Enjoying this page?

394 - שצד ספק עירוב מה דינו ובו ג' סעיפים

שצד ספק עירוב מה דינו ובו ג' סעיפים:

א ספק עירוב כגון ספק אם היה קיים בין השמשות אם לאו מותר שספק דברי סופרים להקל והוא שהניחו שם ואירע בו ספק אבל ספק אם הונח שם אם לאו אסור:

ב צריך שיהא העירוב בין השמשות במקום שראוי ליטלו ולאוכלו לפיכך אם נפל עליו גל ואינו יכול ליטלו עד שיחפור במרא וקרדום אינו עירוב מפני שחפירה זו היא מלאכה גמורה של תורה ואסורה אפילו בבין השמשות אבל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות לצורך מצוה כמו שנתבאר בסי' רס"א והעירוב ג"כ הוא צורך מצוה כדי שלא יטלטלו באיסור כמו שנתבאר בסי' שס"ו:

ג נתנו במגדל ונעל בפניו ואבד המפתח קודם שחשכה אם אי אפשר להוציא משם העירוב אלא א"כ יעשה מלאכה גמורה הרי זה כמי שאבד ואינו עירוב שהרי אי אפשר לאכלו.

ואם נמצא המפתח בשבת אם היה במקום שיכול להביאו בלא מלאכה של תורה הרי זה עירוב ואע"פ שלא היה המפתח בידו בין השמשות כיון שמצוי הוא שימצאנו אנו חושבים אותו כשמצאו כאלו היה בידו למפרע