Enjoying this page?

סדר הכנסת שבת

סדר הכנסת שבת

מאד מאד צריך ליזהר בהדלקת נרות להדליק קודם שקיעת החמה - שקיעה הנראית[1].

דהיינו בעוד השמש זורח בראשי האילנות בשדה בארץ המישור שאין שום הר במערב[2] או בראשי גגים הגבוהים בעיר.[3]

ולא לעשות אח"כ שום מלאכה כלל - כדי להוסיף מחול על הקדש מעט.

כי אחר סילוק וביאת האור מראשי האילנות וגגים הגבוהים, בכמו ד' חלקי ששיים משעה (שקורין מינוטין)[4] אזי היא שקיעה האמיתית - שהוא סילוק וביאת האור מראשי ההרים הגבוהים שבא"י[5].

ואז[6] הוא תחלת זמן בית השמשות לר' יהודה בברייתא.

ופסקו בגמרא הלכה כמותו בכניסת שבת לחומרא. לפי שהוא ספק של תורה באיסור כרת וסקילה ח"ו.

ולא כר' יוסי דאמר: שתחלת זמן בין השמשות הוא בסוף בין השמשות דר' יהודה.

שהוא בכדי חומש שעה[7] וחצי חומש[8] משעות השוות (שהן כ"ד במעת לעת והן י"ח מינוטין[9]) אחר השקיעה האמתית בימים השוים שהם ימי ניסן ותשרי בארץ ישראל.

ואז הוא ודאי לילה לר' יהודה.[10]

ומשך זמן שנמשך בין השמשות דר' יוסף הוא מועט מאד, דהיינו ערך ב' חלקי ששים משעה לבד[11] כי בשליש שעה[12] משעות השוות אחר שקיעה האמיתית הוא ודאי לילה גם לר' יוסי בארץ ישראל בימים השוים. (כמ"ש בסמ"ג בהלכות תרומה) שאז הוא זמן צאת ג' כוכבים בינונים בארץ ישראל בימים אלו.

וגם בכל החורף כמעט, דהיינו שאז כשהרקיע בטהרתו והאויר זך - נראים אז ג' כוכבים בינונים לזכי הראות מהאצטגנינין הבקיאים בגודל גוף הכוכבים כולם ברקיע. (וכמ"ש בתשו' מהר"ם בן ברוך בשם ר"י) ובגודל אורם, ויודעים שאלו ג' הנראים להם הם בינונים בגודל גופם ברקיע וגם באורם (וכמ"ש הרמב"ם בפי' המשנה)

והם אינם נראים לעולם לפני שקיעה האמיתית משא"כ בגדולים מהם בגופם או באורם שנראים לפעמים לפני שקיעה האמיתית כשהאויר זך והקטנים מהם בגופם או באורם אינן נראים עד לאחר זמן מה יותר משליש שעה אחר שקיעה האמיתית.

ומה שנראים לפעמים כוכבים קטנים מאד מקודם לשליש שעה אחר השקיעה בארץ ישראל (וכפי ערך זה במדינותינו) הם באמת גדולים ברקיע אלא שלמראית עינינו נראים קטנים. (כמ"ש בתשו' ר"י במהר"מ ב"ב שם והובאה ב"י ביו"ד סי' רס"ב ודלא כש"ך שלא ע"ש רק בב"י).

ובמדינות אלו זמן צאת ג' כוכבים בינונים בימים השוים הוא בכמו חצי שעה בקירוב אחר שקיעה האמיתית שהן ל"ד חלקי ששיים בקירוב אחר שקיעה הנראית בליל צח שהאויר זך, וכן בכל החורף כמעט.

(שבמרחשון של חדשי החמה פוחת מעט מתשרי שנראים אז ג' כוכבים בכחצי שעה אחר שקיעה הנראית ובטבת עודף מעט על תשרי ובאדר חוזר ופוחת מעט כמברחשון ובניסן חוזר להיות בשוה עם תשרי ע' בס' אילים במעין חתום).

ופסקו בגמרא הלכה כר' יוסי לחומרא כמו ביציאת שבת וקריאת שמע של ערבית וכיוצא בהן שאינו ודאי לילה עד צאת הכוכבים הבינונים בגודל גופם ברקיע ובאורם.

ולפי שאין אנו בקיאים בהם לכך צריך להחמיר בקיץ לענין קריאת שמע של ערבית עד שעה שלימה אחר השקיעה ובמוצאי שבת להוסיף אח"כ מעט מחול על הקדש.

ובחורף שהימים קצרים ורבתה המכשלה מאד בנשים להדליק נר שבת אחר השקיעה וגם באנשים עמי הארץ וקלי הדעת במלאכות אחרות צריך להודיעם שהוא איסור גמור של תורה ולהוכיחם בדברים רכים וקשים אולי ישמעו לו אבל אם יודע שלא ישמעו לו לא יוכיחם ולא יודיעם כלל וכלל וכי מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים כדאיתא בגמרא גבי תוספת יום הכיפורים.

והיינו דווקא תיכף אחר השקיעה עד סמוך לחצי שעה אחר כך כי אז בקרוב לחצי שעה אחר השקיעה בחורף חובה של תורה למחות בידם ביד חזקה בעונשים ונידויים אם לא ישמעו שבודאי איסור של תורה אין אומרים מוטב שיהיו שוגגים וכו'.

ובקיץ השיעור משתנה לפי החדשים מנטיית המדינה לצפון העולם וחסרון ידיעה בזה אינו נקרא ספק בזה ולכן צריך להחמיר ולמחות בכל תוקף במדינות אלו גם בקיץ בכחצי שעה אחר שקיעה האמיתית עכ"פ.

ויש אומרים שספק של תורה דינו כודאי איסור של תורה לענין זה ולכן צריך למחות בכל תוקף בין בקיץ בין בחורף תיכף אחר שקיעה האמיתית שהוא תחלת בין השמשות דר' יהודה ולא אמרו בגמרא מוטב שיהיו שוגגים אלא לענין תוספת מחול על הקדש ולא לענין עצומו של יום אפילו לספיקו וכן עיקר להחמיר בשל תורה.

אבל לענין תפלת המנחה שהיא מדברי סופרים אין למחות ביד המקילין בין בחול בין בשבת ובפרט בשעת הדחק בימות החורף שהיום קצר וכמו שמצינו שהתירו חכמים איסור שבות מדברי סופרים בבין השמשות בשעת הדחק ולצורך מצוה עוברת.

(אבל אין לסמוך כלל להקל על פי מ"ש הרב"י בש"ע הלכות שבת בשם יש אומרים והיא דעת רבינו תם וסיעתו שעד כדי הילוך ג' מילין ורביע שהוא קרוב לשעה בינונית אחר השקיעה הוא יום גמור ואח"כ מתחיל בין השמשות דר' יהודה והוא כדי הילוך ג' רבעי מיל שאז הוא זמן צאת הכוכבים ולילה ודאי כמארז"ל שמשקיעת החמה עד צאת הכוכבים הוא כדי הילוך ד' מילין כי כבר חזר בו הב"י בשלחן ערוך יורה דעה הלכות מילה ופסק בפשיטות דאחר השקיעה מיד הוא בין השמשות וכן פסק הש"ך שם וכן פסק הפרי חדש לאורח חיים סימן תרע"ב וטעמם ונמוקם עמהם כי רבינו תם וסיעתו יחידאי נינהו נגד הגאונים הראשונים רב שרירא ורב האי בנו (הובא לשונם בתשובות ר"מ אלשקר סימן צ"ו) ואחריהם רבינו חננאל (בש"ל) והרי"ף והרמב"ם והראב"ן וסיעתם ונגד ר"י בעל התוספות ובעל העיטור וסיעתם ואינהו בתראי וחלקו על רבינו תם וכ"כ הרא"ש בשם הרר"י. ומה גם כי דעת זו הוא נגד החוש ופליאה נשגבה שהרי שיעור ד' מילין מהשקיעה עד צאת הכוכבים שבדברי רז"ל בגמרא מבואר שם בפירוש בגמרא שהוא שיעור אחד ממש כשיעור ד' מילין שמן עמוד השחר עד נץ החמה ובעת עליית עמוד השחר נראה בעליל שהרקיע הוא מלא כוכבים ולא ג' כוכבים בלבד וככה הוא ממש ודאי בסוף הילום ד' מילין אחר השקיעה אבל זמן תחלת הלילה לענין מצות של תורה שהוא בצאת וראיית ג' כוכבים לבד ודאי שהוא מוקדם הרבה לזמן צאת וראיית כל הכוכבים כמו שנראים בעת עליית עמוד השחר ועוד יש פליאות עצומות מהחוש על דעת זו וגם ראיות רבות ועצומות מסוגיות התלמוד לדעת הגאונים הגם שאין דבריהם צריכים חיזוק כנודע שדבריהם דברי קבלה):

Footnotes

 1. ^ היינו לא לחכות עד שקיעה האמיתית שהוא קצת לאח"ז כדי להוסיף מחול על הקודש
 2. ^ אם יש הר במערב שמפסיק אור השמש ואין אור השמש מגיע לראש האילנות הרבה לפני השקיעה וא"כ אין זה סימן כל כך טוב
 3. ^ כי בעיר אין שם אילנות ולכן יראה בראשי גגים
 4. ^ around 4 minutes after the visible setting of the sun.
 5. ^ עכשיו מבאר שהשקיעה האמיתית שבא"י בחדשי תשרי וניסן הוא כנ"ל ומביא המחלוקת בין ר"י ור' יהודה, ואח"ז מסביר שאצלינו הוא ג"כ כנ"ל בא"י בחודש ניסן וסיון
 6. ^ 4 דקות אחרי שקיעה הנראית בא"י מתחיל שקיעה האמיתית ואז מתחיל בין השמשות לדעת ר' יהודה בברייתא ואסור במלאכה
 7. ^ 12 minutes (5x12=60)
 8. ^ half of 12 = 6
 9. ^ אליבא דר' יהודה בין השמשות מתחיל 4 דקות לאחר שקיעה הנראית ונמשכת הבין השמשות 18 דקות, ואז נגמר בין השמשות ומתחיל הלילה לדעת ר' יהודה, ולדעת ר' יוסף רק אז מתחיל בין השמשות, ועד 18 דקות לאחרי שקיעה האמיתית לדעת ר' יוסי הוא ודאי יום
 10. ^ וכבר נגמר בין השמשות לר' יהודה
 11. ^ 2 דקות
 12. ^ 20 דקות