Enjoying this page?

112 - קיב שלא להפסיק לא בג' ראשונות ולא בג' אחרונות ובו סעיף אחד:

Recording from subsection 1 - הקלטה מסעיף א

קיב שלא להפסיק לא בג' ראשונות ולא בג' אחרונות ובו סעיף אחד:

א ק"כ זקנים ומהם כמה נביאים תקנו י"ח ברכות על הסדר ג' ראשונות להסדיר שבחו של מקום תחלה כעבד שמסדר שבחו של רבו תחלה ואח"כ מבקש פרס מרבו וג' אחרונות הן כעבד שקיבל פרס מרבו ונפטר והולך לווי"ג האמצעיות הן בקשת פרס לפיכך אם רצה היחיד לשאול צרכיו בברכות האמצעיות רשאי כמו שיתבאר בסי' קי"ט אבל בג' ראשונות וג' אחרונות שהן סידור שבח אין לשאול בה צרכי יחיד אבל צרכי צבור מותר שהרי עבודה ושים שלום בקשת צרכי רבים הן ועם מה שהעבד מסדר שבחו של רבו יכול לשאול צרכי צבור שזהו ג"כ שבח וכבוד להרב שרבים צריכים לו ועל כן נהגו במדינות אלו לומר קרוב"ץ בג' ראשונות וג' אחרונות אע"פ שיש בהן כמה בקשות וגם אין בהם משום הפסק בתפלה אפילו להאומרים שאסור להפסיק בפיוטים בברכות קריאת שמע כמו שנתבאר בסימן ס"ח: