Enjoying this page?

:רז דין ברכה אחרונה על פירות ובו ב' סעיפים

רז דין ברכה אחרונה על פירות ובו ב' סעיפים:

א על פירות האילן' חוץ מה' מינים שיתבאר בסימן ר"ח' ועל כל פירות אדמה וירקות וכל דבר שאין גידולו מן הארץ - מברך לאחריהם: בורא נפשות רבות. ואם אכל כשיעור מכל מין ומין ממינים אלו מברך לאחריהם ברכת אחת כיון שברכתם שוה וה"ה אם אכל ושתה.

וברכה זו חותם בה בלא שם שאומר: ברוך חי העולמים. לפי שי"א: שתקנו בה חתימה ויש אומרים שלא תקנו אלא הוא מטבע קצר:

ב וחסרונן הוא מלשון כל מחסוריך עלי כלומר צרכי סיפוקן שהם חסרים וצריכים להם לצורך קיום חיותם, שאי אפשר להם להתקיים זולתם. כגון, לחם ומים.

"ועל כל מה שבראת להחיות בהם" - הם שאר הדברים שבראם להתענג בהם, כגון מיני פירות. 

ויש אומרים: שחסרונן הוא דבוק לעל כל מה שבראת - כלומר, שהם חסירים וצריכים לכל מה שבראת להחיות כו'.

צריך לומר: חי בצר"י:

הסימנים החסרים לא נדפסו בתוך הש"ע מעולם

וכל מבקשם ימצאם [לקמן] בתוך סדר ברכת הנהנין מהרב המחבר זצלה"ה