Enjoying this page?

תקכט דיני שמחת יו"ט ובו י"ג סעיפים

תקכט דיני שמחת יום טוב ובו י"ג סעיפים:[1]

 

א כשם שמצוה לכבד את השבת ולענגה כך כל ימים טובים[2]

 

שנאמר:[3] "לקדוש ה' מכובד", וכל ימים טובים נאמר בהן: "מקרא קדש"[4]:

ב איזה כבוד זה שאמרו חכמים שמצוה על האדם לגלח בערב יו"ט כדי שלא יכנס לרגל כשהוא מנוול 

וכן מצוה לרחוץ בחמין ולחוף ראשו וליטול צפרניו בערב יו"ט, כמו בערב שבת כמ"ש בסי' ר"ס[5] 

 וכן מצוה ללוש פת בביתו בערב יו"ט לכבוד יו"טי כמו בערב שבת לכבוד שבת כמ"ש בסי' רמ"ב[6] ע"ש.

וכן מצוה להמנע מלקבוע סעודה בערב יו"ט משעה עשירית ולמעלה כדי שיאכל סעודת יו"ט לתיאבון שזהו מכלל הכבוד. 

ואם ערב יו"ט הוא שבת שצריך לאכול סעודה שלישית - יאכלנה קודם שעה עשירית. 

ואם שכח או עבר ולא אכלה קודם שעה עשירית - יאכלנה אחר כך.

וכן הדין ביו"ט ראשון שהוא ערב יו"ט שני של גליות או של ראש השנה אפילו בארץ ישראל:

ג איזה עונג? זה שאמרו חכמים[7] שחייב אדם לאכול בכל יו"ט ב' סעודות אחת בלילה ואחת ביום בשחרית אבל אין צריך לאכול סעודה שלישית אלא אם כן חל בשבת: 

ד ועיקר הסעודה הוא הלחם אשר הוא אוכל לפיכך צריך להזהר שיאכל בכל סעודה פת יותר מכביצה מעט[8] שעד כביצה נקרא אכילת עראי וצריך לקבוע כל סעודה על היין דהיינו שישתה יין באמצע סעודתו אם ידו משגת וירבה בבשר ויין ומגדנות כפי יכלתו ואל יצמצם בהוצאת יו"ט שכל מזונותיו ויציאותיו של אדם קצובים לו מראש השנה חוץ מהוצאות שבתות וימים טובים שאם פיחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לו. ועיין בסי' רמ"ב:

start here

ה ב' מצות אלו שהן כבוד ועונג הן נוהגות גם כן בראש השנה שהרי נאמר בו מקרא קדש. אבל אינן נוהגות בחולו של מועד שהרי לא נאמר בהן מקרא קדש. וכבר נתבאר בסי' רמ"ב שהכבוד והעונג הן מצות מדברי סופרים ומפורשין על ידי הנביאים:

ו ויש בחול המועד מה שאין בראש השנה והוא שכל שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג וכן ביו"ט של עצרת חייב אדם להיות שמח וטוב לב הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנלוים אליו. ושמחה זו היא מצות עשה מן התורה שנאמר: ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך וגו': 

ז כיצד משמחן הקטנים נותן להם קליות ואגוזים. והנשים קונה להם בגדים ותכשיטין כפי ממונו. והאנשים בזמן שבית המקדש היה קיים היו אוכלין בשר שלמים לשמחה. ועכשיו שאין בית המקדש קיים אין יוצאים ידי חובת שמחה אלא ביין שנאמר: ויין ישמח לבב אנוש.

אבל בשר אין חובה לאכול עכשיו כיון שאין לנו בשר שלמים.

ומכל מקום מצוה יש באכילת בשר ביו"ט כיון שנאמר בו שמחה והואיל ואי אפשר לנו לשמוח בו בעיקר השמחה שהיא אכילת בשר שלמים יש לנו לשמחו בשאר כל מיני שמחות.

לכך נהגו להרבות במיני מאכלים ביו"ט יותר מבשבת שלא נאמר בה שמחה. וכן בגדי יו"ט צריכים להיות יותר טובים מבגדי שבת:

ח ביו"ט שחרית מאחרין מעט לבא לבית הכנסת כדי שיכינו מקצת צרכי הסעודה קודם הליכה לבית הכנסת ולא יצטרכו להתעכב בתיקון כל צרכי סעודה בבואם מבית הכנסת. וגם בבית הכנסת אין מאריכין מאד אלא ממהרין לצאת כדי לשמוח בשמחת יו"ט.

ויש לגעור בחזנים המאריכים יותר מחצות היום כמו שנתבאר בסי' רפ"ח ע"ש: 

ט עכשיו בזמן הזה שמאריכים בפיוטים ויכולות הנשים להכין צרכי הסעודה בעוד שאומרים הפיוטים - לפיכך ימהרו לבא לבית הכנסת כמו בשאר ימות השנה.

וצריך למחות ביד מקצת מקומות שמאחרים לבא לבית הכנסת ביום טוב וגם מאריכים בפיוטים קודם קריאת שמע ומתוך כך הם עוברים זמן קריאת שמע:

י אף על פי שהאכילה ושתיה במועדות היא מצות עשה - לא יהיה אוכל ושותה כל היום כולו. שהרי כבר נאמר: עצרת לה' אלהיך.

ואף על פי שנאמר עצרת תהיה לכם כבר פירשו חכמים חציו לה' וחציו לכם לפיכך כך היא הדת הנכונה בבקר משכימין כל העם לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ומתפללין שחרית ומוסף וחוזרים לבתיהם ואוכלין סעודת הבקר והולכים לבתי מדרשות וקורין בנביאים (א) ודורשין באגדה עד אחר חצות היום כדי לקיים חציו לה'.

ואחר כך מתפללין מנחה וחוזרין לבתיהם לאכול ולשתות ולשמוח שמחת יו"ט שאר היום עד הלילה כדי לקיים חציו לכם.

ועכשיו שמאריכים בניגונים בתוך התפלה אין זה עולה בכלל חציו לה' אלא בכלל לכם הוא:

יא וכשהוא אוכל ושותה חייב להאכיל לגר ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים, שנאמר: והלוי והגר והיתום וגו'.

אבל מי שנועל דלתי חצרו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש אין זו שמחת מצוה אלא שמחת כריסו.

ועל אלו נאמר: זבחיהם כלחם אונים להם כל אוכליו יטמאו כי לחמם לנפשם טמא הוא. ושמחה כזו קלון הוא להם. שנאמר: וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם:

יב כשאדם אוכל ושותה ושמח ברגל לא ימשוך ביין ובשחוק ובקלות ראש ויאמר כל מי שיוסיף בזה ירבה במצות שמחה - שהשכרות והשחוק הרבה וקלות הראש אינה שמחה אלא הוללות וסכלות. ולא נצטוינו על ההוללות והסכלות אלא על השמחה שיש בה עבודת יוצר הכל. שנאמר: תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל - הא למדת שהעבודה היא בשמחה. ואי אפשר לעבוד את ה' לא מתוך שחוק ולא מתוך שכרות:

יג חייבים בית דין להעמיד שוטרים ברגלים שיהיו מסבבין ומחפשין בגנות ופרדסים ועל הנהרות שלא יתקבצו שם אנשים ונשים לאכול ולשתות ויבואו לידי עבירה.

וכן יזהירו זה לכל העם שלא יתערבו אנשים ונשים בבתיהם לשמחה. ולא ימשכו ביין שמא יבואו לידי עבירה אלא כולם יהיו קדושים:

(עד הלכות ר"ה לא באו בדפוס מעולם בשו"ע הזה כי לא נמצאו בכתבי המחבר נ"ע)

 

 

  1. 1 [המצוה לכבד יו"ט נלמד מאותו פסוק בישעי' שממנה לומדים לכבד את השבת כבהמשך. אמנם מצות עונג יו"ט - שונה הוא מהחיוב לענג השבת. שחיוב העונג בשבת כולל כל מיני תענוגים שמתענגים בשבת, ואינו שייך דוקא לאכילת פת בשבת כמבואר בשו"ע אדה"ז סי' רמ"ב, משא"כ ביו"ט מצות עונג מתבטא בהחיוב מדרבנן: "לאכול בכל יו"ט ב' סעודות אחת בלילה ואחת ביום בשחרית" כדלקמן סעיף ג'. וזהו ענין מצות עונג יו"ט  מדרבנן. אמנם יש עוד מצוה ביו"ט מה"ת והוא ענין השמחה שמבאר בסעיף ו ואילך ששייך לאכילה ג"כ. אבל אינו שייך דוקא לענין החיוב לאכול בכל יו"ט ב' סעדות אחדת בלילה ואחת ביום בשחרית". והחיוב לאכול בכל יו"ט ב' סעודות הוא מצות עונג יו"ט מדרבנן אמנם בשו"ע אדה"ז בסי' קפח, י: "ימים טובים של שלש רגלים הוא חייב לאכול פת שמברכין עליו ברכת המזון שביום טוב נאמר: "ושמחת בחגך וכן ואין עונג ושמחה בלא אכילת לחם". משמע לכאורה שהחיוב לאכול פת וב' סעודות ביו"ט, (ולא רק החיוב כללי שיש לשמוח ולהתענג באכילה ביו"ט) הוא משום שמחה, היינו מה"ת? אלא שאפשר לדחוק שאף שמביא הפסוק ושמחת, אין כוונתו שאכילת ב' סעודות עם פת הוא משום שמחה מן התורה. (שכן באמת ס"ל לר"י שברא"ש ע"פ ביאור המעדני יו"ט בגמרא ברכות שם שמביא אדמו"ר בהגש"פ) אלא שתלה בהפסוק אף שהחיוב הוא מדרבנן וסמכוהו רבנן החיוב של פת על הפסוק של תורה אבל מ"מ הוי רק מדרבנן משום עונג כפי שמבואר כאן בפנים ובזה מדוייק לשון אדה"ז שם "ואין עונג ושמחה" היינו שהוסיף מלת עונג לומר שהחיוב לאכול ב' סעודות פת ביו"ט הוא משום חיוב דרבנן של עונג, אמנם הוא מיוסד על המצוה של שמחה. היינו שאין לומר שאין שמחה (לבד) בלא לחם, אלא אין עונג מיוסד על שמחה בלא לחם. א"כ הוי החיוב מיוחד שחייבו חכמים לענג את היו"ט על ידי אכילת פת בב' סעודות. אמנם בשו"ע  אדה"ז בסי' רמ"ב בהחצ"ע: " (אבל (ב) הענג והשמחה ביו"ט במאכל ומשתה הוא מן התורה" ובקו"א ב שם כתב "העונג והשמחה כו'. ר"ל עונג שיש בו שמחה, כגון בשר ויין, שאין שמחה אלא בבשר ויין, כמבואר ברמב"ם סוף פ"ו מהלכות יו"ט. אבל העונג בשאר דברים משמע שם דאינו אלא מדברי סופרים, כמו בשבת, ועיין במ"א סי' תקכ"ט ס"ק ג'יז ודו"ק: היינו שמבואר שמדובר שם אודות החיוב של שמחה ועונג מבשר ויין וכו' וע"ז אומר שנוא מן התורה, אבל לא נולד מזה חיוב מה"ת לאכול ב' סעודות ביו"ט. אלא שאם אוכ ב סעודות הוא מקיים מצות עשה מן התורה כמו שמקיים מן התורה כשהוא מתענג משאר אכילה ושתי' אבל אין מצות עונג שלא מן אכילה ביו"ט כלל משא"כ בשבת .]
  2. 2 [בסעיף ה' מבאר: "שהכבוד והעונג הן מצות מדברי סופרים ומפורשין על ידי הנביאים" כדיעה הב' בסי' רמ"ב. (לדיעה הראשונה שם כבוד ועונג בשבת ויו"ט הוא מן התורה) וענין הכבוד הוא שוה בשבת ויו"ט. אמנם מצות עונג בשבת הוא בכל מיני אכילה. וביו"ט הוא ענין אכילת ב' סעודות עם פת כמבואר בסעיף ג. ולא בשאר מיני אכילות כבשבת. (וגם בשבת בנוסף למצות עונג שבת - יש חיוב מיוחד לג' סעודות שלומדים מהפסוק כאסמכתא. עיין מ"ש בהקדמה לסי' רמ"ב). אמנם באכילת עונג שיש בה שמחה ביו"ט - מקיים מצות התורה לדברי הכל כמבואר שם בהחצ"ע)] [בסעיף ב יבאר ענין הכבוד, ובסעיף ג' ענין העונג]
  3. 3 [ישעיה נח, יג (לשון הפסוק: "וקראת לשבת עונג לקדוש ה' מכובד"}] 
  4. 4 [א"כ מה שנאמר בפסוק: "לקדוש ה' מכובד" - שצריכים לכבד את "קדוש ה'", אינו קאי רק על שבת שנזכר בפסוק לפני"ז "וקראת לשבת עונג" (ונאמר שמצות כבוד שייך רק לשבת). אלא שאף שמצות עונג בפסוק זה מיוחד לשבת, אבל "מכובד" היינו חיוב הכבוד הוא "בקדוש ה'" שבזה נכלל גם יו"ט שנקרא "מקרא קודש", וממילא שהוא "קדוש ה', וממילא שגם ביו"ט יש חיוב לכבוד. וכן מפורש בשו"ע אדה"ז סי רמ"ב, א "אבל הכבוד בשבת ויו"ט", והענג בשבת הן מדברי סופרים". היינו שכבוד הוא בשבת וביו"ט כי בשניהם נאמר: "מקרא/י קודש" ולכן הפסוק "לקדוש ה' קאי על שניהם. אבל עונג שבתחלת הפסוק הרי מפורש "וקראת לשבת עונג" א"כ עונג הוא רק בשבת ולא ביו"ט. ואמנם יש חיוב גם לענג כל ימים טובים לא מצד הפסוק בישעי', אלא יש חיוב מיוחד של אכילות ב סעודות של פת ביו"ט וזהו עונג של יו"ט, כמו שמבאר בסעי' ג' ]
  5. 5 [סעיף א'].
  6. 6 [סעיף יב]
  7. 7 [ברכות מ"ט, ב. ועיין בשו"ע אדה"ז סי' קפח, י]
  8. 8 אדה"ז לא הביא כאן מ"ש המחבר בסעיף א: וחייב לבצוע על שתי כיכרות, ובסי' תעה, ג ובכ"מ מביא החיוב דלחם משנה ביו"ט