Enjoying this page?

021 לקוטי אמרים פרק כא – LIKUTEI AMARIM

פרק כא

והנה, מדת הקב"ה שלא כמדת בשר ודם, שהאדם כשמדבר דבור הרי הבל הדבור שבפיו הוא מורגש ונראה דבר בפני עצמו מובדל משרשו, שהן עשר בחי' הנפש עצמה.

אבל הקב"ה, אין דבורו מובדל ממנו ית' ח"ו - כי אין דבר חוץ ממנו, ולית אתר פנוי מיני'. ולכן אין דבורו ית' כדבורינו ח"ו.

[כמו שאין מחשבתו כמחשבתינו, כדכתיב: כי לא מחשבותי מחשבותיכם. וכתיב: כן גבהו דרכי מדרכיכם וגו']

ולא נקרא דבורו ית' בשם דבור, רק עד"מ, כמו שדבור התחתון שבאדם הוא מגלה לשומעים מה שהיה צפון ונעלם במחשבתו.

כך למעלה בא"ס ב"ה, יציאת האור והחיות ממנו ית' מההעלם אל הגילוי, לברוא עולמות ולהחיותם, נק' בשם: דבור. והן הן: עשרה מאמרות שבהן נברא העולם.

וכן שאר כל התורה נביאים וכתובים שהשיגו הנביאים במראה נבואתם.

והרי דבורו ומחשבתו כביכול, מיוחדות עמו בתכלית היחוד. ד"מ כמו דבורו ומחשבתו של אדם בעודן בכח חכמתו ושכלו או בתשוקה וחמדה שבלבו, קודם שעלתה מהלב למוח להרהר בה בבחי' אותיות.

שאז היו אותיות המחשבה והדבור הזה הנמשכות מחמדה ותשוקה זו - בכח בלב. ומיוחדות שם בתכלית היחוד בשרשן, שהן החכמה ושכל שבמוח, וחמדה ותשוקה שבלב.

וככה ממש דרך משל מיוחדות דבורו ומחשבתו של הקב"ה בתכלית היחוד במהותו ועצמותו ית', גם אחר שיצא דבורו ית' אל הפועל בבריאות העולמות, כמו שהיה מיוחד עמו קודם בריאת העולמות. 

ואין שום שינוי כלל לפניו ית', אלא אל הברואים המקבלים חיותם מבחי' דבורו ית', בבחי' יציאתו כבר אל הפועל בבריאת העולמות, שמתלבש בהם להחיותם, ע"י השתלשלו' מעלה לעלול וירידת המדרגו' בצמצומים רבים ושונים, עד שיוכלו הברואים לקבל חיותם והתהוותם ממנו ולא יתבטלו במציאות.

וכל הצמצומים הם בחי' הסתר פנים, להסתיר ולהעלים האור והחיות הנמשך מדבורו ית', שלא יתגלה בבחי' גילוי רב שלא יוכלו התחתונים לקבל.

ולכן ג"כ נדמה להם אור וחיות הדבור של מקום ב"ה המלובש בהם, כאלו הוא דבר מובדל ממהותו ועצמותו ית' רק שנמשך ממנו ית' כמו דבור של אדם מנפשו.

אך לגבי הקב"ה אין שום צמצום והסתר והעלם, מסתיר ומעלים לפניו, וכחשכה כאורה, כדכתיב: "גם חשך לא יחשיך ממך וגו'". משום שאין הצמצומים והלבושי' דבר נפרד ממנו ית' ח"ו, אלא כהדין קמצא דלבושי' מיניה וביה. כמ"ש: "כי ה' הוא האלהים", וכמ"ש במ"א. 

ולכן קמיה כולא כלא חשיב ממש: