Enjoying this page?

359 - שנט דין רחבה שאחורי הבתים ובו ב' סעיפים

שנט דין רחבה שאחורי הבתים ובו ב' סעיפים:

א רחבה שאחורי הבתים יתירה על בית סאתים ולא הוקפה לדירה אין מטלטלין בה אלא בד' אמות כדין קרפף שלא הוקף לדירה אבל אם אין בה אלא בית סאתים אין לה דין קרפף ומותר לטלטל מתוכה לבית ומבית לתוכה לפי שאינה רשות מחולקת מן הבית כמו קרפף אף על פי שלא הוקפה לדירה:

ב ואם פתח בה פתח מביתו ואחר כך הקיפה אפילו אם יש שם גורן בינה לבית אין אומרים שבשביל הגורן הוא שנפתח פתח זה ואין כאן פתח לרחבה אלא סתמא נפתח לרחבה והרי הוא מוקפת לדירה ומותר לטלטל בכולה אפילו היא יותר מבית סאתים.

ומה שאין אנו נזהרים מלטלטל בחצרות שאחורי הבתים משום שבזמן הזה סתמן מוקפת לדירה כמ"ש בסימן שנ"ח גבי קרפף