Letter # 1817

א' אלול, תשי"ב

1817 - הנה ילמוד בעל פה איזה פרקים מספר התניא, וכשירגיש שמדותיו באים בהתפעלות, הרי תיכף יחזור

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, א' אלול, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' מנ"א, בו כותב ע"ד מהות מדותיו שאינם כדבעי.

הנה ילמוד בעל פה איזה פרקים מספר התניא, וכשירגיש שמדותיו באים בהתפעלות, הרי תיכף יחזור עכ"פ במחשבתו קטעים מאלו הפרקים, ואז לאט לאט ישקטו מדותיו, ולאחר זמן בטח יתחיל ג"כ בעבודת האתכפיא בהם, ובטח אומר בכל יום שיעור תהלים, כפי שנחלק לימי החדש, ומה טוב שעד ערב י"ט כסלו הבע"ל ועד בכלל יתן בכל יום - מימות החול - קודם התפלה איזה פרוטות לצדקה.

בטח יודיע בפעם הבא מה לומד הוא בנגלה וחסידות.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים ולכתיבה וחתימה טובה.