Enjoying this page?

1866 - הצלחה בתלמידים להעלותם במסילה העולה בית א-ל


שלהי אלול, ה'תשי"ב

ב"ה, שלהי אלול, ה'תשי"ב

ברוקלין נ.י.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מהור"ר שמואל שי' הלוי [לויטין]

שלום וברכה!

לקראת השנה הבע"ל ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכותי, לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגו"ר, הצלחה בתלמידים להעלותם במסילה העולה בית א-ל, ורוב נחת חסידותי מכל יו"ח שיחיו, לאורך ימים ושנים טובות, טובות עם כל הפירושים.

בברכת טוב בגו"ר