Enjoying this page?

087 - פז כמה צריך להרחיק בשעת קריאת שמע מן גרף של רעי ובו ד' סעיפים:

Audio for subsection 001 - אודיו סעיף אפז כמה צריך להרחיק בשעת קריאת שמע מן גרף של רעי ובו ד' סעיפים:

א גרף של רעי ועביט של מי רגלים צריך להרחיק מהם ד' אמות ולפניו כמלא עיניו כמו מן הצואה ומי רגלים עצמן אע"פ שאין בהן כלום ואפילו אין בהם ריח רע שכיון שהם מיוחדים לכך הרי הם כמחיצות של בית הכסא שאסור מן התורה משום והיה מחניך קדוש ולכן אין הטלת רביעית מים או יותר מועלת כלום בגרף של רעי ועביט כמו שמועלת במי רגלים עצמן לפי שמי רגלים לאחר שנפלו לארץ אין איסורן אלא מדברי סופרים לפיכך הקילו בהן לבטלם במים משא"כ בגרף ועביט שאיסורן מן התורה ועוד שמי רגלים הם צלולין ומתערבין עם רביעית מים שנותן בהם ומתבטלים בהם אבל גרף ועביט אין מה שבלוע בהם מתערב במים שיתבטל בהן:

ב גרף ועביט שניהם של חרס הם אלא שהמיוחד לרעי נקרא גרף והמיוחד למי רגלים נקרא עביט והוא הדין אם הם של עץ מפני שהחרס או עץ של גרף ועביט הוא מובלע בתוכו הרבה ומלא זוהמא ומאוס כבית הכסא אבל אם הם של מתכת או של זכוכית או של חרס מצופה (א) בזכוכית (או בבדיל ועופרת) כיון שאינן מובלעים ומלאים זוהמא כל כך מותר לקרות כנגדן אם הם רחוצים יפהובלבד שלא יהיה בהן ריח.ואפילו של חרס או של עץ אם הם מיוחדים גם כן לתשמיש אחר כגון לשפוך לתוכן שופכין אינן דומין לבית הכסא ואם אין בהם צואה ולא ריח מותר והוא הדין אפילו כלי המיוחד להשתין בלבד אלא שבכל פעם שמשתין נותן בתוכו רביעית מים לבטלם:

ג גרף ועביט שכפה עליהם כלי אחר מותר שכיסוי מועיל להם כמו לצואה ומי רגלים אבל אם כפה הגרף או העביט עצמו לא הועיל כלום שכיון שהוא בלוע בתוכו הרי ברו כתוכו אבל של מתכת וזכוכית שאינו רחוץ מתוכו מועלת לו כפייה כיון שאין איסורו אלא מתוכו:

ד בית שיש בו צואה או מי רגלים או גרף או עביט מותר לקרות בו כשמרחיק מהם ד' אמות מלאחריו ואין אומרים שכל הבית הוא כדי[ן] ד' אמות.ואם יש בבית מטה גבוה י' טפחים ומחיצותיה מגיעות (לפחות מג' טפחים סמוך) לארץ והגרף והצואה הם אחורי המטה הרי המטה חשובה כמחיצה להפסיק בינו לביניהם וא"צ להרחיק מהם ד' אמות והוא שתהיה המטה חוצצת מכותל לכותל ואם לאו אינה חשובה כמחיצה שהיא בטלה לגבי הבית (אבל אם עשה מחיצה לשם כך אין צריך לחצוץ מכותל לכותל אפילו היא מחיצת עראי כגון מחצלת או סדין) (עס"י שט"ו) ואם הניחם תחת המטה אע"פ שאינו גבוה י' טפחים אם מחיצותיה מגיעות עד פחות מג' טפחים סמוך לארץ שכסתומים ומכוסים הם במחיצות המטה שכל פחות מג' טפחים כלבוד הוא.והוא הדין אם נפל עליהם כלי ויש אויר קצת בין הכלי לקרקע כגון שהכלי בולט קצת מצד אחד אם הוא אויר פחות מג' טפחים בגובה כלבוד הוא אבל אם הכלי פתוח למעלה אפילו פחות מג' טפחים אסור מפני שצריך שיהיה מכוסים ולא מגולים: