Letter # 1846

י"ד אלול, תשי"ב

1846 - שיחזיק סמוך למטתו מזוזה בדוקה שתהי' כשרה - כמובן שתהי' כלי בתוך כלי

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ד אלול, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל הפ"נ שלו בעד מר... וכשאהי' על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכירו לרפואה קרובה, והשי"ת יזכהו שיוכל לבשרני טובות מהטבת מצב בריאותו של הנ"ל, ועליו לעוררו שיחזיק סמוך למטתו מזוזה בדוקה שתהי' כשרה - כמובן שתהי' כלי בתוך כלי, כיון שנמצא הוא בבית החולים - וכן יבדוק המזוזות בביתו והתפילין והציצית של הט"ג והט"ק לו, ויקח על עצמו - בלי נדר - לשמור את שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר והם בחומש תהלים ותניא כידוע, ואם קשה עליו עתה הדבור, הרי אפשר אם הרופאים יסכימו ע"ז שיאמרם במחשבה, ואחכה לבשו"ט ממנו. ובטח זוגתו תחי' של הנ"ל מפרישה לצדקה בכל עש"ק וערב יום טוב קודם הדלקת הנרות, לקופת רבי מאיר בעל הנס.

מוסג"פ הקונטרס לח"י אלול וקטע מהר"ד דש"ק מברכים חדש אלול חדש הרחמים, אשר בטח יפרסמם באופן המתאים כדי שיגיעו לחוגים היותר רחבים,

בברכת כתיבה וחתימה טובה.