Letter # 1829

ז' אלול, תשי"ב -

1829 - וההתחלה בזה שיהי' גולה למקום תורה ללמוד בישיבה שלומדים בה תלמוד תורה ביראת שמים

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ז' אלול, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום ג' שופטים - אשר כבר דאגתי במקצת שזמן רב לא קבלתי ממנו כל ידיעה - ולקראת הודעתו מהבר מצוה של בנו... שי', הנני בזה לברכו שמבן שלש עשרה למצות יגדל לבן חמש עשרה לגמרא וכו' והוא וזוגתו שיחיו יקבלו ממנו רוב נחת, אידישן נחת חסידישן נחת וידוע מרז"ל יגעתי ומצאתי תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין ובמילא הזכות והחובה מוטל עליו לעשות כל מה שביכולתו אשר בנו שי' יהי' חסיד וההתחלה בזה שיהי' גולה למקום תורה ללמוד בישיבה שלומדים בה תלמוד תורה ביראת שמים...

חותם במכ' שהוא ג"כ ש"ץ, ובודאי למותר להעיר אותו על המנהג הטוב של ישראל ואפילו של גדולי ישראל שהיו ש"ץ, לעבור ולחזור קודם ר"ה ויום הכפורים על התפלות והפיוטים עם פירוש המלות שבהם וגם מדרשות רז"ל ובפרט שכותב ששייך הוא לגזע תרשישים כמ"ש במכתבו ע"ד התחתנותו בגזע החוזה מלובלין הרי צ"ל ג"כ בזה דברים המתאימים בעניני התעוררות של תורת החסידות.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.