Enjoying this page?

1862 - בכל כחו, כפשוטו, או בכל כחו, כוונתו


כ"ב אלול, תשי"ב

ב"ה, כ"ב אלול, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ו אלול, נהניתי לקרות בו אשר הוטב מצב בריאותו וכבר למד ג"כ השיעורים ברבים, ויה"ר מהשי"ת אשר הלוך ילך מצבו הולך וטוב ויבשר בשו"ט בזה.

מסיים במכתבו שגמר במחשבתו להתפלל בתור ש"ץ בימים נוראים והק' הבע"ל, ויהי' לו ג"כ עוזרים משוררים שיעזרוהו במקצת, ובטח ישתדל במדה האפשרית למעט בטרחה וידוע שני הפירושים במרז"ל בכל כחו, כפשוטו, או בכל כחו, כוונתו, ומובן אשר הפשט השני הוא יותר מתאים ברוחניות ובמילא יותר טוב גם בגשמיות.

הפ"נ שלו נתקבל, ואקראהו בל"נ על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכ[ת] בריאות הנכונה ביחוד.