Enjoying this page?

024 - כד שכר לבישת הציצית ועונשה ובו ח' סעיפים:

Right Click Here and click save as to downloadכד שכר לבישת הציצית ועונשה ובו ח' סעיפים:

א אף על פי שאין אדם חייב לקנות טלית בת ד' כנפות כדי שיתחייב בציצית אלא דוקא אם רוצה להתלבש בטלית בת ד' כנפות חייב להטיל בה ציצית מכל מקום טוב ונכון להיות כל אדם זהיר וזריז ללבוש טלית מצוייצת כל היום כדי שיזכור המצות בכל רגע דוגמא לדבר כאדם המזהיר לחבירו על ענין אחד שקושר קשר באזורו כדי שיזכרנו ועל כן יש בציצית ה' קשריםכנגד ה' חומשי תורה וד' כנפות כדי שלכל צד שיפנה יזכור המצות:ב אפילו מי שאינו יכול להתלבש בציצית כל היום לכל הפחות יזהר שיהיה לבוש בציצית בשעת קריאת שמע ותפלה:ג מצוה לעשות טלית נאה וציצית נאה והוא הדין כל המצות צריך לעשותן בהידור בכל מה דאפשר שנאמר זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות:ד מצוה לאחוז הציצית בידו השמאלית כנגד לבו בשעת קריאת שמע רמז לדבר והיו הדברים האלה על לבבך ויש מי שאומר שיאחוז אותם בין קמיצה לזרת של שמאל וכשיגיע לפרשת ציצית יקחם בידו הימנית ויביט בהם ויהיו בידו עד שיגיע לנאמנים ונחמדים לעד ואז ינשק הציצית ויסירם מידו:ה טוב להסתכל בציצית בשעת עטיפה כשמברך עליהם שנאמר וראיתם אותו וזכרתם וגו' ראיה מביא לידי זכירה וזכירה מביא לידי עשיה:ו יש נוהגין להסתכל בציצית כשמגיע לוראיתם אותו וליתן אותם על העינים ומנהג יפה הוא וחיבובי מצוה וגם נוהגין לנשק הציצית בשעה שמסתכל בהן והכל הוא חיבוב מצוה:ז כשמסתכל בציצית יסתכל בב' ציצית שלפניו שיש בהם עשרה קשרים רמז לעשר ספירותשהן קשורין ואחודין זה בזה וגם יש בהם ט"ז חוטין וי' קשרים עולים כ"ו כשם הוי' ברוך הוא:ח גדול עונש המבטל מצות ציצית ועליו נאמר לאחוז בכנפות הארץ וגו' וכל הזהיר במצות ציצית זוכה ורואה פני השכינה: