Letter # 1810

א' אלול, תשי"ב - הנהלת ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש אשר במאנטרעאל

1810 - איך מבלים התלמידים את הש"ק והימים טובים ובפרט ימי החגים ומועדים דחדש תשרי הבע"ל

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, א' אלול, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש אשר במאנטרעאל, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על שאלותיהם:

א) הלימוד לזמן הבע"ל יהי' אם באפשרי באחת המסכתות אשר ילמדו גם בישיבת תו"ת בנויארק, אשר זה יוחלט ימים אלו, ובקשתי שיודיעו אותם עד"ז.

ב) בטח יסדרו אשר אלו התלמידים שמתאים להכוונה לא ילמדו לימודי חול, הנה לא ילכו בטל בזמן לימודי חול, אלא שיהיו עסוקים אם בלימוד אחר או בחזרת למודיהם, ומובן אשר העיקר בזה ההשגחה שלא ילכו בטל.

ג) בטח כבר יש להם תכנית ע"ד התלמידים שבאו מצרפת איך לסדרם בלימודי קדש, ות"ח אם יודיעו הפרטים בזה.

ד) מתאים למה שאמרתי מכבר, אתענין לדעת ע"ד ההשתדלות באופן המתאים לדעת איך מבלים התלמידים את הש"ק והימים טובים ובפרט ימי החגים ומועדים דחדש תשרי הבע"ל, מובן אשר אפשר לסדר זה בכמה אופנים, אשר אם דרים במחוז עיר אחד, יהי' בקל יותר, אבל אם גם מפוזרים הם בכל העיר, יש להשתדל שעכ"פ איזה פעמים ישמעו דברי התעוררות וכו' ולא יסתפקו במה שמספרים להם בכמה ימים מקודם ע"ד החגים ומועדים.

ה) אם אפילו עד עתה לא עשו מעולם כזה, הרי אין להתפעל ולפחוד ואדרבה כיון שבזה דבר חדש, הרי אף שיוסיף בטרחת ההנהלה והמורים, אבל יעניין יותר את התלמידים והמחונכים, ולכן אין לקבוע בזה יסודות שצ"ל דוקא במקום פלוני ובזמן פלוני, כ"א להתחשב עם תועלת הענין...

ז) בטח למותר לעוררם ע"ד נצול ימי הלימודים שלפני תשרי ללמד את התלמידים השייכים לזה דיני חדש זה ולכל התלמידים עכ"פ דברי התעוררות בהנוגע להחדש (וגם בנוגע לחדש אלול אף כי כבר עבר חלק ממנו).

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש וכוח"ט, המחכה לבשו"ט.