Enjoying this page?

126 - קכו דין ש"ץ שטעה ובו ד' סעיפים:

Audio for subsection 001 - אודיו סעיף א


קכו דין ש"ץ שטעה ובו ד' סעיפים:

א ש"ץ שטעה ודילג אחת מכל הברכות וכשמזכירין אותו יודע לחזור למקומו אין מסלקין אותו מן התיבה אלא חוזר למקום שטעה כמו יחיד הטועה.אבל אם דילג ברכת המינים מסלקין אותו מהתיבה מיד ואין ממתינים לו עד שיזכירוהו כי שמא נזרקה בו מינות ואינו רוצה לקלל עצמו לכן דילג ברכה זו ומכל מקום אין מסלקין אותו מלהיות ש"ץ משום פעם אחתכיון שיש לומר שטעה.ואם התחיל בה וטעה אין מסלקין אותו מהתיבה וכן אם דילג ראש הברכה וסיים חתימתה אין מסלקין אותואלא חוזר לראש הברכה וכן אם לא רצה לומר ולכופרים אלא ולמלשינים אין מסלקין אותו מפני שיש מקומות שאומרים לכתחלה ולמלשינים:ב ש"ץ שטעה ואינו יודע לחזור למקומו יעבור אחר תחתיו ולא יהיה סרבן באותה שעה כמו שנתבאר בסי' נ"ג ומתחיל מתחלת הברכה שטעה זה אם היה הטעות באמצעות ולא די שיחזור למקום שפסק ראשון מפני שאי אפשר לחלק ברכה אחת לשנים ואם היה הטעות בג' ראשונות מתחיל בראש ובג' אחרונות מתחיל בעבודה. שג' ראשונות חשובות כאחת וכן ג' אחרונות כמו שנתבאר בסימן קי"ד:ג כל מקום שהיחיד חוזר ומתפלל ש"ץ חוזר ומתפלל אם טעה כמותו כשמתפלל בקול רם חוץ משחרית של ראש חודש או של שבת ויום טוב שאם טעה ש"ץ ולא הזכיר של ראש חודש או של שבת ויום טוב אין מחזירין אותו מפני טורח הצבור שהרי תפלת המוספין לפניו שהוא מזכיר בה של ראש חודש ושל שבת ויום טוב והוא שלא נזכר עד שהשלים תפלתו שדינו לחזור לראש ויש בזה טורח הצבור אבל אם נזכר קודם שהשלים תפלתו חוזר לעבודה אם הוא ראש חודש (או לברכה אמצעית של שבת ויום טוב) שאין בזה טורח צבור כל כך.ויחיד שלא הזכיר ראש חודש בשחרית ונזכר אפילו אחר שהשלים תפלתו צריך לחזור אע"פ שתפלת המוספין לפניו ומכל מקום אם לא חזר עד אחר שהתפלל מוסף א"צ שוב לחזור ולהתפלל שחרית שאין להחמיר בדיעבד ליחיד מלכתחלה לרבים:ד אם טעה ש"ץ כשהתפלל בלחש לעולם אינו חוזר ומתפלל שנית בלחש מפני טורח הצבור אלא סומך על התפלה שיתפלל בקול רם והוא שלא טעה בג' ראשונות שאם טעה בהן לעולם חוזר כמו שחוזר היחיד ויש מקילין אף בג' ראשונות ויש לסמוך על דבריהם כשלא נזכר עד אחר שהשלים תפלתו שא"צ לחזור לראש מפני טורח צבור אבל אם נזכר קודם שהשלים אין בחזרתו טורח כל כך: