Letter # 1820

א' אלול, תשי"ב - מוה"ר דוד שי' בראוומאן

1820 - בכל פעם שאין הוראה ברורה מנויארק, אין נעשה כמעט דבר

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, א' אלול, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' עוסק בצ"צ מוה"ר דוד שי' [בראוומאן]

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מי"א תמוז עם הפ"נ המוסגר בו אשר קראתיו על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובודאי יעורר ר"ר לכל הענינים הנזכרים בהפ"נ.

ב) ת"ח על מ"ש בענין הבית רבקה בהכפר והגן ילדים שם. ונהניתי מהידיעה, אשר הלכו והתפתחו במשך שנה העברה למרות כמה קישויים שהיו בדבר. ובודאי לזמן לימודים הבע"ל יוסיפו אומץ בזה כ"פ ככה, מתאים לדרישת השעה ולרצון נשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר.

ג) כתבתי זה מכבר לועד הכפר ע"ד ההשתדלות לקצוב מקום מרווח בשביל הב"ר והגן ילדים. ובטח יעשו בזה ככל האפשרי, כי מה שכותב הסיבות שלא הי' זה עד עתה, הנה אף אם אמיתים ונכונים הם, זהו רק ענין הנוגע לשכר ועונש, דאונס רחמנא פטרי', אבל הענין עצמו חסר. ובפרט למ"ד דאונס כמאן דעביד לא אמרינן. ופשיטא ע"פ המבואר בתורת הדא"ח בענין דעשי' לעילא, שצ"ל המעשה בפועל, ובזיכוך ענינים ודברים גשמיים וחומריים.

ד) בנוגע למצבו הפרטי ובריאות זוגתו תחי', הנה בודאי ימלא השי"ת ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד ז[חו]"ק. ומהנכון - אם לא נעשה עד עתה - לבדוק המזוזות בדירתם, וזוגתו תחי' תפריש לצדקה קודם הדלקת נרות בעש"ק וערב יו"ט, והוא יפריש לצדקה סכום קטן (שלא יכביד עליו) בכל יום מימות החול קודם תפלת שחרית, עד לאחר הלידה בשעה טובה ומוצלחת. ופשוט - שצ"ל כ"ז בלי נדר.

ה) איני יכול לברר כמה נשאר קה"ת חייב לזה שהתעסק בענין ההדפסה של השו"ע פסקי דינים וכו'. וכיון שגם כת"ר שי' הי' אז בעובי הקורה, הנה מטובו להודיעני סו"ס הסך הכל דקה"ת. וכן איפוא נמצא האיש אשר לו צריכים להעביר את המעות.

ו) מדאיג אותי מה שעבודת... הנה כנראה חסר יזמה - אינציאטיבה - ובכל פעם שאין הוראה ברורה מנויארק, אין נעשה כמעט דבר. וידוע ומבואר בכ"מ, ובספרים שונים, אשר תכלית הלימוד הוא להעשות בר פועל בעצמו, ולא להשאר במצב של נה"י בלבד, אף שבדוקא הנה"י הם המעמידים את כללות הגוף, וגם הראש ומוח שבראש בכלל,

נתקבל מכ' שמצטרף לסוג הב' ויה"ר שיחי' בהצלחה בגו"ר.

בברכת כוח"ט ושיבשר בשו"ט מאשר לו וכב"ב שי',