Enjoying this page?

096 - צו שימנע כל הטרדות כדי שיכוין ובו ג' סעיפים:


Recording from subsection 1 - הקלטה מסעיף אצו שימנע כל הטרדות כדי שיכוין ובו ג' סעיפים:

א כשהוא מתפלל לא יאחוז בידו תפילין ולא ספר מכתבי הקודש ולא קערה מלאה ולא סכין ולא מעות ולא ככר מפני שלבו עליהם שלא יפול ויטרד ותתבטל כוונתו אבל שאר דברים שאם יפלו לא יפסדו ולא יזיקו לו מותר לאחוז מן הדין אלא שמצוה מן המובחר שלא לאחוז כלום אלא יהיו ידיו כפותין כעומד לפני המלך כמ"ש סי' צ"ה סעיף ד'.ולולב בזמנו מותר לאחוז אע"פ שאם יפול אפשר שיפסל מכל מקום כיון שהאחיזה היא מצוה אינו נטרד בשבילו:ב מותר לאחוז סידור בידו בשעה שמתפלל שכיון שאוחזו לצורך התפלה אינו נטרד בשבילו ומכל מקום אם לא היה בידו קודם שהתחיל לא יחז(ו)ר אחריו בתפלה ליטלו משום הפסק אלא אם כן היה במקום מיוחד שהוא מוכן אז מותר ליטלו אפילו בתוך התפילה והוא שנוטלו כדי להתפלל מתוכו.וכל המתפלל מתוך הסידור יזהר שירשום תחלה כל המקומות שצריך להתפלל באותה תפלה ולא יחפש אחריהם בתוך התפלה כי יפסיק על ידי זה ולא יוכל לכוין יפה:ג נפל ספר לפניו על הארץ ואינו יכול לכוין יפה מפני זה מותר להגביהו כשיסיים אותה ברכה שהוא עומד בה: