Enjoying this page?

384 - שפד נכרי אכסנאי אם מעכב ובו סעיף אחד

שפד נכרי אכסנאי אם מעכב ובו סעיף אחד:

א נכרי הנכנס לאחד מבתי החצר לשם אכסנאות אם נכנס שלא ברשות אינו אוסר לעולם ואם נכנס ברשות שהשכירו או השאילו לו חדר מיוחד לאכילה אם הוא רגיל לבא אוסר מיד בבואו ואם אינו רגיל אינו אוסר עד לאחר שלשים יום כמו שנתבאר בסימן ש"ע באכסנאי ישראל ונכרי שיש לו חוב על הבית נקרא נכנס ברשות.

ואנשי חיל המלך שנכנסו בבתי היהודים מהם בחזקה ומהם ברצון אם יש לבעלי בתים באותם חדרים שנכנסו בהם הנכרים כלים שאינם ניטלים בשבת אינם אוסרים עליהם בכל ענין ואם לאו אוסרים בחצרות שנכנסו בהן ברשות לאחר ל' יום אע"פ שאינם רגילים לבא שם אבל הנכנסים בחזקה אינם אוסרים לעולם.

(וכל זה באכסנאים שאינם קבועים שם אבל המשכיר ביתו לנכרי לדור בו בקביעות שנה או שנתיים אינו אוסר בכל ענין שבודאי לא השכיר לו ביתו על דעת שיאסר עליו בקביעות כל השנה כולה וכמ"ש בסימן שפ"ב):