1038- א׳ סיון ,מוהרש״ז העבט נפצעה ידו השמאלית — הנחת תפילין