ממולא ממנה לבדה.

וכל הרהורי תורה ויראת שמים - מנפש האלהית, וכל מילי דעלמא - מנפש הבהמית. רק שהאלהית מלובשת בה.

והוא כמשל אדם המתפלל בכוונה, ועומד לנגדו עו"ג רשע ומשיח ומדבר עמו, כדי לבלבלו. שזאת עצתו בודאי, שלא להשיב לו מטוב ועד רע, ולעשות עצמו כחרש לא ישמע. ולקיים מה שכתוב: "אל תען כסיל באולתו פן תשוה לו גם אתה".

כך אל ישיב מאומה. ושום טענה ומענה נגד המחשבה זרה. כי המתאבק עם מנוול מתנוול ג"כ. רק יעשה עצמו כלא יודע ולא שומע ההרהורים שנפלו לו, ויסירם מדעתו. ויוסיף אומץ בכח כוונתו.

ואם יקשה לו להסירם מדעתו מפני שטורדים דעתו מאד בחזקה - אזי ישפיל נפשו לה' ויתחנן לו ית' במחשבתו, לרחם עליו ברחמיו המרובים, כרחם אב על בנים הנמשכים ממוחו.

וככה ירחם ה' על נפשו הנמשכת מאתו ית', להצילה ממים הזדונים. ולמענו יעשה. "כי חלק ה'" ממש "עמו":