Enjoying this page?

388 - שפח דין אם לא עירבו החצירות יחד וגם לא נשתתפו במבוי ובו סעיף אחד

שפח דין אם לא עירבו החצירות יחד וגם לא נשתתפו במבוי ובו סעיף אחד: 

א כל שיתופי מבואות אינם אלא להתיר להוציא לתוכו כלים ששבתו בבתים אבל כלים ששבתו בתוכו או בחצירות מותר לטלטלם בו ביותר מד' אמות וממנו לחצירות ובלבד שלא יכניסם לבית אפילו עירבו הבתים שבחצר.

ובלבד שיהא המבוי מתוקן בלחי או קורה כהלכתו שאז אינו כרמלית אע"פ שלא נשתתפו בו ורשות אחת הוא עם החצרות לכלים ששבתו בתוכן בין שעירבו החצירות לעצמן בין שלא עירבו.

וכלים ששבתו בביתו והוציאם למבוי שאינו משותף או לחצר שאינה מעורבת בדרך מלבוש או באיסור מותר לטלטלם שם ביותר מד' אמותז אבל אסור לטלטלם מחצר למבוי או להיפך כמ"ש בסי' שע"ב: