Enjoying this page?

116 - קטז פירוש ברכת רפאנו ודינה ובו סעיף אחד:

Recording from subsection 1 - הקלטה מסעיף א


קטז פירוש ברכת רפאנו ודינה ובו סעיף אחד:

א רפאנו ה' ונרפא הושיענו כו' הוא לשון הכתוב רפאני ה' וארפא הושיעני ואושעה כי תהלתי אתה לפיכך אין לומר רפאנו ה' אלקינו אלא בלשון הכתוב.ואע"פ שהכתוב ליחיד אין מכנין אותו לרבים וכאן אומרים בלשון רבים מה שכתוב בלשון יחיד יש אומריםשהטעם הוא מפני שלא אסרו אלא בזמן שמתכוין לקרות או לתרגם שאינו רשאי לשנות מלשון הכתוב אבל כשאומר דרך תפלה ובקשה מותר לשנות הפסוק לפי צורך השעה ולפי ענין התחנה ובקשה ויש אומרים שהטעם הוא מפני שלא אסרו לשנות אלא כשקורא כל המזמור או כל הענין כסדר ואז אפילו דרך תפלה ובקשה אסור לשנות אבל כשמתפלל ואומר פסוקים הנה והנה יכול לשנות מיחיד לרבים ומרבים ליחיד ויש להחמיר כדבריהם שלא לשנות מזמור שלם מיחיד לרבים או להיפך אפילו דרך תפלה וגם פסוק לא ישנה אלא כשאומרו דרך תפלה ובקשה כמו שנתבאר לסברא הראשונה (לפי שאפשר שגם לסברא האחרונה לא התירו אלא בדרך זה):