Enjoying this page?

006 - TANYA CHAPTER 6 -תניא פרק ו

Additional recording of chapter 6 of Tanya below

פרק ו

והנה[1]: "זה לעומת זה עשה אלהים"[2]כי כמו שנפש האלהית כלולה מעשר ספירות קדושות ומתלבשת בשלשה לבושים קדושים, כך הנפש דסטרא אחרא מקליפות נוגה המלובשת בדם האדם[3]  כלולה מעשר כתרין דמסאבותא, שהן: שבע מדות רעות הבאות מארבע יסודות רעים הנזכרים לעיל[4] ושכל המולידן הנחלק לשלש שהן: חכמה בינה ודעת, מקור המדות.

כי המדות הן לפי ערך השכל - כי הקטן חושק ואוהב דברים קטנים פחותי הערך, לפי ששכלו קטן וקצר להשיג דברים יקרים יותר מהם, וכן מתכעס ומתקצף מדברים קטנים, וכן בהתפארות ושאר מדות.

ועשר בחי' אלו הטמאות כשאדם מחשב בהן או מדבר או עושה - הרי מחשבתו שבמוחו ודבורו שבפיו וכח המעשיי שבידיו ושאר איבריו נקראים: לבושי מסאבו לעשר בחי' אלו הטמאות, שמתלבשות בהן בשעת מעשה או דבור או מחשבה.

והן הם כל המעשים אשר נעשים תחת השמש, אשר[5]: הכל הבל ורעות רוח[6]וכמו שכתוב בזהר בשלח: שהן תבירו דרוחא כו'.

וכן[7] כל הדבורים וכל המחשבות אשר לא לה' המה ולרצונו ולעבודתו, שזהו פי' לשון: "סטרא אחרא" - פירוש צד אחר שאינו צד הקדושה.

וצד הקדושה אינו אלא השראה והמשכה מקדושתו של הקב"ה, ואין הקב"ה שורה אלא על דבר שבטל אצלו יתברך - בין בפועל ממש כמלאכים עליונים בין בכח ככל איש ישראל למטה, שבכחו להיות בטל ממש לגבי הקב"ה במסירת נפשו על קדושת ה'.  ולכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה[8]: ש"אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה שרוי כו'". ו[9]"כל בי עשרה שכינתא שריא" לעולם[10].

 

אבל כל מה שאינו בטל אצלו ית' אלא הוא דבר נפרד בפני עצמו - אינו מקבל חיות, מקדושתו של הקב"ה מבחי' פנימית הקדושה ומהותה ועצמותה בכבודה ובעצמה, אלא מבחי' אחוריים - שיורדים[11] ממדרגה למדרגה רבבות מדרגות, בהשתלשלות העולמות דרך עלה ועלול וצמצומים רבים, עד שנתמעט כל כך האור והחיות מיעוט אחר מיעוט, עד שיכול להתצמצם ולהתלבש בבחי' גלות תוך אותו דבר הנפרד, להחיותו ולקיימו מאין ליש שלא יחזור להיות אין ואפס כבתחלה מקודם שנברא.ולכן נקרא עולם הזה ומלואו: "עולם הקליפות וסטרא אחרא" ולכן כל מעשה עולם הזה קשים ורעים, והרשעים גוברים בו, כמו שכתוב בעץ חיים שער מ"ב סוף פ"ד:

הגהה

עם היות בתוכו[12] עשר ספי' דעשיה דקדושה וכמ"ש בעץ חיים שער מ"ג, ובתוך עשר ספירות דעשיה אלו הן עשר ספירות דיצירה, ובתוכן עשר ספירות דבריאה, ובתוכן עשר ספירות דאצילות, שבתוכן אור אין סוף ברוך הוא.

ונמצא אור אין סוף ברוך הוא מלא כל הארץ הלזו התחתונה על ידי התלבשותו בעשר ספירות דארבע עולמות: אצילות, בריאה, יצירה, עשיה, כמו שכתוב בעץ חיים שער מ"ז פ"ב ובספר גלגולים פרק כ':

אלא שהקליפות הן נחלקות לשתי מדרגות זו למטה מזו: המדרגה התחתונה היא שלש קליפות הטמאות ורעות לגמרי ואין בהם טוב כלל. ונקראו במרכבת יחזקאל: "רוח סערה וענן גדול וגו''[13]

ומהן[14] נשפעות ונמשכות נפשות כל אומות עובדי גלולים וקיום גופם. 

ונפשות כל בעלי חיים הטמאים ואסורים באכילה וקיום גופם[15]

וקיום וחיות כל מאכלות אסורות מהצומח[16]כמו ערלה וכלאי הכרם כו', וכמו שכתוב בעץ חיים שער מ"ט פ"ו.

וכן קיום וחיות כל המעשה דבור ומחשבה של כל שס"ה לא תעשה וענפיהן, כמ"ש שם סוף פ"ה:

Chapter 6 with Yakov

Teves
 1. 1 (קהלת ז, יד)
 2. 2 קהלת ז, יד - בְּיוֹם טוֹבָה הֱיֵה בְטוֹב וּבְיוֹם רָעָה רְאֵה גַּם אֶת זֶה לְעֻמַּת זֶה עָשָׂה הָאֱלֹהִים עַל דִּבְרַת שֶׁלֹּא יִמְצָא הָאָדָם אַחֲרָיו מְאוּמָה.
 3. 3 [פרק א']
 4. 4 (פרק א
 5. 5 קהלת ב, יז
 6. 6 (קהלת א, יד)
 7. 7 וממשיך שכמו במעשה כן הוא בדבור ובמחשבה
 8. 8 אבות ג, ו
 9. 9 סנהדרין לט, ב
 10. 10 ולא רק כשעוסק בתורה
 11. 11 לכאורה הכוונה הוא להחיות הנזכר לעיל בלשון יחיד ולמה אומר שיורדים בלשון רבים וצריך לעיין בביאורים
 12. 12 [של עולם הזה]
 13. 13 (יחזקאל א, ד) וָאֵרֶא וְהִנֵּה רוּחַ סְעָרָה בָּאָה מִן הַצָּפוֹן עָנָן גָּדוֹל וְאֵשׁ מִתְלַקַּחַת וְנֹגַהּ לוֹ סָבִיב וּמִתּוֹכָהּ כְּעֵין הַחַשְׁמַל מִתּוֹךְ הָאֵשׁ.
 14. 14 [מג' קליפות הטמאות לגמרי]
 15. 15 אבל הטהורים ומותרים באכילה נפשם וקיום גופם הוא מקליפת נגה כדלקמן פ"ז
 16. 16 לעיל דיבר מבעלי חיים אסורים ועכשיו מדבר מצוח האסור