Enjoying this page?

102 - קב שלא להפסיק כנגד המתפלל ובו ה' סעיפים:

Recording from subsection 1 - הקלטה מסעיף א


קב שלא להפסיק כנגד המתפלל ובו ה' סעיפים:

א אסור לישב בתוך ד' אמות של המתפלל בין מלפניו בין מלאחריו בין מן הצדדים צריך להרחיק ד' אמות כי המקום אשר המתפלל עומד עליו אדמת קודש הוא הואיל ושכינה כנגדו כמ"ש בסי' צ"ז וצריך לנהוג כבוד במקום זה כל זמן שהוא מתפלל ומקומו של אדם הוא ד' אמות.ואם אינו רוצה להיות יושב ובטל שם אלא עסוק בתורה או בשירות ותשבחות מותר לישב שכשעוסק שם בדברי קדושה אין גנאי בישיבתו שם והוא שמוציא דברי תורה בפיו אבל הרהור בדברי תורה אינו מועיל לזהשהרהור אינו נראה וישיבתו נראית גנאי למקום קדוש:ב יש מי שאומר שאם היושב בצד המתפלל הוא חלש מותר לו לישב שאין ישיבתו נראית גנאי לפי שחולשתו מוכחת עליו שמפני כך ישב ויש לסמוך על דבריו אם אי אפשר לו בקל להרחיק ד' אמות ולישב שם:ג אם היושב ישב כבר ועמד זה בצידו להתפלל א"צ לקום שהרי זה בא בגבולו והוא שמתפלל בבית שלא יחדוהו לתפלה אבל בבית הכנסת שיחדוהו לתפלה צריך לקום מפני שהוא מקום המיוחד לכל ולא שייך לומר זה בא בגבולו ואפילו בביתו מדת חסידות הוא לקום כדי להרים מכשול מחבירו שעושה שלא כשורה שעמד להתפלל בתוך ד' אמות של היושב כבר בהיתר ואינו מחויב לקום מפניו וישיבתו היא גנאי למקום קדוש:ד אסור לעבור כנגד המתפללין בתוך ד' אמות שלפניהם שמא תתבטל כוונתם אבל בצידיהם מותר לעבורולעמוד שם ולא ילך להלאה שלא יהיה כנגד פניהם שכל שיוכל לראותו אסור מפני שמתבטלת כוונתו וחכמי הזוהר אוסרים אפילו בצידיהם תוך ד' אמות:ה אם השלים תפלתו והיה אדם אחד מתפלל אחריו אסור לפסוע ג' פסיעות עד שיגמור מי שאחריו את תפלתו שאם יפסע קודם לכן הרי הוא עובר כנגד המתפלל וצריך לדקדק בזה אפילו אם האחרון התחיל להתפלל אחריו מאחר שכבר התחיל: