1059- כ״ב סיון ,מו״ה דוד בראוומאן זכות הדפסת ס׳ נשיאינו יעמוד לו