Enjoying this page?

019 - יט זמן ברכת ציצית ובו ג' סעיפים:

Right Click Here and click save as to downloadיט זמן ברכת ציצית ובו ג' סעיפים:

א אין חייב להטיל ציצית אלא בטלית שרוצה ללבשה שנאמר אשר תכסה בה אבל אם אינו רוצה ללבשה אינו חייב להטיל בה ציצית ולפיכך העושה ציצית בטלית שרוצה ללבשו לא יברך כלום בשעת עשייה לפי שאין גמר המצוה בשעת עשייה אלא בלבישת הטלית:ב עשה טלית לצורך תכריכים אע"פ שלובשה לפעמים בחייו א"צ להטיל בה ציצית כיון שעיקרה אינה עשויה אלא להתכסות בה בשעה שפטור מן הציצית הוי ליה ככסות המיוחדת ללילה שפטור מלהטיל בה ציצית אפילו אם לובשה ביום ולדברי האומרים שכסות לילה חייב להטיל בה ציצית אם לובשה ביום הוא הדין כאן חייב להטיל בה ציצית אם מתלבש בה בחייוומאחר שלא נתברר לנו הלכה כדברי מי לכן יטיל בה ציצית אבל לא יברך עליה:ג מוכרי כסות מותרים ללבוש טלית שאינה מצוייצת כיון שאין כוונתם להנאת לבישה אלא כדי להראות ללוקחים מדת הטלית אבל אסור ללבוש טלית שאינה מצוייצת כדי להעביר את המכס שאין נוטלין מכס מן המלבושים שהרי נהנה הוא בזאת הלבישה ומתכוין הוא לכך שעל ידי זה אין נוטלין ממנו מכס: