Enjoying this page?

008 - TANYA CHAPTER 8 -תניא פרק ח

Additional recording of chapter 8 of Tanya below

 פרק ח

ועוד זאת במאכלות אסורות[1] - שלכך נקראים בשם: "איסור" מפני שאף מי שאכל מאכל איסור בלא הודע לשם שמים, לעבוד ה' בכח אכילה ההיא וגם פעל ועשה כן וקרא והתפלל בכח אכילה ההיא - אין החיות שבה[2] עולה ומתלבשת בתיבות התורה והתפלה, כמו ההיתר[3]מפני איסורה בידי הסטרא אחרא משלש קליפות הטמאות.

ואפילו הוא איסור דרבנן[4] - ש"חמורים דברי סופרים, יותר מדברי תורה כו'"[5]ולכן[6], גם היצר הרע וכח המתאוה לדברים האסורים - הוא שד משדין נוכראין, שהוא יצר הרע של אומות עובדי גילולים שנפשותיהם משלש קליפות הטמאות. מה שאין כן היצר הרע וכח המתאוה לדברים המותרים למלאת תאותו - הוא שד משדין יהודאין, לפי שיכול לחזור לקדושה[7] כדלעיל.

אך מכל מקום קודם שחזר לקדושה[8] הוא[9] סטרא אחרא וקליפה[10]וגם אחר כך הרשימו ממנו נשאר דבוק בגוף - להיות כי מכל מאכל ומשקה נעשה תיכף דם ובשר מבשרו[11]ולכן צריך הגוף לחיבוט הקבר - לנקותו ולטהרו מטומאתו שקיבל בהנאת עולם הזה ותענוגיו מטומאת קליפת נוגה ושדין יהודאין.

אלא אם כן, מי שלא נהנה מעולם הזה כל ימיו, כרבינו הקדוש[12].

ועל דברים בטלים בהיתר, כגון עם הארץ שאינו יכול ללמוד[13]צריך לטהר נפשו מטומאה זו[14], דקליפה זו[15], על ידי גלגולה בכף הקלע[16].  כמו שכתוב בזהר פרשת בשלח דף נ"ט.

אבל לדיבורים אסורים[17]כמו ליצנות ולשון הרע וכיוצא בהם שהן משלש קליפות הטמאות לגמרי - אין כף הקלע [לבדו] מועיל לטהר ולהעביר טומאתו מהנפש, רק צריכה לירד לגיהנם.

וכן מי שאפשר לו לעסוק בתורה ועוסק בדברים בטלים - אין כף הקלע לבדו מועיל לנפשו למרקה ולזככה רק עונשים חמורים שמענישים על ביטול תורה בפרטות, מלבד עונש הכללי לכל ביטול מצות עשה מחמת עצלות, בגיהנם של שלג, כמבואר במקום אחר.

וכן[18] העוסק בחכמות אומות עובדי גלולים - בכלל דברים בטלים יחשב לענין עון ביטול תורה, כמו שכתוב בהלכות תלמוד תורה.

ועוד זאת - יתרה טומאתה של חכמת האומות עובדי גלולים על טומאת דברים בטלים, שאינו[19] מלביש ומטמא רק המדות מיסוד הרוח הקדוש שבנפשו האלהית, בטומאת קליפת נוגה שבדברים בטלים הבאים מיסוד הרוח הרע שבקליפה זו בנפשו הבהמית, כדלעיל. ולא בחי' חב"ד שבנפשו, מאחר שהם דברי שטות ובורות, שגם השוטים ועמי הארץ יכולים לדבר כן.

מה שאין כן בחכמת האומות עובדי גלולים, הוא מלביש ומטמא בחי' חב"ד שבנפשו האלהית, בטומאת קליפת נוגה שבחכמות אלו - שנפלו שמה בשבירת הכלים מבחינת אחוריים של חכמה דקדושה, כידוע ליודעי חן[20].

אלא אם כן עושה אותן[21] קרדום לחתוך בהן[22]דהיינו כדי להתפרנס מהן בריוח, לעבוד ה'. 

או שיודע להשתמש בהן לעבודת ה' או לתורתו. 

וזהו[23] טעמו של הרמב"ם ורמב"ן ז"ל וסיעתן, שעסקו בהן:

Chapter 8 with Yakov

 1. 1  אי אפשר להעלות החיות שבהאיסור אף שאכל בלא הודע ולומד בכח האכילה ההיא.
 2. 2 [שבמאכל איסור]
 3. 3 שמקבלת חיות מקליפת נוגה שמתלבשים באותיות תורתו ותפלתו ועולים 
 4. 4 [אינו עולה וכו']
 5. 5 [עירובין כא, ב]
 6. 6 [כיון שדברים אסורים הם מג' קליפות הטמאות, ואין יכולים לעלות]
 7. 7 [כי הדברים המותרים הם מקליפת נוגה]
 8. 8 ע"י שלומד ומתפלל בכח האכילה ההיא
 9. 9 המאכל ההיתר
 10. 10 קליפת נוגה
 11. 11 ולכן אינו מועיל שאח"כ עולה לשמים כשלומד ומתפלל בכח האכילה ההיא
 12. 12 אינו צריך לחיבוט הקבר, כי כל כוונתו באכילתו וכו' הי' לשם שמים
 13. 13 כי אם הוא יכול ללמוד אז הדברים בטלים שלו אינם בהיתר כי הי' צריך לדבר בדברי תורה ולא בדברים בטלים
 14. 14 [של הדברים בטלים]
 15. 15 [קליפת נוגה]
 16. 16 [אבל כיון שאין כאן מזה דם ובשר כבשרו, אין צריך לחיבוט הקבר, אבל מ"מ צריך לכף הכף הקלע לטהר נפשו]
 17. 17 אף שאינו יכול ללמוד
 18. 18 כמו העוסק בדברים בטלים
 19. 19 [האדם שעוסק בדברים בטלים]
 20. 20 חן = חכמות נסתרות, קבלה
 21. 21 החכמות האומות ע"ג
 22. 22 באבות ד, ה הלשון קרדום לחפור בהם
 23. 23 כנראה שניהם גם קרדום לחתוך בהן, וגם לעבודת ה'