Enjoying this page?

052 - נב דין מי ששהה לבוא לבית הכנסת עד ישתבח ובו ב' סעיפים:

Audio for subsection 001 - אודיו סעיף א

Audio for subsection 002 - אודיו סעיף בנב דין מי ששהה לבוא לבית הכנסת עד ישתבח ובו ב' סעיפים:

א תפלת צבור היא רצויה ומקובלת לעולם, שנאמר: "כביר לא ימאס". ואומר, "פדה בשלום נפשי מקרב לי, כי ברבים היו עמדי".

לפיכך מי שבא לבית הכנסת ומצא צבור בסוף פסוקי דזמרה, יש לו לדלג פסוקי דזמרה כדי להתפלל עם הצבור.

שפסוקי דזמרה גם כן לא נתקנו אלא בשביל התפלה, שתהיה רצויה ומקובלת על ידי שמסדר שבחו של מקום תחלה ואחר כך יתפלל, ואם כן מוטב להתפלל עם הצבור שאז תפלתו מקובלת ודאי.

וכיצד מדלג:

אם יש לו שהות לקרות מזמור תהלה לדוד, די במזמור זה לברך לפניו ברוך שאמר ואחריו ישתבח.

- ואף שתיקנו לברך ולקרות מתהלה לדוד עד כל הנשמה?

מכל מקום כיון שעיקר התקנה לא היתה אלא בשביל מזמור זה, כמו שנתבאר בסימן נ"א, די לו במזמור זה, כדי שיקרא קריאת שמע ויתפלל עם הצבור. -

ואם יש לו שהות יותר, יאמר אחר תהלה לדוד ב' מזמורים של הילולים שהם הללו את ה' מן השמים ומזמור הללו אל בקדשו.

ואם אין לו שהות לומר שניהם, יאמר הללו אל בקדשו לבדו.

ואם יש לו שהות יותר, יאמר כל ה' מזמורי הללויה.

ואם יש לו שהות יותר, יאמר גם ויברך דוד עד לשם תפארתך, ומדלג עד ישתבח.

ואם יש לו שהות יותר, יאמר הודו לה' קראו עד והוא רחום, ומדלג עד והוא רחום שלפני אשרי, כי בינתיים אינם רק פסוקים מלוקטים.

ואם כבר התחילו הצבור יוצר ואין לו שהות לומר פסוקי דזמרה אפילו בדילוג, יקרא קריאת שמע וברכותיה עם הצבור ויתפלל עמהם.

ואח"כ יש אומרים שצריך לקרות כל הפסוקי דזמרה עם הברכות שלפניהם ולאחריהם.

ויש אומרים שאין צריך כל עיקר, לפי שלא נתקנו אלא קודם התפלה, לפיכך אין לו לברך כלל לא לפניהם ולא לאחריהם.

אלא אם רוצה לקרותם בלא ברכה, יפה הוא עושה, והלוואי שיאמרם כל היום.

ולענין הלכה יש לו לקרותם אחר התפלה, כדי לחוש לסברא הראשונה, אבל לא יברך לא ברוך שאמר ולא ישתבח, שספק ברכות להקל.

ומכל מקום יאמר כל הברכות שמחויב לברך בבקר, כמו שנתבאר בסי' מ"ו.

ויש מי שאומר שלא יברך ברכת אלהי נשמה, מפני שיצא בברכת מחיה המתים שבתפלה.

וטוב לחוש לדבריו לכתחלה, לברך אותה קודם התפלה:


ב אם בא כשהתחילו הקהל "ישתבח", אין לו שהות לומר פסוקי דזמרה אפילו בדילוג, לפני שמתחילים ברכת יוצר בצבור.

ואם לא יתחיל ברכת יוצר בצבור, אלא יאמר הפסוקי דזמרה (עכ"פ בדילוג), יגיע להתפלל רק י"ח עם הצבור. וע"ז אומר ש]

טוב שישמע "ישתבח" מהש"ץ.

[וזה שכותב "טוב" היינו שיותר טוב, שלא יאמר פסוד"ז כלל (ורק ישמע ישתבח מהש"ץ), ויתפלל מיוצר עם הצבור, וזה טוב יותר משיאמר פסוד"ז עכ"פ בדילוג, אבל לא יתפלל יוצר בצבור, ורק לי"ח יגיע עם הצבור. (אבל פשוט שאם לא יוכל להתפלל י"ח עם הצבור (שאז לא רק שטוב אלא) שאין לו לומר פסוד"ז כלל)]

[לכאורה נראה שדברי אדמו"ר מיסדים על הבאר היטב סי' נג, ב (ממט"מ, ומ"א) ושם כתוב "מי שבא לבה"כ בשעה שהש"ץ מתחיל ישתבח ואם יאמר ברוך שאמר ותהלה לדוד לא יוכל להתפלל עם הציבור, (לכאורה כוונתו לברכת ק"ש ולא לי"ח). וישתבח לבדו גם גן אין לאומרה, טוב הוא שישתוק וישמע ישתבח מהש"ץ ויענה אמן ויפלל אז עם הציבור".]

ואם בא סמוך לקריאת שמע ויכול להתחיל יוצר ולהגיע להתפלל י"ח עם הצבור, יעשה כן, אף ע"פ שלא יקרא קריאת שמע עם הצבור, כי עיקר הקפידה היא שיתפלל י"ח עם הצבור.

[אבל אם אינו יכול להתחיל יוצר ולהגיע להתפלל י"ח עם הצבור, הפסיד תפילה בצבור, א"כ לא ידלג פסוד"ז וק"ש וברכותיה כלל]

וכל זה בדיעבד שעבר ושהה לבא לבית הכנסת.

אבל לכתחלה חייב כל אדם לזרז את עצמו לבא לבית הכנסת בענין שלא יצטרך לדלג כלום כדי להתפלל תפלת י"ח עם הצבור: